Jaideetv: From Thailand to the World

From Thailand to the World

This article was originally posted on WomenLearnThai.com.

 • Get your FREE Thailand Cheat Sheet ​by entering your email below. The ​Sheet, based on ​our experience with living and working in ​Thailand for 10+ years, shows you how to ​save time and money and ​gives you the tools the thrive in Thailand.

Heartfelt wishes to Thailand during these turbulent times…

What a depressing month. Desperate to write about something positive (having had to cancel most of my planned posts), on Monday I sent the below to a smattering of people (apologies if you didn’t receive one):

A request – Those living in Thailand (Thais as well as expats), and those learning Thai, have put an enormous effort (emotional and otherwise) into this country. With this in mind, I’m gathering apolitical quotes for a Wednesday post. The theme: Heartfelt wishes to Thailand during these turbulent times. I’m looking for positive thoughts for Thailand. If you want to join in, I will need the comment in Thai and a translation in English. Thanks!

Right quick, I received lovely thoughts for Thailand back. But when Wednesday came to Bangkok, it came hard (I’m still weepy over it all – and I’m not even the weepy type).

Due to the mood of Thailand, I sent everyone a thanks with a promise to use the sentiments not now but later. When the time is right.

Now, you might remember back when I wrote about Bon in a post, Learn Thai with Bon: First YouTube, now Blogger and Skype. Well, this afternoon I received a timely message from her in reference to my request:

Thank you for the idea, I should say something positive about all this. I made an mp3 named Thailand to the World. Thank you Cat, please keep safe there in BKK. Keep in touch, BON

Sweet 🙂 Since Bon’s contribution is appropriate to the situation (and with me suffering from a rare loss for words), I’ll share it now, not later.

Advertisement

From Thailand to the World…

ดิฉันเข้าใจว่า กลิ่นยางไหม้ เสียงปืน คนตาย คนบาดเจ็บและความเครียดรอบด้านเป็นประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นในดินแดนยิ้มสยามแห่งนี้ แต่มันได้เกิดขึ้นแล้วโดยที่ไม่มีวันจะเอาคืนได้ เช่นเดียวกับประสบการณ์ร้ายอื่นๆในชีวิตของพวกเราทุกคน ที่หากเราผ่านพ้นมันไปได้ มันจะทำให้เราแข็งแรงขึ้นและเข้าใจโลกมากขึ้น

dì-chăn kâo jai wâa · glìn yaang mâi · sĭang bpeun · kon dtaai · kon bàat jèp láe kwaam krîat rôp dâan bpen bprà-sòp gaan têe nák tông tîeow tûa lôhk mâi koie kít wâa jà gèrt kêun nai din daen yím sà-yăam hàeng née · dtàe man dâi gèrt kêun láew doi-têe mâi mee wan jà ao-keun dâi · chên dieow gàp bprà-sòp gaan ráai èun nai chee-wít kŏng pûak rao túk kon têe hàak rao pàan pón man bpai dâi · man jà tam hâi rao kăeng raeng kêun láe kâo jai lôhk mâak kêun

I understand that the smell of burned rubber, gunshots, death, injured people and the stress all around is the the kind of experience that tourists from all over expected to see in this Land of Smiles, but it happened; we can never take it back. Just as other bad life experiences that we have all faced makes us stronger once we get over them, we understand the world better.

สำหรับผู้รักเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ ซึ่งบ้างก็ใช้เวลาเป็นแรมเดือนแรมปี เพื่อที่จะเรียนภาษาไทย เพราะต้องการใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงวัฒนธรรมที่งดงามตามธรรมเนียมไทยนั้น สิ่งที่ดิฉันพอจะพูดได้ ก็คือ เมืองไทยที่ร้อนระอุด้วยการแบ่งแยกอยู่นั้นก็คือเมืองไทยที่คุณรู้จักกันมาโดยตลอด และถึงสถานณการณ์จะแย่กว่านี้หรือดีกว่านี้ นี่ก็คือเมืองไทยที่คุณรักมาโดยตลอด เพราะประเทศไทยหมายถึงคนไทย หากพี่น้องของคุณทะเลาะกันคุณคงไม่คิดจะเดินจากพวกเขาไปและไปหาพี่น้องใหม่ที่ดีกว่า เพราะอย่างไรพี่น้องก็คือพี่น้อง นั่นคือเหตุผลว่าทำไม เราเรียกคนแปลกหน้าว่า น้อง พี่ ป้า น้า อา ชาวไทย เป็นครอบครัวใหญ่ ที่มีพ่อและแม่ที่เราบูชาอย่าง พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี

săm-ràp pôo rák meuang tai mâi wâa jà bpen kon tai rĕu chaao dtàang châat · sêung bâang gôr chái way-laa bpen raem deuan raem bpee · pêua têe jà rian paa-săa tai · prór dtông gaan chái bpen krêuang meu nai gaan kâo tĕung wát-tá-ná-tam têe ngót ngaam dtaam tam-niam tai nán · sìng têe dì-chăn por jà pôot dâi · gôr keu · meuang tai têe rón rá-ù dûay gaan-bàeng yâek yòo nán gôr keu meuang tai têe kun róo jàk gan maa doi dtà-lòt láe tĕung sà-tăan nor gaan jà yâe gwàa née rĕu dee gwàa née · nêe gôr keu meuang tai têe kun rák maa doi dtà-lòt · prór bprà-tâyt tai măai tĕung kon tai · hàak pêe nóng kŏng kun tá-lór gan kun kong mâi kít jà dern jàak pûak kăo bpai láe bpai hăa pêe nóng mài têe dee gwàa · prór yàang rai pêe nóng gôr keu pêe nóng · nân keu hàyt pŏn wâa tam-mai · rao rîak kon bplàek nâa wâa · nóng · pêe · bpâa · náa · aa · chaao tai · bpen krôp krua yài têe mee pôr láe mâe têe rao boo-chaa yàang · prá jâo yòo hŭa láe sŏm dèt prá-raa-chí-nee

For those who love Thailand, Thais or foreigners who spend months and years learning Thai language so they can use it as a tool to really get into the rich and beautiful culture of Thailand: the one thing I can say is that the Thailand that is burning of division is the Thailand that you’ve always known. Whether the situation will get better or worse, this is the Thailand that you’ve been loving because Thailand is Thai people. If your siblings quarrel, you wouldn’t just cut them out and go find new brothers and sisters because whatever happens we are siblings. The reason why we Thai people call each other sister, brother, aunt, uncle. We are one big family, we have parents we worship over our lives, the king and the queen.

เมื่อวานฉันนั่งฟังเสน์หลวงปู่ชา ท่านกล่าวว่า มะม่วงอ่อนลูกเล็ก ก็คือมะม่วงที่กำลังจะแก่และกลายเป็นลูกใหญ่ มะม่วงสุกงอมก็เคยเป็นมะม่วงอ่อนเล็กมาก่อน แต่มันก็คือมะม่วงลูกเดียวกัน เป็นสัจธรรมค่ะที่ สิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือประเทศไหนๆในโลก แม้กระทั่งตัวเราเองก็ต้องเปลี่ยนแปลงในแบบที่ควบคุมไม่ได้ โลกก็เป็นแบบนี้ เมื่อประเทศไทยที่เคยสุขสงบ กลายเป็นประเทศไทยที่วุ่นวาย สะท้อนความจริงของโลก ว่านี่อาจไม่ใช่ความวุ่นวายครั้งสุดท้ายที่เมืองไทย ตะวันออกกลาง หรือที่อื่นๆในโลกต้องเผชิญ แต่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอีก และเกิดขึ้นต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิ้น ขอให้ประเทศไทยได้ภาพสะท้อนความจริงของชีวิต ให้ความจริงนี้ได้เข้าถึงแก่นใจคนทั่วโลก ให้ดูแลใจของตัวเองและของกันและกันไม่ว่าที่ไหน และเมื่อไร

mêua waan chăn nâng fang săy lŭang bpòo chaa · tâan glàao wâa · má-mûang òn lôok lék · gôr keu má-mûang têe gam-lang jà gàe láe glaai bpen lôok yài · má-mûang sùk ngom gôr koie bpen má-mûang òn lék maa gòn · dtàe man gôr keu má-mûang lôok dieow gan · bpen sàt-jà-tam kâ têe sìng dtàang bplìan bplaeng yòo dtà-lòt · mâi wâa jà bpen bprà-tâyt tai rĕu bprà-tâyt năi nai lôhk · máe grà-tâng dtua rao ayng gôr dtông bplìan bplaeng nai bàep têe kûap kum mâi dâi · lôhk gôr bpen bàep née · mêua bprà-tâyt tai têe koie sùk-sà-ngòp · glaai bpen bprà-tâyt tai têe wûn waai · sà-tón kwaam jing kŏng lôhk · wâa nêe àat mâi châi kwaam wûn waai kráng sùt táai têe meuang tai · dtà-wan òk glaang · rĕu têe èun nai lôhk dtông pà-chern · dtàe gaan bplìan bplaeng jà gèrt kêun èek láe gèrt kêun dtòr bpai yàang mâi mee wan jòp sîn · kŏr hâi bprà-tâyt tai dâi pâap sà-tón kwaam jing kŏng chee-wít · hâi kwaam jing née dâi kâo tĕung gàen jai kon tûa lôhk · hâi doo lae jai kŏng dtua ayng láe kŏng gan láe gan mâi wâa têe năi láe mêua-rai

Yesterday I listened to Luangpu Cha’s dharma talk. He said that the small raw green mango is the mango that will grow into the big ripe yellow mango. The big ripe yellow mango is the result of growing the small raw green mango…. It is still the same mango.

The truth is that things change all the time whether it’s Thailand or any other country in the world or even our own selves; changing uncontrollably. This is life.

Let Thailand that was once peaceful turned into turbulent Thailand reflect the truth of the world. That this is not going to be the last turbulence in Thailand or in the Middle East or in other places on the face of the earth. There will be more change again… and again with no ends.

Let Thailand reflect the truth of life, let this truth touch the core of people’s hearts around the world so that we know to take care of our own hearts and each other, whenever, wherever.

Bon Ratta,
Learn Thai the Bon’s way | Jaideetv
YouTube: Learn Thai the Bon’s way | Facebook: Learn Thai the Bon’s Way

Thank you Bon. And HUGS back. Hugs to everyone.

8 thoughts on “Jaideetv: From Thailand to the World”

 1. Take you out to play Red Shirts? Oh my! So far we’ve had a British chap and an Australian making the news. The Australian repeatedly spouting off on the Red stage (Richard Barrow he saw him last, three days before this all went down). And the British guy hanging out with the Reds and threatening to burn down Central (before it did). So, what will an American do? Nothing but take photos, I hope 😀

  Reply
 2. Cat, Nothing will keep me from Thailand…unless they close the airports that is. Pookie has been telling me tales of the violence up North as it has now spread everywhere. She has promised to take me out to play Red shirts…She knows I want to take pictures but I’m not sure if thats her way of telling me something else 😛

  Reply
 3. Sophie, Thank you for your kind words. I’m sticking close to home, for sure! It must be frustrating to be cut off from decent news of Thailand. The reporting by western reporters is the subject of much discussion on the internet.

  Reply
 4. Cat, I check your website everyday looking for news of what is going on there. Living in the states I am finding this is not being covered as well as I would like. When I visit your site I feel “as if” I am in Thailand and your posts and all the other posts are so helpful. Thank you so much for being there and stay safe!

  Reply
 5. Cat, What Bon wrote was very much on point and touching. It’s hard to watch whats happening in Bangkok but we have seen those very same scenes played out before in our home countries. It’s just so disheartening to see it happening in a country where there is usually a smile for everyone.

  After talking to Pookie I fear there won’t be an end to this anytime soon now but one can hope for a peaceful resolution soon before more Thai blood is spilled.

  Reply
 6. Thanks Dwight. I’m grateful that Bon sent her wise words our way today, as they are needed. I personally know how difficult it is to come up with something to say. Like others, I’m truly at a loss.

  I mentioned that I received other wise and heartfelt messages to Thailand. All deserve a thanks too. I will be sharing them in a coming post, so if anyone else would like to send their thoughts, please drop me a note via my contact page (it’s located in the top nav).

  Reply
 7. Catherine, thanks for sharing some of your huge heart for Thailand. –Even when doing so acknowledges terrible pain. I’m sure many will be touched by Bon’s words, especially as we come to turns with what is happening outside. Thank you for playing a role in shifting the discussion towards something beneficial for us all.

  Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.