A List of 3000 Most Common Thai Words

Written By: Catherine Wentworth and Hugh Leong

To create the list, we started with a list of Thai vocabularies from our learn Thai resource. Combining choice lists in a spreadsheet, we handed it over to a programmer, Mark Hollow, who then collated 17,000++ words down to 6000 (give or take). After adding the vocabulary from many grammar books as a quality marker, we trimmed the list down to almost 3000 words.

You can download the spreadsheet here.

FEnglishThaiClassifierCategoryType
10with, by, at, andกับPrep, Conj
10body, physique; classifier for animals, objects with legsตัวpeople, body partsN, Class
10to arriveถึงV
10at, that, which, times, occasions; general classifier for orders of foodที่Prep
10phone, telephone, to callโทร(ศัพท์)เครื่องN
10in, of, within (casual)ในlocation wordPrep
10I (male speaker), hair (on head)ผมคน, เส้นpeople, pronounPronoun
10to learn, studyเรียน(รู้)education wordV
10behind, back, classifier for houses and buildingsหลังหลังlocation word, bodypartAdv
10big, largeใหญ่measurementAdj
9black(สี)ดำสีcolourAdj
9red(สี)แดงสีcolourAdj
9to be near, closeใกล้location wordAdj, Adv, Prep
9you, คุณ + nameคุณpeople, pronounPronoun
9who, what (in some constructions)ใครquestion wordPronoun
9workงานชิ้น, อย่างpeople, occupation wordN
9money, silverเงินบาทmoney wordN
9name, to be namedชื่อชื่อN
9can, could, be able, get, obtain, procureได้V, aux
9south, under (for objects)ใต้locationPrep
9right, correct, cheapถูกAdj
9midday, noonเที่ยงวันtime wordN
9grandfather (father’s father), father-in-law (husband’s father), crabปู่คน, ตัวpeople, familyN
9to haveมีV
9knifeมีดด้ามhouse, kitchenN
9car, general word for transportationรถคันtransportationN
9to wash (e.g. dishes, hands)ล้างhouse, cleaningV
9to be cold (feeling, weather)หนาวhealthAdj
9again, newใหม่Adj
8father, papa, daddy(คุณ)พ่อคนpeople, familyN
8to returnกลับaction wordV
8before, firstก่อนAdv
8trousers, pantsกางเกงตัวclothesN
8in the process of…กำลัง … (อยู่)
8to eat, drink, consume, haveกินV
8kilogram (metric system)กิโล(กรัม)measurementN
8old (of things), former, previousเก่าAdj
8farไกลlocation wordAdj
8of, belonging toของAdv
8to drive (a car)ขับ(รถ)V
8next to (something or someone), besideข้างๆlocation wordAdv
8to sellขายshoppingV
8to go up, get onขึ้นV
8to understand, understoodเข้าใจV
8polite particle, statement by a femaleค่ะparticleParticle
8to be sleepyง่วง(นอน)healthAdj
8to be easyง่ายAdj
8fromจากAdv, Adj
8to pay, spendจ่ายmoney wordV
8to like, be fond ofชอบemotionV
8morning, a.m. (6am – 11am)เช้าtime wordAdj
8to buy, to shopซื้อshoppingV
8to drinkดื่มfood wordV
8to look atดูV
8childเด็กคนpeopleN
8to walkเดินV
8monthเดือนเดือนtime, monthN
8straightตรงAdj
8marketตลาดแห่งshoppingAdv
8butแต่Conj
8roadถนนสายlocationN
8way, path, direction, means, wayทางN
8to eat, drink (elegant term)ทานfood wordV
8to do, makeทำV
8to workทำงานV
8why (question word)ทำไมQuestion, Adv
8milk, cream, breastsนมถ้วย, แก้วfood, body partsN
8meat, beefเนื้อชิ้นfood, meatN
8country, nationประเทศประเทศlocationN
8about, to approximate, to estimateประมาณV, Prep
8yearปีtime wordN
8to go, too (implied)ไปV
8boy, man, assistantผู้ชายคนpeopleN
8meet, run into (someone)พบV
8to speak, talk, sayพูดV
8friendเพื่อนคนpeopleN
8expensiveแพงmoney wordAdj
8to listenฟังV
8tooth, teethฟันซี่people, body partsN
8handมือมือpeople, body partsN
8evening (4 p.m. – 6 p.m.), cold (things), coolเย็นtimeAdj
8hot (temperature)ร้อนweatherAdj
8to receive, accept; take on, eat (something)รับV
8to know (something)รู้V
8story (about), about; classifier for storyเรื่องเรื่องeducation wordN
8hospitalโรงพยาบาลหลัง, โรง, แห่งbuildingN
8child (son or daughter) ‘ball’ of something, classifier for ‘ball’ like thingsลูกคนN
8to choose, pick out, select, electเลือกV
8timeเวลาเวลาtime wordN
8to send or ship something, see someone off, take something somewhereส่ง (ไป)communicationV
8late, the time (9 a.m. – 11:59 a.m); line; classifier for rivers, canals, roads…สายtimeN
8to be tallสูงmeasurementAdj
8tigerเสือต้วanimalN
8heavy (in weight), hard (as of work)หนักmeasurementAdj
8movie, filmหนังเรื่องN
8next, following, upcoming, season, faceหน้าหน้าN
8pig, porkหมูตัวfood, animalN
8too, also, the same (characteristics and qualities)เหมือน(กัน)Adj
8to give, offer; permit, allow, consent toให้V
8how, in what way (formal)(written)อย่างไรquestion wordAdv
8whatอะไร, ไรquestion wordN
8weather, climate, air, or atmosphereอากาศชนิดweatherN
8weekอาทิตย์อาทิตย์time wordN
8age (in years)อายุtime wordN
8foodอาหารมื้อfood wordN
7mother(คุณ)แม่คนpeople, familyN
7Monday(วัน)จันทร์วันtime, daysN
7Wednesday(วัน)พุธวันtime, daysN
7Friday(วัน)ศุกร์วันtime, daysN
7Saturday(วัน)เสาร์วันtime, daysN
7Tuesday(วัน)อังคารวันtime, daysN
7Sunday(วัน)อาทิตย์วันtime, daysN
7then, also, too, consequently; connective particleก็ … (ด้วย)particle, linking wordsAdv, Conj
7Julyกรกฎาคมเดือนtime, monthN
7paperกระดาษแผ่นN
7more, more than; till, until, by the time, as (not said on its own)กว่าcomparingAdj
7Septemberกันยายนtime, monthN
7coffeeกาแฟช้อน, ถ้วยfood, drinkN
7Februaryกุมภาพันธ์เดือนtime, monthN
7too much, excessivelyเกินไปAdj
7about, relating to, concerningเกี่ยวกับPrep
7nearly, almost, shortly, closelyเกือบAdv
7to be old (opposite of young); dark (color), to, forแก่Adj
7to repair, mend fix (a problem) + objectแก้V
7glass, cup, crystal; parrotแก้วใบhouse, dishesN
7chicken, hen, cockไก่ตัวanimal, birdN
7to request, askขอV
7legขาขาpeople, body partsN
7behindข้างหลังlocation wordAdj
7riceข้าวเม็ดfoodN
7to writeเขียนV
7person (classifier for person)คนคนpeopleN
7familyครอบครัวครอบครัวpeople, familyN
7polite particle (male), yesครับParticle
7teacherครูคนpeople, occupationN
7tightคับAdj
7to think, think of, figure or reckonคิดV
7to return (something borrowed), restoreคืนV
7pairคู่measurementN
7used toเคยV
7to be poor (in wealth)จนAdj
7to stop, to parkจอดV
7will, shall, shows future tenseจะV, Aux
7provinceจังหวัดจังหวัดlocationN
7plate; classifier for plates of foodจานใบhouse, kitchenN
7spoonช้อนคันhouse, kitchenN
7to rentเช่าmoney wordV
7to use, be used forใช้V
7to wash (clothes only); to launder, a little, bitซักhouse wordV
7also, too, as wellด้วยAdj
7loudดังADJ
7good (to be)ดีcomparingAdj
7gladดีใจemotionAdj
7to hearได้ยินV
7to have to, mustต้องV helping verb
7sometime, time, part of (something) – not used on its ownตอนN
7to cutตัดV
7grandfather (mother’s father and men of that age), eyeตาคน, ดวงpeople, family, body partsN, Class
7Octoberตุลาคมtime, monthN
7to be short in heightเตี้ยmeasurementAdj
7to marry, marriedแต่งงานpeople wordV
7to know (formal, polite)ทราบV
7abdomen, stomach, intestinal areaท้องท้องpeople, body partsN
7taxi (loanword)แท็กซี่คันtransportationN
7bankธนาคารแห่งmoney wordN
7Decemberธันวาคมtime, monthN
7birdนกตัวanimal, birdN
7little, small, less, slight (in quantity)น้อยmeasurementAdj
7that (determiner)นั้นAdj
7a little bit (for actions)นิดหน่อยmeasurementAdv
7house, homeบ้านหลังbuildingN
7door, gateประตูบานhouse wordN
7mouthปากปากpeople, body partsN
7penปากกาด้ามeducation wordN
7to be able to, be capable of, know how toเป็นV
7post officeไปรษณีย์แห่ง, ที่buildingN
7to be thinผอมhealthAdj
7tomorrowพรุ่งนี้time wordN
7Novemberพฤศจิกายนtime, monthN
7stay at, to stop at (hotel, etc.)พักV
7fire, electric light, electricityไฟดวงN
7Januaryมกราคมเดือนtime, monthN
7to look at, to look at closelyมอง(ดู)V
7itมันPronoun
7to come, arriveมาV
7very, a lot, to look at, manyมากAdj
7Juneมิถุนายนเดือบtime, monthN
7Marchมีนาคมเดือนtime, monthN
7Aprilเมษายนเดือนtime, monthN
7city, town, country (nation)เมืองเมีองlocationN
7yesterdayเมื่อวาน(นี้)time wordAdv
7wood, food on sticksไม้แผ่นN
7medicine, chemical compoundยาเม็ดhealth, drugsN
7to be hard, difficult, complicatedยากAdj
7to be longยาวAdj
7to include, combine, add, add up, sum upรวมV
7shoesรองเท้าคู่, ข้างclothes, accessoriesN
7aroundรอบ, รอบๆAdj, Adv
7priceราคาmoney wordN
7to know of (someone)รู้จักV
7we, our, usเรา, พวกเราคนpeoplePronoun
7boat, shipเรือลำtransportationN
7schoolโรงเรียนแห่ง, โรงเรียนbuildingN
7hotelโรงแรมแห่ง, โรงแรมbuildingN
7tongueลิ้นลิ้นpeople, body partsN
7to forgetลืมV
7small, little (in size)เล็กmeasurementAdj
7to play (games, music, etc.)เล่นV
7at all (after negative); so, then, consequently, intensifierเลยAdv
7already (indicates completed action)แล้วAdv
7unoccupied, free, not busyว่างAdj
7to swimว่ายน้ำexerciseV
7to shampoo hairสระผมV
7to be pretty, beautifulสวยAdj
7to teach, to know howสอนeducation wordV
7convenient, comfortableสะดวกAdj
7cleanสะอาดAdj
7to be short (in length)สั้นmeasurementAdj
7husband (formal, polite)สามีคนpeople, familyN
7for (to give) (formal)สำหรับPrep
7Augustสิงหาคมเดือนtime, monthN
7colourสีสีcolourN
7top garments, such as shirts and blouses, woman’s dressเสื้อตัวclothesN
7single, unmarried stateโสดคนpeopleN
7to wear, to put in or onใส่clothes wordsV
7a little, a little bitหน่อยmeasurementAdv
7heavy (of material), heavy textureหนาmeasurementAdj
7or, question wordหรือquestion wordConj
7sweet (in flavor)หวานfood wordAdj
7toilet, bathroomห้องน้ำห้องhouse wordN
7headหัวหัวpeople, body partsN
7to look for, to seekหาV
7to seeเห็นV
7north, aboveเหนือdirectionAdj, Adv
7question wordไหมquestion wordQuestion particle
7live, stay; to be located atอยู่location wordAdj
7soft, tender, young, weak, light (colour)อ่อนAdj
7to readอ่านeducation wordV
7again, once more, moreอีกAdj, Ad
7to get, take, want (to have)เอาaction wordV
6.1buttocksก้นก้นpeople, body partsN
6.1crispyกรอบfood word (mostly)Adj
6.1to go homeกลับบ้านaction wordV
6.1muscleกล้ามมัดpeople, body partsN
6.1before a placeก่อนถึงlocation wordAdv
6.1before mealsก่อนอาหารfood wordAdv
6.1food eaten while drinking (alcohol)กับแกล้มอย่างfood wordN
6.1iced coffeeกาแฟเย็นแก้วfood, drinkN
6.1hot coffeeกาแฟร้อนแก้วfood, drinkN
6.1to take medicineกินยาV
6.1to snack (eat for fun)กินเล่นfood wordV
6.1to partyกินเลี้ยงV
6.1to drink (liquor)กินเหล้าfood, drinkV
6.1how many years?กี่ปีtime wordAdv
6.1how many days?กี่วันtime wordAdv
6.1near each other (in this instance)ใกล้กันlocation wordAdv
6.1nearlyใกล้จะAdv
6.1just about to expireใกล้จะหมดอายุAdv
6.1quite nearใกล้ๆlocation wordAdj, Adv
6.1near each other (in this instance)ใกล้ๆกันlocation wordAdv
6.1to sell thingsขายของshoppingV
6.1a drunkard, an alcoholicขี้เมาhealthAdj
6.1shyขี้อายAdj
6.1cash a checkขื้นเงินmoney wordV
6.1dengue feverไข้เลือดออกhealthN
6.1fluไข้หวัดใหญ่healthN
6.1something, things, stuff, possessionsฃองชิ้นN
6.1this person, these people (near you)คนนี้คนpeople, pronounPronoun
6.1that person, those people (way over there)คนโน้นคนpeople, pronounPronoun
6.1these peopleคนพวกนี้คนpeoplePronoun
6.1EuropeanคนยุโรปคนpeopleN
6.1one personคนหนึ่งคนpeopleN
6.1the second timeครั้งที่สองtime wordN
6.1this timeครั้งนี้time wordN
6.1to give birthคลอดลูกhealthAdj
6.1loveความรักemotionN
6.1happinessความสุขemotionN
6.1to squeezeคั้นV
6.1chinคางคางpeople, body partsN
6.1homesickคิดถึงบ้านV
6.1bus station (transportation queue)คิวรถคิว, ที่locationN
6.1to be worthwhileคุ้มAdj
6.1just, only, only a small amountแค่Adv, Adj
6.1weddingงานแต่งงานงานoccasionN
6.1drown, sinkจมน้ำhealthV
6.1sincereจริงใจAdj
6.1to kiss on the mouthจูบปากV
6.1sore throatเจ็บคอhealthAdj
6.1to meet, encounter, seeเจอกันV
6.1have a relaxed view of lifeใจเย็นเย็นemotionAdj
6.1to be calm, still, passive, indifferentเฉยemotionAdj
6.1boxชกมวยV
6.1help!ช่วยด้วยV
6.1spoon and forkช้อนส้อมคันhouse, kitchenN
6.1second floorชั้นสองhouseAdj, Adv
6.1first floor, first classชั้นหนึ่งhouseAdj, Adv
6.1electricianช่างไฟฟ้าคนpeople, occupationN
6.1engine mechanicช่างยนต์คนpeople, occupationN
6.1city people, townspeople, urban populationชาวpeopleN
6.1Asianชาวเอเชียคนpeople, nationalityN
6.1this morningเช้านี้time wordN
6.1to spend moneyใช้เงินmoney wordV
6.1hurrah! (for giving toasts)ไชโยquestion
6.1bad luckซวยAdj
6.1envelopeซองจดหมายชองN
6.1particle used to show emphasisซิ่particleParticle
6.1zipperซิปตัวclothesN
6.1to be very boredเซ็งAdj
6.1pickledดองfoodAdj
6.1looks likeดูเหมือนAdv
6.1to take a walk, go for a walkเดินเล่นV
6.1sunburnแดดเผาhealthN
6.1hipsตะโพกตะโพกpeople, body partsN
6.1be pregnantตั้งท้องhealthV
6.1next toติดกับlocation wordAdj, Adv
6.1sleeping compartment on trainตู้นอนตุ้N
6.1if that’s the case (formal)ถ้าอย่างนั้นConj
6.1condomถุงยางชิ้นN
6.1around here, in this areaแถวนี้location wordN
6.1expresswayทางด่วนแห่งlocationN
6.1to work for …ทำงานให้V
6.1tissue, napkinsทิชชู่ม้วน, แผ่นN
6.1land (din means dirt or soil)ที่ดินแห่งlocationN
6.1every timeทุกครั้งtime wordN
6.1one-wayเที่ยวเดียวN
6.1long distanceโทรทางไกลV
6.1calling outโทรไปV
6.1to lie down and relaxนอนเล่นV
6.1musicianนักดนตรีคนpeople, occupationN
6.1to sit down and relaxนั่งเล่นV
6.1good to eatน่ากินfood wordAdj
6.1kindness, spirit, heartน้ำใจN
6.1plain water (bottled water)น้ำเปล่าแก้ว, ขวดfood, drinkN
6.1cold waterน้ำเย็นแก้ว, ขวดfood, drinkN
6.1used at end of sentence (spoken)นึงParticle
6.1rottenเน่าfood wordAdj
6.1in the futureในอนาคตtime wordAdv
6.1bus stationบ.ข.ส. บริษัทขนส่งแห่งlocationN
6.1swollen, inflamedบวมAdj
6.1A.T.M. cardบัตร A.T.M.ใบmoney wordN
6.1I.D. card (general)บัตรประจำตัวใบN
6.1national I.D. cardบัตรประชาชนใบgovernmentN
6.1injuredบาดเจ็บhealthAdj
6.1this afternoon (early)บ่ายนี้timeN
6.1skytrainบีทีเอสสายtransportationN
6.1spoiled (for rice, curry, or soup)บูดfood wordAdj
6.1telephone numberเบอร์โทรศัพท์เบอร์number wordN
6.1small billsแบ๊งค์ย่อยใบmoneyN
6.1small bottle whisky (flat) (slang)แบนfood, drink, alcoholN
6.1this kind, like thisแบบนี้N
6.1stomachacheปวดท้องhealthAdj
6.1toothacheปวดฟันhealthAdj
6.1backacheปวดหลังhealthAdj
6.1headacheปวดหัวhealthAdj
6.1to be impossibleเป็นไปไม่ได้Adj
6.1poisonousเป็นพิษhealthAdj
6.1to faintเป็นลมAdj
6.1sweet and sourเปรี้ยวหวานfood wordAdj
6.1to open an accountเปิดบัญชีV
6.1round tripไปกลับV
6.1to go shoppingไปซื้อของV
6.1MSGผงชูรสช้อนfoodN
6.1pub (loanword)ผับแห่ง, ที่buildingN
6.1skinผิวpeople, body partsN
6.1sunburnผิวไหม้healthAdj
6.1worms (intestinal)พยาธิตัวhealthN
6.1band-aid, plasterพลาสเตอร์แผ่นhealthN
6.1adequate, fairพอ + verb + ได้Adj
6.1parcelพัสดุชิ้นN
6.1to take a person to a place they don’t know, to the movies, your home, etcพาไปV
6.1to jokeพูดเล่นV
6.1free, no chargeฟรีmoney wordAdj
6.1to listen to musicฟังเพลงV
6.1flashlightไฟฉายกระบอกN
6.1southern regionภาคใต้locationN
6.1northภาคเหนือdirectionN
6.1English languageภาษาอังกฤษN
6.1to depositมัดจำบาทV
6.1in the past, beforeมาก่อนtime wordAdv
6.1to come fromมาจากV
6.1for a long timeมานานtime wordV
6.1malariaมาลาเรียhealthN
6.1someoneมีคนpeopleN
6.1to be pregnantมีท้องhealthV
6.1to be generousมีน้ำใจAdj
6.1to have a babyมีลูกhealthAdj
6.1unrelated, irrelevantไม่เกี่ยวAdj
6.1to not attach, can’t get connectionไม่ติดV
6.1not longไม่นานAdv
6.1have no strengthไม่มีแรงAdj
6.1to be busy, not freeไม่ว่างAdj
6.1to be upset, unhappy about somethingไม่สบายใจemotionAdj
6.1to be unripe, not doneไม่สุกfood, cookingAdj
6.1without (‘not put’)ไม่ใส่Adj
6.1for actions you haven’t done yet but intend toยังไม่ได้Adv phrase
6.1birth control pillsยาคุมเม็ดhealth, drugsN
6.1ointment, lotionยาทาขวด, ตลับhealth, drugsN
6.1pills, capsulesยาเม็ดเม็ดhealth, drugsN
6.1addictive drugsยาเสพติดเม็ดhealth, drugsN
6.1tiger balmยาหม่องตลับhealth, medicineN
6.1lozengeยาอมเม็ดhealth, medicineN
6.1vanรถตู้คันtransportationN
6.1regularรถธรรมดาคันN
6.1air-conditioned busรถแอร์คันtransportationN
6.1area code, address and postal codesรหัสเลข, เบอร์location wordN
6.1tailor, dressmakerร้านตัดเสื้อร้านbuildingN
6.1lipsริมฝีปากรูปpeople, body partsN
6.1to understand, see, knowรู้เรื่องV
6.1long-tailed boatเรือหางยาวลำ, คันtransportationN
6.1heart diseaseโรคหัวใจhealthN
6.1to try onลองดูV
6.1to try onลองใส่V
6.1child of two ethnic groupsลูกครึ่งคนpeopleN
6.1toenailเล็บเท้าเล็บpeople, body partsN
6.1fingernailเล็บมือเล็บpeople, body partsN
6.1weekdayวันธรรมดาวันtime wordN
6.1teenagerวัยรุ่นคนpeopleN
6.1dizzyเวียนหัวhealthAdj
6.1JudaismศาสนายิวreligionN
6.1shopping centerศูนย์การค้าแห่ง, ที่shoppingN
6.1to send an object (general use)ส่งไปV
6.1sports fieldสนามกีฬาสนาม, แห่ง, ที่locationN
6.1to have a relaxed view of lifeสบายๆemotionAdj
6.1to be unconsciousสลบจานhealthV
6.1to teach (a subject)สอนหนังสือeducation wordV
6.1bridgeสะพานสะพาน, แห่งtransportation wordN
6.1pedestrian overpass (floating bridge)สะพานลอยแห่งtransportation wordN
6.1(in) good healthสุขภาพดีhealthAdj
6.1(in) bad healthสุขภาพไม่ดีhealthAdj
6.1to smoke (cigarettes)สูบบุหรี่V
6.1losing faceเสียหน้าemotionAdj
6.1hurts, stingsแสบhealthAdj
6.1to put in a bagใส่ถุงshoppingV
6.1chestหน้าอกแบบpeople, body partsN
6.1one personหนึ่งคนคนpeopleN
6.1unconsciousหมดสติhealthAdj
6.1to be expiredหมดอายุAdj
6.1helmet (hat protect against knocks)หมวกกันน็อคใบN
6.1after mealsหลังอาหารtime wordPrep
6.1many yearsหลายปีtime wordAdv
6.1many kindsหลายอย่างAdv
6.1goodbyeหวัดดีV
6.1regular room (includes fan)ห้องธรรมดาห้องhouse wordN
6.1(regular) room with fanห้องพัดลมห้องhouse wordN
6.1air-conditioned roomห้องแอร์ห้องhouse wordN
6.1can’t breatheหายใจไม่ออกhealthV
6.1intersection (five way)ห้าแยกแห่ง, ที่transportation wordN
6.1lonelyเหงาemotionAdj
6.1sticky, toughเหนียวAdj
6.1dozenโหลN
6.1to vomitอ้วกhealthV
6.1to give birthออกลูกhealthV
6.1what (Interrogative)อะไรบ้างquestion wordN
6.1infectedอักเสบAdj
6.1to read for pleasureอ่านเล่นeducation wordV
6.1feelingอารมณ์แบบemotionN
6.1food poisoningอาหารเป็นพิษมื้อfood word, healthN
6.1for a lot longer, in a long timeอีกนานtime wordAdv
6.1a little moreอีกหน่อยmeasurementAdv
6.1garage, workshopอู่อู่, แห่งbuildingN
6.1AIDSเอดส์, โรคเอดส์healthN
6.1to peek atแอบดูaction wordV
6uncle (older brother of father or mother)(คุณ)ลุงคนpeople, familyN
6Thursday(วัน)พฤหัสวันtime, daysN
6green(สี)ีเขียวสีcolourAdj
6navy blue(สี)ีน้ำเงินสีcolourAdj
6bag, pocket, shopping bag, suitcase, purseกระเป๋าใบclothes, accessoriesN
6to be wide, be broad, be vastกว้างAdj
6together, one another, each otherกันAdv
6prefix + verb (eg: การงาน) = noun (not used on its own)การPrefic
6how many, how much (question word)กี่Adv
6expert, skillful (at doing something)เก่งAdj
6chairเก้าอี้ตัวhouse, furnitureN
6hair, fur, feather, wool, downขนเส้นpeople, body partsN
6to steal, thief, robberขโมยV
6she, he, him, her, theyเขา, เค้าpeople, pronounPronoun
6arm, sleeveแขนแขน, ข้างpeople, body partsN
6eggsไข่ฟองfoodN
6times, occasions; classifier for timeครั้งtime wordN
6one halfครึ่ง(หนึ่ง)measurementN
6should, ought toควร(จะ)V, Aux
6neck, throat, collarคอคอpeople, body partsN
6to waitคอยV
6polite particle (female), question by a femaleคะparticleParticle
6airplaneเครื่องบินเครื่องtransportationN
6letter, mailจดหมายฉบับcommunicationN
6to arrangeจัดV
6to remember, recognizeจำV
6seven (7)เจ็ดnumberN
6to hurt, be hurtเจ็บAdj
6ownerเจ้าของคนpeopleN
6to invite, urge, persuade someone to do somethingชวนV
6to help, pleaseช่วยV
6class, rank, grade, floor (in a building)ชั้นN
6hour, 60 minutes (measure of time)ชั่วโมงtime wordAdv
6tea (the product or drink)ชาถ้วย, ที่food, drinkN
6slow(ly)ช้า, ช้าๆAdv
6technician, mechanicช่างคนpeople, occupationN
6nationalityชาติpeopleN
6maleชายคนpeoplePronoun
6lane, narrow streetซอยชอยN
611 pm – 3 am, late at nightดึกtime wordAdj
6right nowเดี๋ยวนี้Adv
6to receiveได้รับV
6to fallตกV
6to want, needต้องการV
6foreign, foreign countries, abroadต่างประเทศlocationN
6along, after; to followตามV
6police, policemanตำรวจคนpeople, occupationN
6to hitตีV
6building made of masonryตึกหลังbuilding wordsN
6table, deskโต๊ะตัวhouse, furnitureN
6cup, small bowlถ้วยใบhouse, kitchenN
6ifถ้าConj
6to ask (a question)ถามV
6soldierทหารคนpeople, militaryN
6goldทองก้อนN
6seaทะเลแห่งlocationN
6feet, footเท้าเท้าpeople, body partsN
6how many, how much (question word)เท่าไร, เท่าไหร่money wordAdj
6usually, normally, regular, normalธรรมดาAdv
6outside (not used on its own)นอกAdj, Adv
6younger (he, she, you), younger brother or sisterน้องคนpeopleN
6minutesนาทีtime wordN
6lovable, cuteน่ารักAdj
6watch, clock, hour (time)นาฬิกาเรือน, นาฬิกาtime wordAdj
6water, liquid, juice, fluidน้ำแก้ว, ขวดfood, drinkN
6finger, inch (English system)นิ้วนิ้วN
6this (determiner)นี้Adj
6above, on top ofบนlocation wordPrep
6to tell, to sayบอกV
6to flyบินV
6cigaretteบุหรี่มวนhealthN
6kind, type, styleแบบN
6classifier for picture, etc.ใบclassifierN
6normally, ordinarily (more formal)ปกติAdv
6always, regularlyประจำtime wordAdv
6fishปลาตัวfood, seafoodN
6aunt (parent’s older sisters and women of that age)ป้าคนpeople, familyN
6close, turn off (lights)ปิดV
6no, notเปล่าAdv
6to open, turn on (lights)เปิดV
6eight (8)แปด ๘numberN
6to translateแปลV
6clothผ้าผืนclothN
6girl, womanผู้หญิงคนpeopleN
6adultผู้ใหญ่คนpeopleN
6rainฝนเม็ดweatherN
6European, American, Australian, etc., Occidentalฝรั่งคนpeopleN
6to try, make an attemptพยายามV
6leading actor, hero; monk, abbot, Buddha imageพระรูปN
6Mayพฤษภาคมtime, monthN
6enough, sufficientพอ(แล้ว)Adj
6older (he, she, you)พี่คนpeople, familyN
6becauseเพราะConj
6wife (formal, polite)ภรรยาคนpeople, familyN
6language, speechภาษาภาษาN
6horseม้าตัวanimalN
6darkมืดAdj
6riverแม่น้ำสายlocationN
6catแมวตัวanimalN
6no, notไม่Adj
6not, not as assumed to be, didn’t, can’t (at the end of sentence, after verbไม่ได้V
6still, not yetยังAdv
6how, in what way, how? (question word) (informal)ยังไง, ยังไรquestion wordAdv
6guard, watchmanยามคนpeople, occupationN
6plenty, plentifully, to be a whole lot, a great dealเยอะ(แยะ)Adj
6trainรถไฟขบวนtransportationN
6bus (regular)รถเมล์คันtransportationN
6hundred (100)ร้อยnumberN
6to loveรักemotionV
6to take care of, treatรักษาV
6restaurantร้านอาหารแห่ง, ร้านbuildingN
6pictureรูปรูป, ใบartN
6to callเรียกV
6first (not used on its own)แรกnumber wordAdv
6factoryโรงงานแห่ง, โรงbuildingN
6go down, to get off (go down)ลงV
6wind, air (in motion or under pressure)ลมweatherN
6per, a, the, eachละAdv
6to turnเลี้ยวdirection wordV
6andและConj
6temple, temple compoundวัดวัด, แห่งbuildingN
6day; classifier for dayวันวันtime, daysN
6todayวันนี้วันtime wordN
6to think, say, criticize, have an opinion; that (as in “said that”)ว่าV
6to put down, set down, placeวางV
6to runวิ่งexerciseV
6radio, wirelessวิทยุเครื่องN
6to educateศึกษาeducation wordV
6warสงครามที่, แห่งgovernmentN
6fresh (of fruit, etc.)สดfood wordAdj
6stationสถานีแห่งbuildingN
6railway station, train stationสถานีรถไฟสถานีtransportationN
6airportสนามบินแห่ง, ที่locationN
6park, garden, orchardสวนสวน, แห่งlocationN
6forkส้อมคันhouse, kitchenN
6young womanสาวคนpeopleN
6ten (ten)สิบnumberN
6always, regularly, consistentlyเสมอAdv
6to finish, complete, succeedเสร็จV
6six (6)หกnumberN
6bookหนังสือเล่มeducation wordN
6one (1), in front of classifierหนึ่ง ๑numberN
6medical doctorหมอคนpeople, occupationN
6dogหมาตัวanimalN
6looseหลวมAdj
6many, several, a lot (before classifier)หลายmeasurementAdv
6roomห้องห้องhouse wordN
6to kiss (Thai), smell sweetหอมV
6to disappear, vanish, to be missing, be lost from sightหาย (ไป)V
6earsหูหู, ข้างpeople, body partsN
6which (one(s); determinerไหนAdj, Pronoun
6to want to, like toอยากV
6kind, type (with emphasis on quality); classifier of thingsอย่างN
6to be fatอ้วนhealthAdj
6to exit, to go or come out, to pay outออกV
6to be full (from eating)อิ่มfood wordAdj
6by himself, herself, themselves, etc., without outside help of influenceเองpeople wordPron, Adv
5England(ประเทศ)อังกฤษประเทศCountryN
5yellow(สี)เหลืองสีcolourAdj
5grey(สี)ีเทาสีcolourAdj
5brown(สี)ีน้ำตาลสีcolourAdj
5can, tin canกระป๋องใบN
5skirtกระโปรงตัวclothesN
5bananaกล้วยใบfood, fruitN
5box, case, casketกล่องใบcontainerN
5to fear, scared, afraid ofกลัวemotionAdj
5dare to, be brave, boldกล้าV, Adj
5center, middle, intermediate, moderate (not said on its own)กลางAdj
5night time (7 pm – 3 am)กลางคืนtime wordN
5daytime, by day, middayกลางวันtime wordN
5prawn, shrimpกุ้งตัวfood, fishN
5to collect, keep, storeเก็บV
5nine (9)เก้า ๙numberN
5to be bornเกิดV
5sizeขนาดN
5bottle; classifier for things in bottlesขวดใบN
5right (side)ขวาlocation wordAdj
5outsideข้างนอกlocation wordN, Adj
5insideข้างในlocation wordN, Adj
5above, on, on top of, above, upstairsข้างบนlocation wordAdj
5below, beneath, under, the area belowข้างล่างlocation wordAdj
5government officer, government employeeข้าราชการคนgovernmentN
5to be lazyขี้เกียจAdj
5beltเข็มขัดเสันclothes, accessoriesN
5Cambodia, CambodianเขมรคนCountry, nationalityN
5kneesเข่าเข่าpeople, body partsN
5to enterเข้าV
5to be hard (not soft)แข็งAdj
5feverไข้N
5canalคลองคลองlocationN
5prefix: -ness,-ity; ความ + adjective = noun (hot becomes heat)ความPrefix
5computer (loanword)คอม(พิวเตอร์)เครื่องcomputerN
5wordคำคำN
5to be, is, am, are, mean ( formal, written)คือV
5machine, tool, engineเครื่องเครื่องtoolsN
5CanadaแคนาดาประเทศCountryN
5noseจมูกจมูกpeople, body partsN
5China, ChineseจีนCountryN
5to be tasteless, blandจืดAdj
5meet with unexpectedlyเจอV
5heart, mind, spiritใจemotionN
5kindใจดีemotionAdj
5I, me (usually female, possibly male speaking to person of inferior status)ฉันคนpeoplePersonal Pronoun
5to hit, bump intoชนV
5to winชนะV
5kind, type (emphasis on type)ชนิดN
5plain(ly), clear(ly), distinct(ly)ชัดAdj
5elephantช้างเชือกanimalN
5suit, dress, uniform, clothing; class: set, group, seriesชุดชุดclothesN
5such asเช่นAdv, Adj
5to believe (in), have faith (in)เชื่อV
5isn’t it so, isn’t it the one?ใช่ไหมquestion
5left (side)ซ้ายAdj
5to sign nameเซ็น(ชื่อ)V
5relative(s)ญาติคนpeople, familyN
5musicดนตรีชนิดmusicN
5togetherด้วยกันAdv
5flowerดอกไม้ดอกplant, flowerN
5starดาวดวงplanetsN
5I, me (female speaker)ดิฉัน, ฉันคนpeoplePronoun
5pencilดินสอแท่งeducation wordN
5one only, onlyเดียวAdj
5by (means of transportation)โดยPrep
5stem, trunkต้นN
5treesต้นไม้ต้นplantN
5to inspectตรวจV
5throughout, always, continuallyตลอดAdv
5to join on to, continue oil, connect, next, after this, furtherต่อV
5next, latter, laterต่อไปAdj
5to set, to settleตั้งV
5from (such and such a time or starting point), sinceตั้งแต่Conj, Prep
5ticketตั๋วใบN
5position (rank)ตำแหน่งตำแหน่งmilitaryN
5chest of drawers, cabinets, bookcaseตู้ใบhouse, furnitureN
5to be full (bottle, hotel)เต็มAdj
5bedเตียงนอนเตียงhouse wordN
5decorate, adornแต่งhouseV
5to dress, apply cosmetics, etcแต่งตัวV
5watermelonแตงโมใบ, ลูกfood, fruitN
5big, large, matureโตAdj
5to take off, remove, unscrewถอดV
5pailถังใบN
5to take a pictureถ่ายรูปphotographyV
5to fry (in large pieces), fried, deep friedทอดfood, cookingV
5slash (used in addresses), to superimpose, lay on top, run overทับV
5a timeทีV
5workplace, officeที่ทำงานแห่ง, ที่buildingN
5there, that placeที่นั่นlocation wordN
5here, this placeที่นี่location wordN
5every, eachทุกAdj
5durianทุเรียนลูกfood, fruitN
5candleเทียนเล่มN
5business, affairs, errandsธุระอย่างN
5younger brotherน้องชายคนpeople, familyN
5to sleepนอน(หลับ)V
5so, so much, a person who…นักAdv, prefix
5student, learner (junior or high school)นักเรียนคนpeople, occupationN
5to sitนั่งV
5to make an appointmentนัดV
5to believe in (a religion)นับถือV
5aunt, uncle (younger brother/sister)น้าคนpeople, familyN
5long (in time)นานtime wordAdv
5to be boring, dull, be tedious, be tiresomeน่าเบื่อAdj, Adv
5family nameนามสกุลนามสกุลpeopleN
5mr, master, bossนายคนpeopleN
5sugarน้ำตาลเม็ดfoodN
5toeนิ้วเท้านิ้วpeople, body partsN
5this, these (determiner)นี่N
5certain, sure; certainly, surely, definitelyแน่นอนAdj
5accountบัญชีบัญชีN
5to be thinบางhealthAdj
5some, somehowบ้างAdv
5perhaps, sometimes, maybeบางทีAdv
5baht, ticals (the monetary unit of Thailand)บาทใบ, เหรียญmoneyN
5afternoon (1 pm – 4 pm)บ่าย, บ่ายๆtimeN
5to be light in weightเบาAdj
5to get money (from the bank)เบิกเงินmoneyV
5to announceประกาศV
5use, usefulnessประโยชน์อย่างAdj
5to ache, have a painปวดhealthAdj
5gas pump, a gas stationปั๊ม(น้ำมัน)แห่งtransportation wordN
5stop sign (traffic), tag, sign, poster,ป้ายป้ายtransportation wordN
5gunปืนกระบอกN
5duckเป็ดตัวanimal, birdN
5classifier for fruitผลclassifierN
5fruitผลไม้อย่าง, ชนิดfood, fruitN
5to pass, to go past, pass throughผ่านV
5blanketผ้าห่มผืนhouse wordN
5to be hot (peppery), spicyเผ็ดfood wordAdj
5mapแผนที่ใบlocationN
5France, Frenchฝรั่งเศสประเทศ, คนCountry, nationalityN
5lidฝาฝาN
5Burma, Burmeseพม่าประเทศ, คนCountry, nationalityN
5nurse, to tend, to nurseพยาบาลคนpeople, occupationN
5chili peppers, chiliesพริกเม็ดfoodN
5to be satisfiedพอใจAdj
5parentsพ่อแม่คนpeople, familyN
5thousand (1000)พันnumberN
5older brotherพี่ชายคนpeople, familyN
5older sisterพี่สาวคนpeople, familyN
5floorพื้นแห่ง, ที่house wordN
5just nowเพิ่งAdv
5motorcycleมอเตอร์ไซค์ค้นtransportationN
5mango (fruit)มะม่วงใบ, ลูกfood, fruitN
5papaya (fruit)มะละกอใบ, ลูกfood, fruitN
5a moment ago, just now, short time agoเมื่อกี้(นี้)time wordAdv
5furious, angry (suddenly or violently), bad temperedโมโหAdj
5not very, hardlyไม่ค่อย(จะ)Adv
5neverไม่เคยAdv
5brand, trade nameยี่ห้อยี่ห้อN
5to standยืนV
5to borrowยืมV
5mosquitoยุงตัวcritter, insectN
5justiceยุติธรรมlawN
5Germany, Germanเยอรมันประเทศ, คนCountry, nationalityN
5car, automobileรถยนต์คันtransportationN
5umbrellaร่มด้าม, อันN
5to cry out, yellร้องV
5governmentรัฐบาลคณะgovernmentN
5shop, storeร้านร้าน, แห่ง, ที่buildingN
5around, about, approximatelyราวAdv
5to feelรู้สึกV
5to be in good condition, all set, to be readyเรียบร้อยAdj
5diseaseโรคตัวhealthN
5garageโรงรถโรง, ที่buildingN
5movie house, cinemaโรงหนังโรงbuildingN
5season (formal)ฤดูฤดูseasonsN
5to say goodbye (said by person leaving)ลาV
5million (1,000,000,000)ล้านบาทnumberN
5daughterลูกสาวคนpeople, familyN
5worldโลกใบlocationN
5cattle, cow, bullวัวตัวanimalN
5subject, knowledge, branch of knowledgeวิชาวิชาN
5religionศาสนาศาสนาreligionN
5dirtyสกปรกhouse, cleaningAdj
5embassyสถานทูตแห่งbuildingN
5field (as in airfield, sports field, etc.)สนามแห่งlocationN
5to amusing, to be fun, to have a good timeสนุกemotionAdj
5to be well, comfortableสบายemotionAdj
5soapสบู่ก้อนhouse, cleaningN
5orangeส้มใบ, ลูกfood, fruitN
5pomeloส้มโอลูก, ใบ, ผลfood, fruitN
5time, period, era, age, reignสมัยสมัยtime wordN
5notebookสมุดเส่นeducation wordN
5usually, mostly, most of the time)ส่วนมากAdv
5to be light, brightสว่างAdj
5to order, to leave a messageสั่งV
5contract, agreement, promiseสัญญาV
5animalสัตว์ชนิดanimalN
5pineappleสับปะรดลูกfood, fruitN
5three (3)สาม ๓numberN
5to be importantสำคัญAdj
5corner, intersection (four way), crossroadสี่แยกแห่งtransportation wordN
5last, finalสุดท้ายสิ่งAdj
5to draw on, pump, smokeสูบV
5sad, unhappy (general)เสียใจemotionAdj
5grassหญ้าต้น, กอN
5newspaperหนังสือพิมพ์ฉบับeducation wordN
5windowหน้าต่างบานhouse wordN
5to be all gone, to the last one, used up, finishedหมดV
5hatหมวกใบclothes, accessoriesN
5pillowหมอนใบhouse, bedroomN
5dentist (informal)หมอฟันคนpeople, occupationN
5villageหมู่บ้านแห่งlocationN
5to stopหยุดtransportation wordV
5drinking straw, tube, pipe; classifier for tube, tube of toothpasteหลอดหลอดN
5to close the eyes, distinguishes between sleeping and lying downหลับV
5nephew, niece, grandchildหลานคนpeople, familyN
5to laughหัวเราะV
5five (5)ห้า ๕numberN
5distant, far apart, separateห่างAdj, Adv
5snowหิมะก้อน, เกล็ดN
5to be hungryหิว(ข้าว)food wordAdj
5to be appropriate, suitableเหมาะ(สม)Adj
5coin, dollarsเหรียญอัน, เหรียญmoney wordN
5these, this groupเหล่านี้N
5to burn (actively burning something, cremate)ไหม้V
5chestอกอกpeople, body partsN
5American (loanword)อเมริกันคนCountryN
5America (loanword)อเมริกาประเทศCountryN
5don’t (for strong or urgent commands)อย่าV, Aux
5to taste good, deliciousอร่อยfood wordAdj
5Australia, Australian (loanword)ออสเตรเลียประเทศ, คนCountryN
5dangerous, danger, hazardessอันตรายAdj
5to bathe, take a bathอาบน้ำhealth ?V
5district, a subdivision of a changwatอำเภออำเภอ, แห่งlocationN
5againอีกทีAdv
5documentเอกสารฉบับN
5Asia (loanword)เอเซียทวีป, คนContinent, peopleN
5to hide (intransitive), secretly (put before verbs)แอบV
5opportunity, chanceโอกาสโอกาสN
4.1foreignerคนต่างประเทศpeopleN
4Europe(ทวีป)ยุโรปทวีปcontinentN
4America(ทวีป)อเมริกาทวีปcontinentN
4South America(ทวีป)อเมริกาใต้ทวีปcontinentN
4North America(ทวีป)อเมริกาเหนือทวีปcontinentN
4Australia(ทวีป)ออสเตรเลียทวีปcontinentN
4Asia(ทวีป)เอเชียทวีปcontinentN
4Africa(ทวีป)แอฟริกาทวีปcontinentN
4on the left (hand side)(ทาง)ซ้ายมือlocation wordAdj
4Thailand(ประเทศ)ไทยประเทศCountryN
4America(ประเทศ)อเมริกาประเทศCountryN
4white(สี)ขาวสีcolourN
4pink(สี)ชมพูสีcolourAdj
4purple(สี)ม่วงสีcolourAdj
4law, statute, enactment, ruleกฎหมายฉบับlawN
4mirror, window pane, glassกระจกบานhouse wordN
4board, plankกระดานแผ่นhouse wordN
4boneกระดูกชี่body partsN, Adj
4garlicกระเทียมกลีบfood, cookingN
4round, circular, large bottle whiskyกลมAdj
4pile, heap, stack; classifier for pile of somethingกองN, Class
4to biteกัดaction wordV
4educationการศึกษาeducation wordN
4kilometer (metric system)กิโลเมตรmeasurementN
4sport(s), athleticsกีฬาชนิต, อย่างsportsN
4saltเกลือเม็ดfood, spicesN
4Korea, Koreanเกาหลีประเทศ, คนCountryN
4South Koreaเกาหลีใต้ประเทศ, คนCountryN
4to occurเกิดขึ้นV
4angryโกรธAdj
4to lieโกหกV
4breadขนมปังแผ่น, ก้อนfoodN
4jackfruitขนุนใบ, ลูกfood, fruitN
4hers, hisของเขาpeopleAdj
4ankleข้อเท้าpeople, body partsN
4excuse me, I’m sorryขอโทษV
4thank youขอบคุณV
4Khmerขอมคนpeople, nationalityN
4in front of, aheadข้างหน้าlocation wordAdj
4to be torn, broken, lackingขาดAdj
4to skip, jump over, crossข้ามV
4information, newsข่าวชิ้นN
4poop, excrement, characterised byขี้ก้อนN
4to scratch, 100 gramsขีดV
4to be stingy, sticky excrementขี้เหนียวAdj
4needleเข็มด้ามN
4guests, dark skinned people (Indians, Muslims, etc)แขกคนpeopleN
4most likely, sure to, bound toคงAdv
4chauffeur, driverคนขับรถคนpeople, occupationN
4kitchenครัวห้อง, แห่ง, ที่house, kitchenN
4opinion, ideaความคิด(เห็น)N
4water buffaloควายตัวanimalN
4ratherค่อนข้างAdv
4softly, low (of sound)ค่อยAdv
4fee, cost, price, valueค่าmoneyN
4costsค่าใช้จ่ายบาทmoney wordN
46 pm – 7pmค่ำtime wordAdj
4to think about someone (to miss someone)คิดถึงV
4tonightคืนนี้N
4to talk, to converse; to brag, boast, swagger, blusterคุยV
4saltyเค็มfood wordAdj
4to killฆ่าV
4budgetงบประมาณก้อนN
4snakeงูตัวcritter, reptileN
4rambuttanเงาะใบ, ลูก, ผลfood, fruitN
4to be quietเงียบAdj
4untilจน(กระทั่ง)Conj
4to be true, true, reallyจริงAdj
4to reserveจองV
4bicycleจักรยานคันN
4to catch, grabจับV
4copy, issue, edition; classifier for letters or newspapersฉบับฉบับclassifierN, Class
4smartฉลาดemotionAdj
4myself (female)ฉันเองคนpeople, pronounPronoun
4to shine a lightฉายV
4to look at, admire, praiseชมV
4rose appleชมพู่ใบ, ลูก, ผลfood, fruitN
4barberช่างตัดผมคนpeople, occupationN
4bachelorชายโสดคนpeopleN
4farmer (rice)ชาวนาคนpeople, occupationN
4to check, cheque (loanword)เช็คฉบับN
4to wipeเช็ดV
4to invite, go ahead, please do, help yourselfเชิญV
4yesใช่Adj
4to hideซ่อนV
4Saudi ArabiaซาอุดีอาระเบียประเทศCountryN
4Japan, Japaneseญี่ปุ่นประเทศ, คนCountry, nationalityN
4Denmarkเดนมาร์กประเทศCountryN
4to travelเดินทางV
4soon, otherwise, or else, in just a minute, in just a momentเดี๋ยวAdv
4sunlight, sunshineแดดN
4right, O.K., to agree (to something)ตกลงV
4opposite (location)ตรงข้าม(กัน)location wordAdj, Adv
4to go straightตรงไปV
4now, presentlyตอนนี้time wordN
4eveningตอนเย็นtime wordN
4to answerตอบV
4westตะวันตกdirectionN
4eastตะวันออกdirectionN
4to intendตั้งใจV
4outside of Bangkok, upcountryต่างจังหวัดlocationN
4variousต่างๆAdj, Adv
4sub-district, precinct, subdivision of an amphoeตำบลแห่งlocationN
4to be attached to, to attach, addicted toติดV
4to contact, get in touch withติดต่อV
4to wake upตื่นV
4Turkey (the country)ตุรกีประเทศCountryN
4to prepareเตรียมV
4turtleเต่าตัวcritter, insectN
4to be broken, shatter (fragile things breaking into many pieces)แตกV
4Taiwanไต้หวันประเทศCountryN
4beans, peas, nutsถั่วเม็ดfoodN
4peanutsถั่วลิสงเม็ดfoodN
4to holdถือV
4sack, bag, food in bagsถุงใบN
4stockingsถุงเท้าคู่clothesN
4to scrubถูV
4rowแถวN
4to endure, stand, tolerateทนV
4sandทรายเม็ดN
4continentทวีปทวีป, แห่งlocationN
4to give changeทอนเงินmoney wordV
4bothทั้งสองAdj
4altogether (common)ทั้งหมดAdj, Adv
4to overtake, catch up with, be on timeทันV
4modern, up-to-dateทันสมัยAdj
4to throw awayทิ้งV
4ash trayที่เขี่ยบุหรี่อันN
4mattressที่นอนผืนhouse, bedroomN
4secondที่สองnumber wordAdj
4the most, extremelyที่สุดAdj
4address, place to liveที่อยู่แห่ง, ที่locationN
4to go out, travel, tour, for pleasureเที่ยวV
4T.V.โทรทัศน์เครื่องhouse wordN
4Thaiไทยpeople, nationalityN
4businessธุรกิจอย่างN
4you (to intimates or inferiors), herเธอคนpeople, pronounPronoun
4exceptนอกจากPrep
4younger sisterน้องสาวคนpeople, familyN
4Norwayนอร์เวย์ประเทศCountryN
4student (above high school)นักศึกษาคนpeople, occupationN
4thatนั่นN
4–able (forms verb compounds); -worthy; should…; ought to…; had better…น่าAux, Adv
4to be ugly, disgusting, repulsive, detestableน่าเกลียดAdj
4mrsนางpeopleN
4interestingน่าสนใจAdj, Adv
4to be cozy, livable, a good place to live, a good place to be atน่าอยู่Adj, Adv
4iceน้ำแข็งก้อนfoodN
4tearsน้ำตาหยดemotionN
4oil, gasolineน้ำมันลิตรtransportationN
4orange juiceน้ำส้มขวด, แก้ว, ถุงfood, drinkN
4New Zealandนิวซีแลนด์ประเทศCountryN
4Netherlandsเนเธอร์แลนด์ประเทศCountryN
4to be certain, sureแน่ใจAdj
4introduce, advise, suggestแนะนำV
4BrazilบราซิลประเทศCountryN
4area, vicinity, zone, precinct, surroundingsบริเวณN
4company, businessบริษัทแห่งN
4to forceบังคับV
4stairs, stairwayบันไดขั้นhouse wordN
4rural, countryside (sometimes not polite)บ้านนอกlocationN
4Belgiumเบลเยี่ยมประเทศCountryN
4number (for room, telephone, cloth size, etc)เบอร์เบอร์numberN
4to withdraw (money), to requisition (as from a storeroom)เบิกmoneyV
4beerเบียร์แก้ว, ขวด, กระป๋องfood, drink, alcoholN
4banknote, bank (loanword)แบงค์ใบmoneyN
4old-fashioned, outdated, ancient, artifactโบราณN
4churchโบสถ์แห่งreligionN
4leafใบไม้ก้อนplantN
4decline, (turn down), deny, rejectปฏิเสธV
4customประเพณีประเพณี, แบบN
4to evaluate, assess, estimateประเมิน(ผล)V
4to wish, desire, want, intend, mean, purpose, aimประสงค์อย่างV
4experienceประสบการณ์อย่างN
4the end of …ปลายtime wordN
4the end of month เดือนปลายเดือนtime wordN
4the end of yearปลายปีtime wordN
4to plant cropsปลูกV
4PakistanปากีสถานประเทศCountryN
4PanamaปานามาประเทศCountryN
4bus stop, bus signป้ายรถเมล์ป้ายtransportation wordN
4sourเปรี้ยวfood wordAdj
4to vary, alter, vary, transform, changeเปลี่ยนV
4to change to, become, transform, alter, turn intoเปลี่ยนแปลงV
4toothbrushแปรงสีฟันด้ามN
4PortugalโปรตุเกสประเทศCountryN
4to go out for pleasure, to travel, tour, go outไปเที่ยวV
4to go pick up someoneไปรับV
4leaf vegetablesผักชนิดfood, vegetableN
4lettuceผักกาด(หอม)ใบfood, vegetableN
4to stir fry, a fried mixtureผัดfood wordV
4towelผ้าเช็ดตัวชิ้นhouse, kitchenN
4incorrect, a mistakeผิดAdj
4managerผู้จัดการคนpeople, occupationN
4deposit, entrust, leave with somebody partsฝากV
4to practice, drill, train, exerciseฝึก(หัด)V
4to guard, watch, keep an eye onเฝ้าV
4pepperพริกไทยเม็ดfoodN
4to take someone somewhereพาV
4ceremony, rite, custom, ritualพิธีพิธีN
4special, extraordinaryพิเศษAdj
4siblingsพี่น้องคนpeople, familyN
4song, songs (more common in place of music)เพลงเพลงmusicN
4to increaseเพิ่ม(ขึ้น)V
4in order to, in order thatเพื่อ(ที่จะ)Conj
4to lose to someone (as in a game), allergic to, sensitive toแพ้V
4goatแพะตัวanimalN
4Finlandฟินแลนด์ประเทศCountryN
4Philippinesฟิลิปปินส์ประเทศCountryN
4boyfriend, girlfriend, husband, wifeแฟนคนpeopleN
4section, portion, part, regionภาคN
4mountainภูเขาลูกlocationN
4antมดตัวcritter, insectN
4human being, man, human, homo sapiensมนุษย์มนุษย์, คนpeopleN
4MalayaมลายูประเทศCountryN
4limesมะนาวลูกfood, fruitN
4coconutมะพร้าวลูกfood, fruitN
4usually, likely toมักจะAdv
4mangosteenมังคุดใบ, ลูก, ผลfood, fruitN
4to arrive (towards the speaker), reach atมาถึงV
4to come and pick upมารับV
4MalaysiaมาเลเซียประเทศCountryN
4mosquito netมุ้งหลังN
4cloudsเมฆก้อนweatherN
4seed, grain, pill; classifier for small, round objectsเม็ดเม็ดfood, classifierN
4meter (metric system)เมตรmeasurementN
4to be drunkเมา(เหล้า)food, drink, alcohol wordsAdj
4past time, whenเมื่อtime wordConj
4last nightเมื่อคืน(นี้)time wordAdv
4mother-in-lawแม่ยายคนpeople, familyN
4insect, bug, beetleแมลงตัวcritter, insectN
4it is not so, it is not the one (meant), negative responseไม่ใช่V
4it’s nothing, not at all, don’t mention itไม่เป็นไรphraseAdj
4nobodyไม่มีใครAdj
4to lift, to raiseยกV
4exceptยกเว้นPrep
4grandmother (father’s mother)ย่าคนpeople, familyN
4rubber, a tireยางแผ่นN
4to relocateย้ายV
4grandmother, your mother’s mother and women of that ageยายคนpeople, familyN
4toothpasteยาสีฟันหลอดhouse, bathroomN
4gladยินดีemotionAdj
4to sewเย็บV
4coachรถทัวร์คันtransportationN
4to cooperate, collaborate, work togetherร่วมมือV
4to be rich, wealthyรวยmoney wordAdj
4flavourรส(ชาติ)รสfood wordN
4to cry, weepร้องไห้emotionV
4phase, space; in the time of, in the period ofระยะN
4to be carefulระวังAdj
4between, in the middle of, the middle, amongระหว่างConj, Prep
4state, nationรัฐlocation wordN
4to be responsible, accountableรับผิดชอบAdj
4RussiaรัสเซียประเทศCountryN
4barber shopร้านตัดผมร้านbuildingN
4hurry, to be urgentรีบAdj
4to startเริ่มV
4strength, power, energy, might, strong (for liquor)แรงN, Adj
4rai, a unit of land measure; farmไร่ไร่, แห่ง, ที่N
4reduce (the price), to lower, discountลดV
4to die, perish; fall downล้มhealthV
4advance (in)ล่วงหน้าmoney wordAdv
4to try outลองV
4to float, to set afloat or adrift; fly (plane)ลอยV
4Laos, Lao, Laotianลาวประเทศ, คนCountry, nationalityN
4to get upลุกV
4mathเลขตัวN
4secretaryเลขา(นุการ)คนpeople, occupationN
4badเลวAdv
4to tell, relateเล่าV
4to exchangeแลก(เปลี่ยน)V
4and, and thenแล้วก็Conj
4culture, civilization, way of lifeวัฒนธรรมแบบ, อย่างN
4dateวันที่time wordN
4procedure, way means, methodวิธี(การ)วิธีN
4to exclude, omit, skip overเว้นV
4Vietnam, Vietnameseเวียดนามประเทศ, คนCountry, nationalityN
4eyeglassesแว่นตาคู่N
4Christianityศาสนาคริสต์religionN
4BuddhismศาสนาพุทธreligionN
4economy, economic affairsเศรษฐกิจN
4satangสตางค์เหรียญmoneyN
4SpainสเปนประเทศCountryN
4private, personalส่วนตัวAdj, Adv
4Switzerlandสวิตเซอร์แลนด์ประเทศCountry, peopleN
4Switzerland (country)สวิสประเทศCountryN
4SwedenสวีเดนประเทศCountryN
4United NationsสหประชาชาติCountryN
4two (2)สอง ๒เลขnumberN
4to noticeสังเกตV
4public (not private)สาธารณะแห่ง, ที่N
4samlor, tricycle taxiสามล้อคันtransportationN
4to complete, be successfulสำเร็จV
4Singaporeสิงคโปร์ประเทศCountryN
4four (4)สี่ ๔numberN
4line; classifier for string like thingsเส้นclassifierN
4break, to be broken (machines or food that’s spoiled, to waste)เสียV, Adj
4soundเสียงN
4clothing, clothเสื้อผ้าตัว, ชุดclothesN
4to show, display, indicateแสดงV
4hundred thousand (100,000,000)แสนnumberN
4moustacheหนวดเส้นpeople, body partsN
4dutyหน้าที่หน้าที่, อย่างN
4young maleหนุ่มคนpeopleN
4mouse, you (with children)หนูตัวpeople, animalN
4or not (question word)หรือเปล่า, รึเปล่าquestion wordConj
4foundation, main idea, coreหลักใบN
4yard (36 inches)หลาmeasurementN
4common coldหวัดhealthN
4carton, classifier for packages or things wrapped in paperห่อห่อN
4bossหัวหน้าคนpeopleN
4department store, business firm, commercial establishment, large storeห้างแห่ง, ห้างbuildingN
4to forbidห้ามV
4to be thirstyหิวน้ำfood wordAdj
4sweatเหงื่อhealthN
4to be tired, fatiguedเหนื่อยhealthAdj
4iron, steelเหล็กเส้น, ต้นN
4ring (for the finger)แหวนวงclothes, accessoriesN
4lend, to let someone borrowให้ยืมV
4to flowไหลV
4can, be able to, to be physically able, to be up toไหวAdj
4Austria (loanword)ออสเตรียประเทศCountryN
4English, Englandอังกฤษประเทศ, คนlocationN
4aunt, uncle (father’s younger sibling)อาคนpeople, familyN
4teacher, professorอาจารย์คนpeople, occupationN
4Argentina (loanword)อาร์เจนตินาประเทศCountryN
4Arab (loanword)อาหรับคนpeople, nationalityN
4lunch, noontime mealอาหารกลางวันมื้อfood wordN
4breakfastอาหารเช้ามื้อfood wordN
4ItalyอิตาลีประเทศCountryN
4India, Indianอินเดียประเทศ, คนCountry, nationalityN
4Indonesia, Indonesianอินโดนีเซียประเทศ, คนCountry, nationalityN
4Israel, Israeliesอิสราเอลประเทศ, คนCountry, nationalityN
4Iranอิหร่านประเทศCountryN
4Egyptอียิปต์ประเทศCountryN
4northeast (in Thailand)อีสานภาด, คนlocationN
4other, a different…อื่นAdj
4industryอุตสาหกรรมชนิด อย่างbusinessN
4waistเอวเอวpeople, body partsN
4Africa (loanword)แอฟริกาทวีปContinentN
4Hong Kongฮ่องกงคน, เกาะCity …N
4HollandฮอลันดาประเทศCountryN
3number, figure, digit(ตัว)เลขตัวnumber wordN
3on the right (hand side)(ทาง)ขวามือlocation wordAdj
3direction, way(ทิศ)ทางทิศlocation wordN
3all right, OK, fine; any (used with thing, where, one, etc); can also possibly (used at end of sentence)ก็ได้POS, Adj
3frogกบตัวcritter, amphibianN
3scissorsกรรไกรด้ามN
3blackboardกระดานดำแผ่นeducation wordN
3BangkokกรุงเทพฯlocationN
3groupกรุ๊ปหมู่people, thingsN
3come back, returnกลับมาaction wordV
3smell, odorกลิ่นกลิ่นN
3noodlesก๋วยเตี๋ยวเส้นfoodN
3to sweepกวาดV
3golfกอล์ฟลูกsportsN
3cabbageกะหล่ำปลีหัวfood, vegetableN
3side dishes eaten with riceกับข้าวอย่างfood wordN
3to progress, advance, forwardก้าวหน้าAdj
3profitกำไรN
3to be about to, on the point ofกำลังจะAdv
3key, lockกุญแจดอกN
3to be (too) courteous, considerate, afraid of offendingเกรงใจAdj
3to scratch, scrapeเกาV
3island, isleเกาะเกาะ, แห่งlocationN
3curryแกงอย่างfood, dishN
3cheekแก้มแก้มpeople, body partsN
3sheepแกะตัวanimalN
3to get a shaveโกนหนวดV
3whileขณะที่Conj
3present timeขณะนี้time wordAdv
3pastry, sweets, dessertขนมอย่างfood, dessertN
3to transport, bus station (transport send)ขนส่งtransportationV
3bitterขมfood wordAdj
3hardworkingขยันAdj
3to expandขยายV
3year, of age (for people under 14 years)ขวบN, Class
3presentของขวัญชิ้นN
3whoseของใครAdj
3my, mine (female)ของฉันpeopleAdj
3dessertของหวานชนิดfood, dessertN
3“thank you” (superior to inferior)ขอบใจV
3data, informationข้อมูลเรื่องN
3to borrowขอยืมV
3jawขากรรไกรชี่people, body partsN
3sticky riceข้าวเหนียวfoodN
3flu, cold (to have)ไข้หวัดhealthN
3case, lawsuitคดีคดีlawN
3servantคนใช้คนpeople, occupationN
3alone, one personคนเดียวpeopleAdv, Adj
3to searchค้นหาV
3to be sharpคมAdj
3complete (in quantity), to include all the members of a limited set of itemsครบAdv
3speedความเร็วN
3successความสำเร็จN
3meaningความหมายN
3wage, wages, payค่าจ้างบาทmoney wordN
3answerคำตอบคำตอบN
3vocabularyคำศัพท์คำN
3eyebrowคิ้วคิ้วpeople, body partsN
3qualityคุณภาพN
3qualificationsคุณสมบัติอย่างN
3beardเคราpeople, body partsN
3drinksเครื่องดื่มชนิดfood, drinkN
3narrowแคบmeasurementAdj
3projectโครงการโครงการN
3to advertiseโฆษณาตัวV
3in that case, so, then, therefore (shortened from ถ้ายังงั้น)งั้นConj
3party (entertainment)งานเลี้ยงงานoccasionN
3salaryเงินเดือนบาทmoney wordN
3change (money returned)เงินทอนบาทmoney wordN
3alligatorจระเข้ตัวcritter, reptileN
3to manageจัดการV
3to employ, hireจ้างV
3to be necessaryจำเป็นAdj
3to pleat, to flirtจีบV
3authorities, governmentเจ้าหน้าที่คนpeopleN
3calm, cool-headedใจเย็นemotionAdj
3to be hot-tempered, short-tempered, quick-tempered, impatientใจร้อนemotionAdj
3to inject, to get an injectionฉีด(ยา)healthV
3especially, exclusively forเฉพาะAdv
3so-so, just, to be indifferent, have a relaxed view of lifeเฉยๆemotionAdj
3rural area, countryside (polite)ชนบทแห่ง, ที่locationN
3upstairsชั้นบนhouseAdj, Adv
3downstairs, ground floorชั้นล่างhouseAdj, Adv
3temporaryชั่วคราวtime wordAdv
3bowlชามใบhouse, kitchenN
3beachชายทะเลแห่งlocationN
3to tasteชิมV
3nicknameชื่อเล่นชื่อN
3rope, cord; classifier for elephants (domestic)เชือกเส้นN
3to repairซ่อมV
3to dry-cleanซักแห้งhouse wordAdj
3particle used to show emphasisซิparticleParticle
3to shopซื้อของshoppingV
3to smell (active)ดมV
3to be urgent, expressด่วนAdj
3lotus flowerดอกบัวดอกplant, flowerN
3to pushดันV
3to switch off, turn off, put outดับV
3earth, land, groundดินก้อนlocationN
3unripe, rawดิบfood wordAdj
3better thanดีกว่าcomparingAdj
3to pullดึงV
3boyเด็ก(ผู้)ชายคนpeopleN
3girlเด็ก(ผู้)หญิงคนpeopleN
3same, identicalเดียวกันAdj
3especiallyโดยเฉพาะAdv
3to boil somethingต้มfood wordV
3morningตอนเช้าtime wordN
3afternoonตอนบ่ายtime wordN
3later onต่อมาConj
3to bargainต่อราคาshoppingV
3chopsticksตะเกียบคู่food wordN
3he (himself)ตัวเขาเองpeoplePersonal Pronoun
3sample, exampleตัวอย่างตัวอย่างN
3one’s selfตัวเองpeopleN
3to dieตายhealthV
3tuk tukตุ๊กตุ๊กเครืองtransportationN
3refrigeratorตู้เย็นเครืองhouse wordN
3to kickเตะV
3stoveเตาเตาhouse wordN
3to add to, fillเติมV
3to remind, warnเตือนV
3to differ, to be different, separateแตกต่างAdj
3cucumberแตงกวาลูกfood, vegetableN
3withdrawถอนV
3charcoalถ่านก้อนN
3glovesถุงมือคู่clothesN
3accurate, correctถูกต้องAdj
3to experimentทดลองV
3to test, examineทดสอบV
3lawyerทนายความคนpeople, occupationN
3to reciteท่องV
3pier, harbour, wharf, portท่าเรือท่าlocationN
3to cookทำกับข้าวfood, cookingV
3to cleanทำความสะอาดV
3to be made ofทำด้วย …Adj
3to make meritทำบุญV
3to destroy, demolish, damageทำลายV
3parking place, parking lotที่จอดรถแห่ง, ที่locationN
3seat, place to sitที่นั่งที่house wordN
3way over there (further)ที่โน่น, ที่โน้นlocation wordN
3last, previousที่แล้วAdj
3TV, television (loanword)ทีวีเครื่องhouse wordAdj
3afterwards, laterทีหลังAdv, Conj
3where, anywhere (in negative statement)ทีไหนที่question phraseN
3daily, every dayทุกวันtime wordN
3o’clock (7 pm – 11 pm)ทุ่มtime wordN
3ambassador, diplomat, envoy, representativeทูตคนpeople, occupationN
3the same, equal (quantity and size)เท่ากันAdj
3midnightเที่ยงคืนtime wordN
3to replaceแทน(ที่)V
3to blame, punishmentโทษV
3flagธงผืนN
3policy, principle, planนโยบายนโยบายN
3brother-in-lawน้องเขยคนpeople, familyN
3custard appleน้อยหน่าลูก, ใบfood, fruitN
3polite particle, softener: used to make the question sound less abruptนะpolite particlesParticle
3athleteนักกีฬาคนpeople, occupationN
3writerนักเขียนคนpeople, occupationN
3businessman, businesspersonนักธุรกิจคนpeople, occupationN
3writer (formal)นักประพันธ์คนpeople, occupationN
3singerนักร้องคนpeople, occupationN
3to countนับV
3rice fieldนาผืน, แห่งlocationN
3frightful, scary, horribleน่ากลัวemotionAdj
3miss + nameนางสาวคนpeopleN
3interesting to look at, should be seenน่าดูAdj, Adv
3business cardนามบัตรใบN
3bring, take, fetch, come with; lead, guide, conductนำV
3weightน้ำหนักกิโลกรัมmeasurementN
3perfumeน้ำหอมหยด, ขวดN
3to thinkนึกV
3to emphasize, to stress, to underscore, to focus onเน้นV
3butterเนยช้อนfood, dairyN
3cheeseเนยแข็งก้อนfood, dairyN
3that (one) over there, over thereโน่นlocation wordN
3lesson in a textbook, text or lines of a playบทeducation wordN
3oftenบ่อยAdv
3to record (sound), to noteบันทึกบันทึกN
3crazyบ้าhealthN
3sometimesบางครั้งAdv
3to cut or woundบาดhealthV
3to be boredเบื่อemotionAdj
3driver’s licenseใบขับขี่ใบtransportation wordN
3dailyประจำวันtime wordAdv
3to meet (in a group), to hold a meeting, meeting, assembleประชุมV
3president, chairmanประธานคนpeople, occupationN
3sentenceประโยคประโยคN
3historyประวัติศาสตร์N
3to adjust, improve, make an adjustmentปรับปรุงV
3quantity, amount, numberปริมาณN
3safe, out of dangerปลอดภัยAdj
3to release, let go, set freeปล่อยV
3squidปลาหมึกตัวfood, animalN
3to be sick, ill, get illป่วยhealthV
3protect, defend, preventป้องกันV
3problem, question, troubleปัญหาข้อN
3to spin (transitive), to blendปั่นV
3forest, jungleป่าแห่ง, ที่N
3to toast, bakeปิ้งfood, cookingV
3wind instrumentปี่ตัว, เลาmusicN
3to be possible, be feasibleเป็นไปได้Adj
3cold (to have)เป็นหวัดhealthAdj
3to compareเปรียบ(เทียบ)V
3shell, case, huskเปลือกเปลือกN
3powder, flour, starchแป้งตลับ, กระป๋องfoodN
3brushแปรงด้าม, อันbathroom: toiletriesN
3go to see (go to look for), visit a personไปหาV
3product, merchandise, goodsผลิตภัณฑ์ชิ้นN
3parsleyผักชี(ฝรั่ง)food, herbN
3husband (informal)ผัวคนpeople, familyN
3bed sheetsผ้าปูที่นอนผืนhouse wordN
3butterflyผีเสื้อตัวcritter, insectN
3to burn somethingเผาV
3classifier for map, picture, paper, sheet-likeแผ่นclassifierN
3departmentแผนกแผนกN
3cut, wound, or soreแผลที่healthN
3cottonฝ้ายต้น, ดอกclothN
3opiumฝิ่นดอก, ต้นhealth, drugsN
3abscess, boil, pockฝีก้อนhealthN
3to carry (on one’s person)พกV
3dictionaryพจนานุกรมเล่มeducation wordN
3ready, set, completedพร้อมAdv
3plasticพลาสติกแผ่นN
3of people, animals, numerical classifier for group (not used alone)พวกpeoplePrefix
3just rightพอดีAdj
3father-in-law (wife’s father)พ่อตาคนpeople, familyN
3to restพักผ่อนV
3electric fanพัดลมเครื่องhouse wordN
3to printพิมพ์V
3brother-in-lawพี่เขยคนpeople, familyN
3ceilingเพดานแห่ง, ที่house wordN
3just (immediately before)เพึ่งAdv
3pumpkinฟักทองลูกfood, vegetableN
3skyฟ้าแห่งlocationN
3foot (English system) (loanword)ฟุตN
3electricityไฟฟ้าhouse wordN
3restaurant (large)ภัตตาคารแห่งbuildingN
3northeastern regionภาคอีสานlocationN
3picture, image, visionภาพภาผ, รูปN
3taxภาษีแบบN
3universityมหาวิทยาลัยแห่งeducation wordN
3oceanมหาสมุทรแห่งlocationN
3tomatoมะเขือเทศใม, ผลfood, vegetableN
3day after tomorrowมะรืนนี้time wordN
3cancerมะเร็งhealthN
3high school (level)มัธยมeducation wordN
3potatoมันฝรั่งหัวfood, vegetableN
3cornerมุมมุมN
3wife, a long-term girlfriend (informal)เมียคนpeople, familyN
3when (question word)เมื่อไหร่question wordConj
3salesperson (female)แม่ค้าคนpeopleN
3flyแมลงวันตัวcritter, insectN
3o’clock, timeโมงtime wordN
3not … at all (phrase)ไม่ … เลยAdv
3toothpickไม้จิ้มฟันอันrestaurant wordN
3rulerไม้บรรทัดอันeducation wordN
3mileไมล์measurementN
3to be unwellไม่สบายhealthAdj
3teakไม้สักแผ่นplantN
3to be willingยอมAdj
3destitute, penniless, difficultยากจนAdj
3rubber eraserยางลบอันeducation wordN
3to shoot, fireยิงV
3twenty (20)ยี่สิบnumberN
3to maintain, confirmยืนยันV
3to see, visit, to be the best, greatestเยี่ยมV
3taxiรถแท็กซี่คันtransportationN
3to bother, to trouble (someone)รบกวนV
3to wait forรอV
3to singร้องเพลงV
3percentร้อยละnumber wordN
3class, grade, level, degree, caste, row, rankระดับN
3to specify, identifyระบุV
3bombระเบิดลุกN
3corridorระเบียงที่house wordN
3nest, hiveรังรัง, ที่animal, bird wordN
3to guaranteeรับประกันV
3prize, award, trophyรางวัลชิ้น, รางวัลN
3coffee shopร้านกาแฟร้าน, ที่buildingN
3list of itemsรายการรายการN
3edge, rim, bankริมN
3to iron (cloth)รีดhouse wordV
3pictureรูปภาพรูป, ภาพartN
3to be calledเรียกว่าV
3smooth, even, plainเรียบAdj
3police station (informal)โรงพักโรงbuildingN
3hot season, summerฤดูร้อน, หน้าร้อนseasonsN
3to invest (finance)ลงทุนV
3to eraseลบV
3wheelล้อล้อtransportation wordN
3interpreterล่ามคนpeople, occupationN
3inconvenient, difficultลำบากAdj
3monkeyลิงตัวanimalN
3liter (loanword)ลิตรmeasurementN
3litchi, lichee nutsลิ้นจี่ลูกfood, nutsN
3to be deepลึกAdj
3son-in-lawลูกเขยคนpeople, familyN
3customerลูกค้าคนpeopleN
3sonลูกชายคนpeople, familyN
3nailเล็บเล็บN
3to end, quit, be over, discontinue, give up, break upเลิกV
3bloodเลือดหยดpeople, body partsN
3circleวงกลมวงN
3roundabout, traffic circleวงเวียนแห่ง, ที่transportation wordN
3birthdayวันเกิดวันtime wordN
3vacation, holiday, day offวันหยุดวันtime wordN
3engineerวิศวกรคนpeople, occupationN
3visa (loanword)วีซ่าใบN
3for future use or referenceไว้V
3elbowศอกศอก, ร้างpeople, body partsN
3court, law court, court of justiceศาลแห่งlawN
3pavilionศาลาหลังbuildingN
3IslamศาสนาอิสลามreligionN
3zero (0)ศูนย์ตัวnumberN
3to enhance, promote, encourageส่งเสริมV
3place, locationสถานที่แห่ง, ที่locationN
3police stationสถานีตำรวจสถานี, แห่ง, ที่buildingN
3institute, institutionสถาบันสถาบัน, แห่งN
3to feel well, be in good healthสบายดีemotionAdj
3council, assembly, chamberสภาแห่ง, ที่, สภาN
3state, condition, plightสภาพสภาพN
3brainสมองสมองpeople, body partsN
3to apply (for)สมัครV
3association, society, organizationสมาคมแห่งN
3swimming poolสระว่ายน้ำสระlocationN
3to buildสร้างbuilding wordsV
3to sum up, concludeสรุปnumber wordV
3partส่วนส่วนN
3toiletส้วมส้วม, ที่house wordN
3hello (used for greeting or leavetaking)สวัสดีV
3to take a test, be testedสอบeducation wordV
3to interviewสัมภาษณ์V
3thirty (30)สามสิบnumberN
3to survey, exploreสำรวจpeople, occupation wordV
3particle: to show emphasisสิ, ซิparticleParticle
3right, authority, privilegeสิทธิอย่างN
3goods, merchandise, commodityสินค้าชนิดN
3pimpleสิวเม็ดhealthN
3silver (colour)สีเงินสีcolourAdj
3gold (colour)สีทองสีcolourAdj
3orangeสีส้มสีcolourAdj
3ripe, cooked until doneสุกfood wordAdj
3healthสุขภาพhealthN
3dog (elegant)สุนัขตัวanimalN
3politeสุภาพAdj
3to fight, vie, opposeสู้V
3matเสื่อผืนhouse wordN
3dress shirtเสื้อเชิ้ตตัวclothesN
3to be clear, transparentใสAdj
3innardsไส้เส้นpeople, body partsN
3unmarried women, spinsterหญิงโสดคนpeopleN
3to shrinkหดV
3rainy seasonหน้าฝนหน้าseasonsN
3hot seasonหน้าร้อนหน้าseasonsN
3cold seasonหน้าหนาวหน้าseasonsN
3debt, liability, indebtednessหนี้อย่างmoney wordN
3ten-thousand (10,000)หมื่นบาทnumberN
3to evolve, revolve, circulateหมุนV
3roughหยาบAdj
3to pick up small objectsหยิบV
3particle: used in the negative when making a contradictionหรอกparticleAdv
3yet (question word), have you… yet?หรือยังquestion wordConj
3handsomeหล่อpeople wordAdj
3electric light bulbหลอดไฟ (ฟ้า)หลอด, ดวงhouse wordN
3roofหลังคาหลังคาbuildingN
3nephew, grandsonหลานชายคนpeople, familyN
3niece, granddaughterหลานสาวคนpeople, familyN
3to hopeหวังV
3bunch, classifier for bunch of bananasหวีN
3bedroomห้องนอนห้องhouse wordN
3libraryห้องสมุดห้อง, แห่งbuildingN
3dormitoryหอพักแห่งbuildingN
3molluskหอยตัวfood, animal, seafoodN
3break + object, to break, broken (large things such as bones)หักV
3to turn around, face about, move aroundหันV
3to cut into pieces, to sliceหั่นV
3kneeหัวเข่าหัวเข่าpeople, body partsN
3heartหัวใจดวงpeople, body partsN
3onionหัวหอมหัวfood, vegetableN
3to breatheหายใจhealthV
3rock, stoneหินก้อนN
3share, stocksหุ้นหุ้นmoney wordN
3mushroomsเห็ดหัวfood, vegetableN
3to agreeเห็นด้วยV
3to smell badเหม็นhealthAdj
3those, that groupเหล่านั้นN
3to be left over, remainingเหลือV
3excessivelyเหลือเกินAdv
3to be dryแห้งAdj
3anyไหนๆAdj, Pronoun
3shoulderไหล่ไหล่, ขา้งpeople, body partsN
3explainอธิบายV
3futureอนาคตN
3to roast or bakeอบfood, cookingV
3at leastอย่างน้อยAdv
3anyway, whichever wayอย่างไรก็ตามAdv
3weakอ่อนแอhealthAdj
3office (loanword)ออฟฟิศแห่ง, ที่buildingN
3alphabetอักษรตัวeducation wordN
3which, which one (question word)อันไหนPronoun
3symptomอาการชนิดhealth?N
3building (written)อาคารหลังbuildingN
3may, might, maybeอาจHelping V
3may, mightอาจจะHelping V
3to vomit, throw upอาเจียนhealthV
3professionอาชีพอาชีพpeople, occupationN
3to dwellอาศัยอยู่emotionV
3dinnerอาหารเย็นมื้อfood wordN
3power, authorityอำนาจN
3temperatureอุณหภูมิองศาweatherN
3to heatอุ่นfood wordV
3person, individualเอกชนpeopleN
3to transferโอนaction wordV
3hello (loanword)ฮัลโหลN, Interjection
2alphabet(ตัว)อักษรตัวN
2consul (loanword)กงสุลคนpeople, occupationN
2to spread, expand, extend, disperseกระจายV
2buttonกระดุมเม็ดclothesN
2to jumpกระโดดaction wordV
2rabbitกระต่ายตัวanimalN
2saucepan, frying panกระทะใบhouse, kitchenN
2handbagกระเป๋าถือใบclothes, accessoriesN
2gram (metric system) (loanword)กรัมmeasurementClass
2orchidกล้วยไม้ดอกplant, flowerN
2cameraกล้องถ่ายรูปกล้องhobbyN
2case or box (small)กล่องเล็กๆกลักcontainerN
2to turn the car around, u-turnกลับรถtransportation wordV
2to swallowกลืนaction wordV
2to worry, be depressed, distressกลุ้มใจemotionAdj
2faucetก๊อกน้ำอันhouse wordN
2to hugกอดaction wordV
2photocopyก๊อปปี้ฉบับ, ใบN
2to build, constructก่อสร้างhouse wordV
2cauliflowerกะหล่ำดอกดอกfood, vegetableN
2to worryกังวลemotionAdj
2crow, kettle, teapot; make a mark, make a signกาตัว, ใบN
2shortsกางเกงขาสั้นตัวclothesN
2underwearกางเกงในตัวclothesN
2homeworkการบ้านอย่างeducation wordN
2meeting, conference, sessionการประชุมN
2dispose ofกำจัดV
2kamnan (chief of the tambon)กำนันคนpeople, occupationN
2wall (enclosing a yard or city)กำแพงแห่งN
2to have a mealกินข้าวV
2roseกุหลาบดอกplant, flowerN
2to hateเกลียดV
2ninety (90)เก้าสิบnumberN
2to reviseแก้ไขV
2to tease, bully, trickแกล้งV
2to sculpt (carve)แกะสลักV
2to shaveโกนV
2turkeyไก่งวงตัวanimal, birdN
2messageข้อความข้อความN
2your, yoursของคุณpeopleAdj
2my, mine (m)ของผมpeopleAdj
2wristข้อมือข้อpeople, body partsN
2to imploreขอร้องV
2elbowข้อศอกข้อpeople, body partsN
2galangalข่าหัวfood, spicesN
2lunchข้าวเที่ยงมื้อtime, foodN
2fried riceข้าวผัดfoodN
2gingerขิงแง่ง, หัวfood, spicesN
2safety pin, broochเข็มกลัดอันN
2dynamic, (as leader)เข้มแข็งAdj
2syringeเข็มฉีดยาเข็มhealthN
2to enterเข้าไปlocation wordV
2to enterเข้ามาlocation wordV
2themselves, ourselvesเขาเองpeoplesAdj
2to remove, throw away; to stir, scratchเขี่ยV
2chopping boardเขียงเขียงhouse, kitchenN
2to competeแข่งขันV
2strongแข็งแรงAdj
2to hangแขวนV
2animal fat, tallow; unlock, to wind a clockไขfood, cookingV
2omeletteไข่เจียวฟอง, ลูกfood, dishN
2fried eggsไข่ดาวฟอง, ลูกfood, dishN
2probablyคงจะAdv
2search (for something/someone), look (for something/someone)ค้นV
2patientคนไข้คนhealthN
2passengerคนโดยสารคนpeopleN
2Thai personคนไทยคนpeopleN
2that person, those people (further away)คนนั้นคนpeople, pronounPronoun
2single person, bachelor, spinsterคนโสดคนpeopleN
2mortarครกใบhouse wordN
2first timeครั้งแรกtime wordN
2short period of time, awhileครู่time wordAdv
2coachครูฝึกคนpeople, occupationN
2truthfully, actuallyความจริงN
2beliefความเชื่อN
2knowledgeความรู้education wordN
2feelingความรู้สึกemotionN
2heightความสูงmeasurementN
2lustความอยากemotionN
2hammerค้อนhouse wordN
2grade, score point(s)คะแนนeducation wordN
2tradeค้าขายpeople, occupation wordV
2rentค่าเช่าบาทmoney wordN
2fareค่าโดยสารบาทmoney wordN
2feeค่าธรรมเนียมบาทmoney wordN
2campค่ายแห่ง, ค่ายN
2questionคำถามคำถามN
2to think that …คิดว่าV
2fianceeคู่หมั้นคนpeopleN
2to get used toเคยชินV, Adj
2toolเครื่องมือชิ้นtoolsN
2furniture (formal)เครื่องเรือนชิ้นhouse, furnitureN
2to move, displace, progressเคลื่อนV
2to respectเคารพV
2to chewเคี้ยวfood wordV
2frameโครงpeople, body partsN
2ivoryงากิ่ง, งาN
2be beautiful, be good-looking, be prettyงามAdj
2cobraงูเห่าตัวcritter, reptileN
2cashเงินสดบาทmoney wordN
2stupidโง่Adj
2how (form of อย่างไร, ยังไง)ไงquestion wordAdv
2to write, record, take note, copy; to be contiguous, adjoin, borderจดV
2to register, create an official recordจดทะเบียนV
2untilจนกว่าConj
2untilจนถึงConj
2saucerจานรองถ้วยใบhouse, kitchenN
2to payจ่ายเงินmoney wordV
2house lizardจิ้งจกตัวcritter, reptileN
2cricketจิ้งหรีดตัวcritter, insectN
2to mugจี้V
2kissจูบV
2bridegroomเจ้าบ่าวคนpeopleN
2brideเจ้าสาวคนpeopleN
2creditorเจ้าหนี้คนpeopleN
2to distributeแจกV
2to make known, inform, reportแจ้งV
2robberโจรคนpeople, professionN
2generousใจกว้างemotionAdj
2meanใจดำemotionAdj
2to weighชั่งmeasurementV
2to weigh (formal)ชั่งน้ำหนักmeasurementV
2beachชายหาดแห่ง, ที่locationN
2fishermanชาวประมงคนpeople, occupationN
2to be be accustomed to, used to, familiar withชินAdj
2lifeชีวิตชีวิตN
2to feel sweet, cordialชื่นใจemotionAdj
2lingerieชุดชั้นในตัวclothesN
2same hereเช่นกันAdv, Adj
2the same as, in like mannerเช่นเดียวกับAdv, Adj
2to obeyเชื่อฟังV
2germเชื้อโรคตัวhealthN
2good luck!โชคดีAdj
2softwareซอฟต์แวร์ตัว, ชิ้นcomputerN
2honestซื่อAdj
2honestซื่อตรงป้ายAdj
2supermarket (loanword)ซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งbuildingN
2moonดวงจันทร์ดวงplanetsN
2sunดวงอาทิตย์ดวงplanetsN
2flowerดอกดอกplant, flowerN
2interestดอกเบี้ยบาทN
2dollarดอลลาร์แบงค์money wordN
2thereforeดังนั้นConj
2to curse, scoldด่าV
2field, line (of research, study or work)ด้านN
2thread, string, cordด้ายเส้นN
2improved, better than beforeดีขึ้นcomparingAdj
2bestดีที่สุดcomparingAdj
2to be excellent, superb (slang)ดีเยี่ยม – วิเศษ – เด็ดcomparingAdj
2to care for, nourish, maintainดูแล – บำรุงV
2to be angry, boiling madเดือดAdj
2startledตกใจAdj
2to fish, fishingตกปลาV
2to slapตบV
2to investigateตรวจสอบV
2forever, always, from now onตลอดไปtime wordAdv
2all the timeตลอดเวลาtime wordAdv
2morning marketตลาดนัดแห่ง, ที่shoppingN
2at firstตอนแรกAdv
2as followsต่อไปนี้Adv
2to punchต่อยV
2lemon grassตะไคร้ต้นfood, plantN
2nail, spikeตะปูตัวbuilding wordsN
2to scoopตักV
2to cut hairตัดผมV
2to decideตัดสินใจV
2liverตับชิ้นfood, body partsN
2animal (male)ตัวผู้ตัวanimal wordN
2animal (female)ตัวเมียตัวanimal wordN
2letter (of the alphabet)ตัวหนังสือตัวN
2earringต่างหูคู่clothes, accessoriesN
2as you likeตามใจAdv
2square wa (4 square meters)ตารางวาmeasurementN
2to be excitedตื่นเต้นAdj
2dollตุ๊กตาตัวN
2wardrobeตู้เสื้อผ้าตุ้house wordN
2to danceเต้นรำhobbyV
2iron (for clothing)เตารีดอันhouse wordN
2early morningแต่เช้าtime wordAdv, Adj
2eachแต่ละAdv, Adj
2dressing tableโต๊ะเครื่องแป้งตัวhouse, furnitureN
2deskโต๊ะทำงานตัวhouse, furnitureN
2kidneyไตไตfood, body partsN
2dishesถ้วยชามใบhouse, kitchenN
2to back upถอยV
2soybeanถั่วเหลืองเม์ดfoodN
2trayถาดใบN
2flashlight batteryถ่านไฟฉายก้อนN
2caveถ้ำแห่งlocationN
2althoughถึงแม้ว่าConj
2to dispute, debate, argueเถียงV
2over there, that areaแถวนั้นlocation wordN
2resource(s)ทรัพยากรอย่างN
2to overflowท่วมV
2navyทหารเรือคนmilitaryN
2air forceทหารอากาศคนmilitaryN
2to weaveทอV
2pipe, ditch, sewerท่อเส้น, อันN
2to memorizeท่องจำV
2water pipeท่อน้ำเส้นN
2register, list, recordทะเบียนฉบับN
2lakeทะเลสาบแห่งlocationN
2all nightทั้งคืนtime wordAdv
2all dayทั้งวันtime wordAdv
2to be all over, throughoutทั่วAdj, Adv
2to be general, common, ordinaryทั่วไปAdj, Adv
2portท่าแห่งlocationN
2this wayทางนี้location wordN
2that over thereทางโน้นlocation wordN
2pedestrian crossingทางม้าลายแห่ง, ที่transportation wordN
2railwayทางรถไฟสายlocationN
2to have a meal, to eat riceทานข้าวfood wordV
2egg beater (ordinary)ที่ตีไข่อันhouse, kitchenN
2tourist attraction, place to tour, goที่เที่ยวแห่ง, ที่locationN
2lodging, resting place, a place to stayที่พักแห่ง, ที่buildingN
2team, group (loanword)ทีมทีมpeopleN
2first time, at firstทีแรกแห่งAdv
2firstที่หนึ่งnumber wordAdv
2everybody, everyoneทุกคนpeopleN
2anywhere, everywhereทุกที่N
2everything (spoken), every kindทุกอย่างชิ้น, อันN
2to pour, pour outเทV
2technologyเทคโนโลยีชนิด, อย่างcomputerN
2tennisเทนนิสsportsN
2tape (loanword)เทปม้วนN
2as much as, to the extent thatเท่าที่Adj, Adv
2true, real, genuineแท้Adj
2to stabแทงV
2nearlyแทบAdv
2nature, natural, creationธรรมชาติN
2custom, tradition, mannerธรรมเนียมแบบ, อย่างN
2parrotนกแก้วตัวanimal, birdN
2owlนกฮูกตัวanimal, birdN
2sister-in-lawน้องสะใภ้คนpeople, familyN
2little, few (adj)น้อยกว่าmeasurementAdj
2politicianนักการเมืองคนpeople, occupationN
2translatorนักแปลคนpeople, occupationN
2nice to buyน่าซื้อAdj, Adv
2interesting to listen toน่าฟังAdv
2prime ministerนายกรัฐมนตรีคนpeople, governmentN
2employerนายจ้างคนpeopleN
2annoyingน่ารำคาญAdj, Adv
2regrettable, worthy of sorryน่าเสียใจAdj
2to be unfortunate, unlucky, unfavorableน่าเสียดายAdj
2alarm clockนาฬิกาปลุกเรือนtime wordN
2interesting to readน่าอ่านeducation wordAdj, Adv
2to import, introduce, bring inนำเข้าV
2syrupน้ำเชื่อมช้อนfoodN
2soda waterน้ำโซดาขวดfood, drinkN
2lemonadeน้ำมะนาวแก้วfood, drinkN
2fingerนิ้วมือนิ้วpeople, body partsN
2habitนิสัยN
2to steamนึ่งfood wordV
2softนุ่มAdj
2texture of clothเนื้อผ้าN
2beefเนื้อวัวชิ้นfood, meatN
2securely, tightly, solidlyแน่นAdv
2that (farther away than นั้น)โน้นlocation wordAdj
2finallyในที่สุดAdv
2between, during, amongstในระหว่างlocation wordConj, Prep
2land (as opposed to sea)บกlocationN
2lessonบทเรียนบทeducation wordN
2serviceบริการV
2noodlesบะหมี่เส้นfoodN
2by chance, accidentallyบังเอิญAdv
2ticket, cardบัตรใบmoney wordN
2credit cardบัตรเครดิตใบmoney wordN
2to bloom; classifier for doorsบานclassifierV, N, Class
2house numberบ้านเลขที่เลขที่building wordsN
2parents (formal)บิดามารดาคนpeople, familyN
2to squeezeบีบV
2postmanบุรุษไปรษณีย์คนpeople, occupationN
2cushionเบาะที่, เบาะhouse wordN
2to divide up, allot, shareแบ่งใบV
2divideแบ่งV
2form (document)แบบฟอร์มใบN
2bowlingโบว์ลิ่งhobbyN
2kaffir lime leafใบมะกรูดใมfoodN
2receiptใบเสร็จใบmoney wordN
2to guarantee, insure, assureประกันV
2to economize, save, be thriftyประหยัดV
2to fine, impose a fineปรับV
2talk it over, consultปรึกษาV
2pillow caseปลอกหมอนใบhouse wordN
2to feed someoneป้อนfood wordV
2pound (weight)ปอนด์measurementN
2to mold, sculpt, formปั้นV
2pump (loanword)ปั๊มV
2entrance into a lane (top of soi – mouth of the soi)ปากซอยที่่ี่transportation wordN
2forestป่าไม้แห่งlocationN
2fever (to have)เป็นไข้healthAdj
2oweเป็นหนี้V
2revealเปิดเผยV
2wetเปียกAdj
2to brush teethแปรงฟันbathroom: toiletriesV
2surprisedแปลกใจAdj
2program (loan word)โปรแกรมโปรแกรมN
2arrive (away from the speaker)ไปถึงV
2to go visit a personไปเยี่ยมV
2to see someone off, to take or send a person (general use)ไปส่งV
2detergentผงซักฟอกถุง, ช้อนhouse, cleaningN
2myself (m)ผมเองคนpeople, pronounPronoun
2effect, affectation, influenceผลกระทบอย่างV, Adj
2to push (away)ผลักactionV
2to mix, blend, mingleผสมV
2spinachผักขมใบ, ต้นfood, vegetableN
2to slice openผ่าV
2apronผ้ากันเปื้อนผืนclothesN
2handtowel, napkinผ้าเช็ดมือผืนhouse, kitchenN
2canvasผ้าใบผืนN
2tableclothผ้าปูโต๊ะผืนhouse, kitchenN
2cottonผ้าฝ้ายผืนclothN
2bandageผ้าพันแผลผืนhealthN
2silkผ้าไหมผืนclothN
2illegalผิดกฎหมายAdj
2disappointedผิดหวังemotionV
2ghostผีตัวN
2beeผึ้งตัวcritter, insectN
2person (rarely used alone)ผู้peoplePrefix
2to tieผูกV
2tenantผู้เช่าคนpeopleN
2author (of a work)ผู้แต่งคนpeople, occupationN
2guardianผู้ปกครองคนpeople, occupationN
2producer, manufacturer, makerผู้ผลิตคนpeople, occupationN
2judgeผู้พิพากษาคนpeople, occupationN
2taroเผือกหัวN
2land, territory, countryแผ่นดินผืนlocationN
2to bury, interฝังV
2bank (of a river, street), side (canal, sea)ฝั่งlocationN
2deposit money (in the bank)ฝากเงินV
2wall (of a room or house)ฝาผนังด้าน, ที่house wordN
2side, party, sectorฝ่ายฝ่ายN
2manual skill, craftsmanshipฝีมือpeople, occupation wordN
2Buddhist era (abbreviation of พุทธศักราช)พ.ศ.religion, BuddhismN
2to sprayพ่นV
2to meet each otherพบ(กัน)V
2consonantพยัญชนะตัวN
2syllableพยางค์ตัวN
2witnessพยานคนpeopleN
2rugพรมผืนhouse wordN
2moonพระจันทร์ดวงplanetsN
2Buddha imageพระพุทธรูปองค์religion, BuddhismN
2sunพระอาทิตย์ดวงN
2they, them, themselves, ourselvesพวกเขา(เอง)คนpeople, pronounPronoun
2these peopleพวกนี้คนpeople, pronounN
2widowerพ่อม่ายคนpeople, familyN
2to blow (as the wind)พัดV
2paddle, pieพายอัน, ชั้นV
2stormพายุweatherN
2passport (loanword)พาสปอร์ตเล่มN
2to leanพิงV
2museumพิพิธภัณฑ์แห่งbuildingN
2to type, printพิมพ์ดีดเครื่องV
2poison, toxicity, toxicantพิษชนิดN
2sister-in-lawพี่สะใภ้คนpeople, familyN
2base, bottomพื้นฐานN
2paunchพุงพุงhealthN
2diamondเพชรเม็ดN
2gender, sexเพศเพศpeopleN
2in addition, more, extra; to add, increase; to be additional, addedเพิ่มเติมV
2just as much as, onlyเพียงAdv
2enough, sufficiently, adequatelyเพียงพอAdv
2cards (playing)ไพ่ใบhobbyN
2accuse, charge, sueฟ้องV
2spongeฟองน้ำอันhouse, cleaningN
2strawฟางเส้นN
2film, photographic filmฟิล์มม้วนN
2Thai languageภาษาไทยN
2proudภูมิใจAdj
2monsoonมรสุมweatherN
2to be able to seeมองเห็นV
2tomato, eggplant family of vegetablesมะเขือลูกfood, vegetableN
2to be secure, be stable, be firmมั่นคงAdj
2yamมันเทศหัวfood, vegetableN
2to increaseมากขึ้นAdj
2standard, criterionมาตรฐานอย่างN
2happyมีความสุขemotionAdj
2valuableมีค่าAdj
2razorมีดโกนใบhouse, bathroomN
2busy, businessมีธุระAdj
2mobile phoneมือถือเครื่องN
2screen (for window, etc.)มุ้งลวดหลังhouse wordN
2menuเมนูใบfood, restaurantN
2minor wifeเมียน้อยคนpeople, familyN
2major wife (infers having a minor wife)เมียหลวงคนpeople, familyN
2Thailand (informal)เมืองไทยเมืองlocationN
2foreign countries, abroadเมืองนอกเมือง, แห่งlocationN
2capital city, city, town, nationเมืองหลวงเมือง, แห่งlocationN
2day before yesterdayเมื่อวานซืน(นี้)time wordAdv
2female cookแม่ครัวคนpeopleN
2nunแม่ชีคนpeopleN
2housekeeper (female)แม่บ้านคนpeopleN
2widowแม่ม่ายคนpeople, familyN
2cockroachแมลงสาบตัวcritter, insectN
2broomไม้กวาดด้ามhouse, cleaningN
2matchesไม้ขีดก้านN
2badไม่ดีAdj
2need not, you don’t have toไม่ต้องV
2not in time, to be lateไม่ทันtime wordAdj
2to not have, don’t haveไม่มีV
2vineไม้เลื้อยต้นplantN
2to disagreeไม่เห็นด้วยAdj
2to honor, praiseยกย่องV
2to agree, accept (usually against one’s wishes)ยอมรับV
2to wrinkleยับAdj
2mosquito repellentยากันยุงกระบอกhealth, drugsN
2great grandmother (maternal)ยายทวดคนpeople, familyN
2to be extreme, excessiveยิ่งAdj
2to smileยิ้มemotionV
2twenty one (21)ยี่สิบเอ็ดnumberN
2to seize, capture, graspยึดV
2this afternoon, this evening (late)เย็นนี้timeN
2to be terrible, to be in a bad wayแย่Adj
2to divide, separate, partแยกV
2busรถบัสคันtransportationN
2MRT, subwayรถไฟใต้ดินขบวนtransportationN
2BTS, skytrainรถไฟฟ้าขบวนtransportationN
2postal codeรหัสไปรษณีย์ตัวlocation wordN
2to petitionร้องเรียนV
2scratch, mark, trailรอยN
2bellระฆังใบ, อันN
2system, methodระบบN
2rule, order, regulationระเบียบN
2period of time, sessionระยะเวลาtime wordN
2bird’s nestรังนกรังanimal, bird wordN
2draft, proposalร่างชุดN
2body parts (elegant)ร่างกายร่างpeople, body partsN
2government service, civil serviceราชการคนgovernmentN
2pharmacyร้านขายยาร้านbuildingN
2income, revenueรายได้จำนวนN
2to razeรื้อV
2age, generation, period; classifier for age, period of time or generationรุ่นtime wordN
2photographรูปถ่ายรูปartN
2formatรูปแบบชนิด, อย่างN
2quickly, fastเร็ว, เร็วๆAdj, Adv
2so so (as a response to a greeting), continuously, keeps going onเรื่อยๆAdj, Adv
2labor (n)แรงงานN
2watt (measure of electricity)แรงเทียนแรงเทียน, วัตท์N
2RAM, computer memory (loanword)แรมcomputerN
2pre-schoolโรงเรียนอนุบาลแห่ง, โรงเรียนbuildingN
2theaterโรงละครแห่ง, โรงbuildingN
2springฤดูใบไม้ผลิseasonsN
2autumnฤดูใบไม้ร่วงseasonsN
2rainy season (June to September)ฤดูฝน, หน้าฝนseasonsN
2cold season, winterฤดูหนาว, หน้าหนาวseasonsN
2to registerลงทะเบียนV
2to become lower, subside, diminishลดลงV
2to scald, burnลวกhealthV
2wireลวดเส้นN
2design (pattern)ลวดลายลายN
2playละครเรื่องentertainmentN
2quality, character, characteristicลักษณะลักษณะ, แบบN
2goodbye, farewellลาก่อนV
2design, pattern, markลายลายN
2to quitลาออกV
2drawerลิ้นชักลิ้น, อันhouse, furnitureN
2employeeลูกจ้างคนpeopleN
2ballลูกบอลลูกN
2bulletลูกปืนลูกN
2cousinลูกพี่ลูกน้องคนpeople, familyN
2daughter-in-lawลูกสะใภ้คนpeople, familyN
2debtorลูกหนี้คนpeopleN
2to turn rightเลี้ยวขวาdirection wordV
2to turn leftเลี้ยวซ้ายdirection wordV
2elect (as in a political election)เลือกตั้งV
2and you?แล้ว(คุณ)ล่ะAdv
2depending onแล้วแต่Conj, Prep
2to chaseไล่V
2to fireไล่ออกV
2literatureวรรณคดีเรืองeducation wordN
2wa (2 meters)วาmeasurementN
2to analyze, contemplate, considerวิเคราะห์V
2secondวินาทีN
2stageเวทีแห่งN
2auspiciousเวลาดีเวลาtime wordN
2to trust, rely onไว้ใจV
2wine (loanword)ไวน์แก้ว, ขวดfood, drink, alcoholN
2flammableไวไฟAdj
2artศิลปะartN
2to be sad, upset, depressedเศร้าemotionAdj
2to post a letterส่งจดหมายcommunicationV
2peaceสงบN, Adj
2to be suspect, be suspicious, doubtสงสัยAdj
2to feel sorry forสงสารemotionV
2to export, send abroadส่งออกV
2bright, clear (weather)สดใสweatherAdj
2to be interested inสนใจAdj
2race trackสนามม้าแห่ง, ที่locationN
2to be contentedสบายใจemotionAdj
2modernสมัยใหม่time wordN
2memberสมาชิกคนpeopleN
2club, associationสโมสรแห่งN
2necklaceสร้อยคอเส้นclothes, accessoriesN
2saladสลัดจาน, ที่foodN
2to chant a prayerสวดมนต์religionV
2zooสวนสัตว์แห่งlocationN
2to wear (polite)สวมV
2pick-up truck with two benches (two rows)สองแถวคันtransportationN
2to investigateสอบสวนV
2society, communityสังคมสังคมN
2proportion, ratioสัดส่วนใบ, ฉบับmeasurementN
2to tremble, vibrateสั่นV
2confusedสับสนAdj
2branch, branch office, chain storeสาขาสาขา, แห่งN
2to throw (liquid)สาดV
2intersection (three way)สามแยกแห่งtransportation wordN
2triangleสามเหลี่ยมแห่งN
2eyesightสายตาชนิดhealthN
2to confessสารภาพV
2office (building)สำนักงานแห่งbuildingN
2thingสิ่งN
2lionสิงโตตัวanimalN
2end of the monthสิ้นเดือนtime, monthN
2eleven (11)สิบเอ็ดnumberN
2faded, pale, colour runs or fadesสีตกสีcolourAdj
2forty (40)สี่สิบnumberN
2to detect, find out, probe intoสืบV
2to communicate, chat, speakสื่อสารV
2to be highest, tallest, supremeสูงสุดmeasurementAdj
2formulaสูตรสูตรN
2rice noodles (very fine)เส้นหมี่เส้นfoodN
2tonesเสียงสูงต่ำAdj
2regretful, unhappy (because of lost opportunity to do something)เสียดายemotionAdj
2damagedเสียหายAdj
2leopardเสือดาวตัวanimalN
2t-shirtเสื้อยืดตัวclothesN
2sausageไส้กรอกเส้น, อัน, แท่งfoodN
2sixty (60)หกสิบnumberN
2to be to serious, tense, troubled, heavy heartedหนักใจemotionAdj
2foreheadหน้าผากแบบpeople, body partsN
2to escape, avoid, fleeหนีV
2to meanหมายถึงV
2bearหมีตัวanimalN
2to divorceหย่าpeople wordV
2to take a breakหยุดพักV
2to foolหลอกV
2curriculumหลักสูตรฉบับeducation wordN
2afterหลังจากConj, Prep
2after thatหลังจากนั้นtime wordConj
2later, after thisหลังจากนี้time wordConj
2hole, pit, hollowหลุมหลุม, ที่N
2dining roomห้องกินข้าวห้องhouse wordN
2kitchenห้องครัวห้องhouse wordN
2work room, officeห้องทำงานห้องbuildingN
2oysterหอยนางรมตัวfood, animal, seafoodN
2ifหากConj
2tail, end, backหางหางN
2shopping mall (formal)ห้างสรรพสินค้าแห่ง, ห้างbuildingN
2to find something you were looking forหาเจอV
2gooseห่านตััวanimal, birdN
2to be unable to findหาไม่เจอV
2to sweatเหงื่อออกhealthV
2reasonเหตุผลเหตุผลN
2really?, particle: asking for confirmation “am I right in assuming that?”เหรอ, เหลอquestion wordAdv
2liquorเหล้าชนิดfood, drink, alcoholN
2to bark, hiss (of a snake)เห่าV
2source, location, spotแหล่งแหล่ง, ที่N
2pointed, sharp pointแหลมAdj
2let, for rentให้เช่าV
2wide, large, roomyใหญ่โตAdj
2organizationองค์การแห่งN
2degreeองศาN
2to refrain, go without, miss out onอดV
2permitอนุญาตV
2nursery (level)อนุบาลแห่งeducation wordN
2warmอบอุ่นweatherAdj
2apartment (loanword)อพาร์ทเมนท์หลังbuildingN
2like this, in this wayอย่างนี้Adv
2to show off, flauntอวดemotionV
2oh!อ้อExclamation
2ohอ๋อExclamation
2to exercise, keep fitออกกำลัง(กาย)healthV
2come outออกมาdirection wordV
2pronounce, voiceออกเสียงV
2to record, tape, copyอัดV
2to be automaticอัตโนมัติAdj
2this oneอันนี้N
2basinอ่างอ่างhouse wordN
2to be referable, quotable, consultativeอ้างถึงV
2sinkอ่างล้างมืออ่างhouse wordN
2wash basinอ่างล้างหน้าอ่างhouse wordN
2bathtubอ่างอาบน้ำอ่างhouseN
2last weekอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์time wordN
2next weekอาทิตย์หน้าอาทิตย์time wordN
2gulfอ่าวแห่งlocationN
2lunch (formal)อาหารเที่ยงมื้อfood wordN
2Thai foodอาหารไทยมื้อfood wordN
2western foodอาหารฝรั่งมื้อfood wordN
2influence (n)อิทธิพลN
2freedomอิสรภาพN
2to be free, independentอิสระaction wordAdj
2to get a filling (dental), to fill teethอุดฟันhealth wordV
2to support, assist (financially), to patronizeอุดหนุนV
2equipmentอุปกรณ์ชิ้น, ชนิดN
2to hold (in one’s arms)อุ้มaction wordV
2ambassador (from a monarchy, formal)เอกอัครราชทูตคนpeople, occupationN
2to take away, to takeเอาไปaction wordV
2to bringเอามาaction wordV
2apple (loanword)แอปเปิลลูก, ใบ, ผลfood, fruit, nameN
2a/c (informal), air hostessแอร์ตัว, คนhouse word, occupationN
2polite particle: used in statements and questions by malesฮะparticleAdv
2polite particle: used by male and femaleฮ่ะparticleAdv
1at noon(ตอน)เที่ยงtime wordN
1holy basil(ใบ)กระเพราใบfoodN
1basil leaf(ใบ)โหระพาใบfood, herbN
1X days agox วันก่อนวันtime wordN
1bellกระดิ่งใบ, กระดิ่ง, อันN
1walletกระเป๋าสตางค์ใบclothes, accessoriesN
1bananas (fragrant)กล้วยหอมใบfood, fruitN
1go backกลับไปaction wordV
1middle of the monthกลางเดือนtime wordN
1beforeก่อนที่Adv
1coconut milkกะทิช้อน, ล็ตรfood, cookingN
1basilกะเพราใบfood, herbN
1teapotกาน้ำชาใบhouse, kitchenN
1just rightกำลังพอดีAdj
1what timeกี่โมงtime wordAdv
1fakeเก๊Adj
1to save moneyเก็บเงินmoney wordV
1to clear the tableเก็บโต๊ะV
1to retireเกษียณV
1ninety-one (91)เก้าสิบเอ็ดnumberN
1green curryแกงเขียวหวานถุง, ถ้วยfood, dishN
1massaman curryแกงมัสมั่นถุง, ถ้วยfood, dishN
1yellow curryแกงเหลืองถุง, ถ้วยN
1excuse oneself, make excusesแก้ตัวV
1wine glassแก้วไวน์ใบhouse, dishesN
1deceitful, cheatโกงAdj
1Thai vermicelliขนมจีนจับfoodN
1rubbish, trashขยะชิ้นN
1real thingของจริงAdj
1appliance, utensils, waresของใช้ชิ้น, อย่างhouse wordN
1products made outside of Thailand or in countryของนอกN
1false/fake thingของปลอมชิ้นAdj
1their, theirsของพวกเขาpeopleAdj
1to inviteขอเชิญV
1(I) wish you …ขอให้V
1right (hand) sideข้างขวา (มือ)Adj
1breakfastข้าวเช้ามื้อtime, foodN
1to depend on, rely onขึ้นอยู่กับV
1harmonize (as colours)เข้ากันAdj
1to understand thatเข้าใจ(ว่า)V
1misunderstoodเข้าใจผิดAdj
1to go to bedเข้านอนV
1scrambled eggไข่กวนfood, dishN
1yolkไข่แดงฟอง, ลูกfoodN
1boiled eggsไข่ต้มฟอง, ลูกfood, dishN
1vendorคนขายคนpeople, occupationN
1salesmanคนขายของคนpeople, occupationN
1workmanคนงานคนpeopleN
1oldest one (of children)คนโตคนpeopleN
1youngest one (of children)คนเล็กคนpeopleN
1youngest one (of children)คนสุดท้ายคนpeopleN
1next timeคราวหน้าtime wordN
1creamครีมfood, dairyN
1to look likeคล้ายกันAdv
1importanceความสำคัญN
1stay overnightค้างคืนV
1carfareค่ารถบาทmoney wordN
1consider, think aboutคิดดูV
1parents (polite usage)คุณพ่อคุณแม่คนpeople, familyN
1and you, what about youคุณล่ะPhrase
1yourselfคุณเองpeopleAdv, Adj
1chat togetherคุยกันV
1washing machineเครื่องซักผ้าเครื่องhouse, applianceN
1vacuum cleanerเครื่องดูดฝุ่นเครื่องhouse, applianceN
1to care aboutแคร์V
1carrotแครอทหัวfood, vegetableN
1anyoneใครก็ได้คนpeople, pronounPronoun
1someoneใครคนหนึ่งคนpeople, pronounPronoun
1green snakeงูเขียวตัวcritter, reptileN
1tea moneyเงินใต้โต๊ะบาทmoney wordN
1true, reallyจริงๆAdj
1Monday, moonจันทร์time, dayN
1dinner plate (informal)จาน(ข้าว)ใบhouse, kitchenN
1to rememberจำได้V
1seventy (70)เจ็ดสิบnumberN
1landlordเจ้าของบ้านคนpeople, occupationN
1shop ownerเจ้าของร้านคนpeople, occupationN
1latelyช่วงนี้time wordAdv
1chocolate (loanword)ช็อกโกแลตชิ้นfood, dessertN
1serving spoonช้อนกลางคันhouse, kitchenN
1teaspoonช้อนชาคันhouse, kitchenN
1tailorช่างตัดเสื้อคนpeople, occupationN
1photographerช่างภาพคนpeople, occupationN
1slowช้าไปmovementAdv
1old manชายแก่คนpeoplePronoun
1men and womenชายหญิงคนpeopleN
1close (touching)ชิดV
1pajamasชุดนอนตัวclothesN
1early morningเช้ามืดtime wordN
1Sunday morningเช้าวันอาทิตย์time wordN
1soak, steep in liquidแช่V
1bad luckโชคร้ายAdj
1finished, used upใช้หมดV
1to wash in water, to rinseซักน้ำhouse wordV
1to do the laundryซักผ้าhouse wordV
1CD (loanword)ซีดีแผ่นcomputerN
1soy sauceซีอิ๊วช้อน, ขวดfoodN
1soup (loanword)ซุปชนิดfoodN
1soda waterโซดาขวดfood, drinkN
1by oneselfด้วยตัวเองAdv
1dictionary (loanword)ดิกเส่มeducation wordN
1last monthเดือนที่แล้วtime, monthN
1this monthเดือนนี้time, monthN
1next monthเดือนหน้าtime, monthN
1fast, quicklyโดยเร็วAdj
1to make moneyได้เงินmoney wordV
1can (you), could (you), are (you) able to?ได้ไหมParticle (question)
1beginning of the monthต้นเดือนtime wordN
1beginning of the yearต้นปีtime wordN
1right across from, just opposite toตรงข้ามกับlocation wordAdj, Adv
1over here, right hereตรงนี้location wordAdj, Adv
1all dayตลอดวันtime wordAdv
1must notต้องไม่V
1nightตอน(กลางคืน)time wordN
1at nightตอนค่ำtime wordN
1late at nightตอนดึกtime wordN
1when, while, asตอนที่time wordConj
1thenตอนนั้นtime wordN
1to receive, welcomeต้อนรับV
1late morningตอนสายtime wordN
1grasshopperตั๊กแตนตัวcritter, insectN
1since whenตั้งแต่เมื่อไรConj, Prep
1round-trip ticketตั๋วไปกลับใบN
1dry in the sunตากแดดV
1to contact or get in touch with someoneติดต่อกันV
1tightตึงAdj
1to wake upตื่นนอนV
1geckoตุ๊กแกตัวcritter, reptileN
1letterbox (public, for sending)ตู้ไปรษณีย์ตุ้N
1police boxตู้ยามตำรวจตุ้N
1bookcaseตู้หนังสือตุ้house wordN
1ATM (loanword)ตู้เอทีเอ็มตุ้money wordN
1willinglyเต็มใจAdj
1electric stoveเตาไฟฟ้าเตาhouse wordN
1ovenเตาอบเครืองhouse wordN
1main roadถนนใหญ่สายlocationN
1coffee cupถ้วยกาแฟใบhouse, kitchenN
1unless (if you don’t…)ถ้าไม่Conj
1in that case, if that’s how it is (informal)ถ้ายังงั้นConj
1accurate, correctถูกแล้วAdj
1why not, let’sเถอะ (เถิด)Particle
1to ask for (something owed)ทวงV
1to tour, travel for pleasureท่องเที่ยวV
1brassทองเหลืองN
1desertทะเลทรายแห่งlocationN
1in timeทันเวลาV
1pomegranateทับทิมใบfood, fruitN
1way in, entranceทางเข้าlocationN
1that wayทางนั้นlocation wordN
1alternative, optionทางเลือกทางN
1highwayทางหลวงสายlocationN
1which wayทางไหนlocation wordN
1way out, exitทางออกlocation wordN
1bus station (between provinces)ท่ารถทัวร์แห่ง, ที่locationN
1to punishทำโทษV
1to loseทำหายV
1to cleanทำให้สะอาดV
1storage placeที่เก็บของที่N
1one by one (people)ทีละคนpeople wordN
1unoccupied space/placeที่ว่างN
1the restที่เหลือN
1anywhereที่ไหนก็ได้ที่placeN
1every nightทุกคืนtime wordN
1every morningทุกเช้าtime wordN
1every monthทุกเดือนtime wordN
1every timeทุกทีtime wordN
1every yearทุกปีtime wordN
1every eveningทุกเย็นtime wordN
1nowadaysทุกวันนี้time wordN
1every weekทุกอาทิตย์time word์์N
1low-fat milkนมพร่องมันเนยกล่อง, กระป๋องfood, drinkN
1massageนวดV
1less (than before)น้อยลงmeasurementAdj
1touristนักท่องเที่ยวคนpeopleN
1nurse (n)นางพยาบาลคนpeople, occupationN
1looks deliciousน่าทานfood wordAdj, Adv
1worth learningน่ารู้education wordAdj, Adv
1worth tryingน่าลองAdj, Adv
1trustworthyน่าไว้ใจAdj, Adv
1to be ashamedน่าอายAdj, Adv
1teaน้ำชาถ้วย, ที่food, drinkN
1drinking waterน้ำดื่มขวดfood, drinkN
1fish sauceน้ำปลาช้อน, ขวดfoodN
1fruit juiceน้ำผลไม้แก้วfood, drinkN
1vegetable oilน้ำมันพืชช้อน, ขวดfoodN
1olive oilน้ำมันมะกอกช้อน, ขวดfoodN
1vinegarน้ำส้มสายชูช้อน, ขวดfood, condimentsN
1little (only a)นิดเดียวAdv
1well-behavedนิสัยดีAdj
1to considerนึกถึงV
1porkเนื้อหมูชิ้นfood, meatN
1notebookโน้ตบุ๊กเครื่องeducation wordN
1soon, shortlyในไม่ช้าtime wordAdv
1soonในเร็วๆนี้Adv
1brandy (loanword)บรั่นดีแก้ว, ขวดfood, drink, alcoholN
1frequentบ่อยๆAdv
1invitation cardบัตรเชิญใบN
1passบัตรผ่านใบN
1lotusบัว, ดอกบัวดอกplantV
1somethingบางอย่างN
1house to rentบ้านเช่าหลังbuildingN
1baconเบคอนชิ้นfood, meatN
1relievedเบาใจAdj
1battery (rechargeable) (loanword)แบตเตอรี่ตัวN
1what type? (phrase)แบบไหนN
1banana leafใบตองใบfood, fruitN
1one hundred billใบร้อยใบmoneyN
1one hundred billใบละร้อยใบmoneyN
15 baht bank noteใบละห้าใบmoneyN
1prescriptionใบสั่งยาใบhealthN
1mixปน(กัน)V
1monthlyประจำเดือนtime wordAdv
1front doorประตูหน้าบานhouse wordN
1to forgeปลอมV
1to wake someone upปลุกV
1last yearปีที่แล้วtime wordN
1this yearปีนี้time wordN
1next yearปีหน้าtime wordN
1grandparentsปู่ย่าตายายคนpeople, familyN
1friendlyเป็นมิตรemotionAdj
1singleเป็นโสดAdj
1worried, anxious aboutเป็นห่วงV
1eighty (80)แปดสิบnumberN
1to be translated …แปลว่าV
1to go first, to go aheadไปก่อนV
1to go shoppingไปช้อปปิ้งV
1to go togetherไปด้วยกันV
1to go out on businessไปธุระV
1go to bedไปนอนV
1curry powderผงกะหรี่ช้อนfoodN
1pad thaiผัดไทยจานfood, dishN
1to pass byผ่าน (ไป)V
1curtainsผ้าม่านผืนhouse wordN
1in caseเผื่อว่าConj
1waiterพนักงานเสิร์ฟคนpeople, occupationN
1together, at the same time, altogetherพร้อม(กัน)Adv
1tomorrow morningพรุ่งนี้เช้าtime wordN
1good enough to use, passableพอใช้ได้Adj
1stepfatherพ่อเลี้ยงคนpeople, familyN
1to take a vacationพักร้อนV
1detergentแฟ้บถุง, ช้อนhouse, cleaningN
1traffic lightไฟจราจรดวงtransportation wordN
1domesticภายในประเทศAdj, Adv
1afterwards, later onภายหลังConj
1pharmacist (informal)เภสัชคนpeople, occupationN
1to look for, look around forมองหาV
1tamarindมะขามฝักfood, fruitN
1to have confidenceมั่นใจAdj
1fried potatoes, potato chipsมันทอดชิ้นfoodN
1mustard (loanword)มัสตาร์ดช้อน, ขวดfoodN
1more (than something else)มากกว่าAdj
1visit a placeมาเที่ยวV
1curtainม่านผืนhouse wordN
1to come visit a personมาเยี่ยมV
1manners, behaviourมารยาทแบบN
1to come to see someoneมาหาV
1famousมีชื่อเสียงpeople, qualificationAdj
1to have only …มีแต่V
1have a date, appointmentมีนัดV
1costมีราคาmoney wordAdj
1right handมือขวามือpeople, body partsN
1secondhandมือสองN
1beginnnerมือใหม่คนN
1mouse (loanword)เมาส์ตัวcomputerN
1formerlyเมื่อก่อนAdv
1this morningเมื่อเช้า(นี้)time wordAdv
1just nowเมื่อตะกี้time wordAdv
1although, thoughแม้ว่าConj
1coat hangerไม้แขวนเสื้ออันhouse wordN
1to be displeasedไม่ชอบV
1wrong, incorrectไม่ถูกAdj
1no wonder!ไม่น่าexpressionAdj
1seldom, not oftenไม่บ่อยAdv
1don’t know how toไม่เป็นV, Aux
1to be displeasedไม่มีความสุขAdj
1nowhereไม่มีที่ไหนAdj
1never (going to happen)ไม่มีวันAdj
1nothingไม่มีอะไรAdj
1regardless of, no matter (what/who/where)ไม่ว่าอะไรAdv
1can’t do it, unable to, is incapable of (lack of physical strength)ไม่ไหวAdj
1to return, come back, turn backย้อนV
1to permit, allowยอมให้V
1howeverยังไงก็ตามConj
1move (in)ย้ายมาอยู่V
1saladยำสลัดจานfoodN
1two (used only for the twenties)ยี่numberN
1busyยุ่งAdj
1Sunday eveningเย็นวันอาทิตย์timeN
1express trainรถด่วนขบวนtransportationN
1traffic jamรถติดคันtransportation wordAdj
1ambulanceรถพยาบาลคันtransportationN
1sandalsรองเท้าแตะคู่, ข้างclothes, accessoriesN
1hot and muggyร้อนอบอ้าวweatherAdj
1to leakรั่วV
1shop, storeร้านขายของร้านbuildingN
1bookstoreร้านหนังสือร้านbuildingN
1older friendรุ่นพี่คนpeopleN
1seriousรุนแรงAdj
1cafeteriaโรงอาหารหลัง, แห่ง, โรง,buildingN
1downลงมาAdv
1to overflowล้นV
1particle: to emphasize the finality of the informationล่ะparticleParticle
1to rinseล้างน้ำhouse, cleaningV
1signatureลายเซ็นลายN
1to rise, get upลุกขึ้นV
1keyลูกกุญแจดอกhouse wordN
1raisinลูกเกดเม็ดfoodN
1meatballลูกชิ้นลูกfood, dishN
1number used as a designationเลขที่เลขnumber wordN
1lens (loanword)เลนส์เลนส์, อันN
1then turnแล้วเลี้ยวdirection wordV
1kilogram (informal)โลmeasurementN
1every other dayวันเว้นวันวันtime wordN
1some day (in the future), next timeวันหลังtime wordN
1to worryวิตกemotionV
1whiskey (loanword)วิสกี้ขวด, ก๊งfood, drink, alcoholN
1exceptเว้นแต่Conj, Prep
1to microwaveเวฟhouse wordN
1at presentเวลานี้เวลาtime wordN
1to stop in, overแวะV
1fast, quickไวAdj
1change (in coin)เศษสตางค์เหรียญ, อันmoney wordN
1soap (Lux)สบูลักส์ก้อนhouse, cleaningN
1soap (toilet)สบู่หอมก้อนhouse, cleaningN
1liquid soapสบู่เหลวขวดhouse, cleaningN
1sports clubสปอร์ตคลับแห่ง, ที่buildingN
1green orange (fruit)ส้ม(เขียวหวาน)ใบ, ลูก, ผลfood, fruitN
1papaya saladส้มตำจาน, ถุง, ครกfood, dishN
1old-fashioned timesสมัยก่อนtime wordN
1nowadaysสมัยนี้time wordN
1one momentสักครู่Adv
1to orderสั่งซื้อV
1petสัตว์เลี้ยงชนิด, ตัวanimal wordN
1ready-madeสำเร็จรูปN
1thing (formal)สิ่งของสิ่ง, ชิ้นN
1end of the yearสิ้นปีtime wordN
1ten million (10,000,000)สิบล้านnumberN
1dark-coloredสีคล้ำสีcolour wordAdj
1hair colorสีผมสีcolour words, body wordsN
1to brush teethสีฟันhealth?V
1dull colorสีไม่สดสีcolourAdj
1light colour (colour + อ่อน)สีอ่อนสีcolourAdj
1happyสุขใจemotionAdj
1youngest, last bornสุดท้องคนpeopleAdj
1routeเส้นทางเส้น, สายtransportation wordN
1large flat rice noodlesเส้นใหญ่เส้นfoodN
1loudเสียงดังAdj
1suit of clothesเสื้อกางเกงตัวclothesN
1long-sleeved shirtเสื้อแขนยาวตัวclothesN
1underwearเสื้อชั้นในตัวclothesN
1coatเสื้อหนาวตัวclothesN
1style (loanword)ไสตล์ไสตล์, ชนิด, แบบclothes wordsN
1one hundred (100)หนึ่งร้อยบาทnumberN
1pot (cooking)หม้อใบhouse, kitchenN
1masseur, masseuseหมอนวดคนpeople, occupationN
1means that…หมายความว่าV
1or notหรือไม่question wordConj
1storage space, storage roomห้องเก็บของห้องhouse wordN
1double roomห้องคู่ห้องhouse wordN
1single roomห้องเดี่ยวห้องhouse wordN
1living roomห้องรับแขกห้องhouse wordN
1dining room, dining hallห้องอาหารห้องhouse wordN
1early in the evening (6 pm – 9 pm)หัวค่ำtime wordN
1earn moneyหาเงินmoney wordV
1to recoverหายป่วยhealthV
1to cook (especially rice)หุงfood wordN
1to agree (with)เห็นด้วย(กับ)V
1great grandchildเหลนคนpeople, familyN
1unreliableเหลวไหลAdj
1or, question wordเหลอquestion wordQuestion particle
1very bigใหญ่ๆmeasurementAdj
1Thai silkไหมไทยเส้น, ชนิดclothN
1need, want + noun (polite)อยากได้V
1stronglyอย่างแรงAdv
1wait, don’t do that yet!อย่าเพิ่งV
1where is it?อยู่ที่ไหนquestion, phraseV phrase
1pay for, put up the money for, stand good forอ่อกเงินmoney wordV
1to leave fromออกจากdirection wordV
1anythingอะไรก็ได้N
1that oneอันนั้นN
1that one (further away)อันโน้นN
1the week beforeอาทิตย์ก่อนอาทิตย์time wordN
1this weekอาทิตย์นี้อาทิตย์time wordN
1youngอายุน้อยtime wordAdj
1dinnerอาหารค่ำมื้อfood wordN
1Chinese foodอาหารจีนมื้อfood wordN
1Japanese foodอาหารญี่ปุ่นมื้อfood wordN
1also, as wellอีกด้วยAdv
1anotherอีกอันหนึ่งAdj, Pron, N
1uneasyอึดอัดAdj
1other, others, other onesอื่นๆAdj
1one (used in combinations like 21, 31)เอ็ดnumber wordN
1by the wayเออInterjection
1question word (will you accept?)เอาไหมquestion wordV
1to take outเอาออกaction wordV
1o.k. (loanword)โอเคAdj
1iced coffee (black)โอเลี้ยงแก้วfood, drinkN
1ham (loanword)แฮมชิ้นfoodN
NEWairsickเมาเครื่องบินAdj
NEWpossibly, likely, maybe, perhaps(ก็)เป็นได้Adv
NEWSingha Beer(เบียร์)สิงห์ขวดfood, drinkN
NEWweekend(วัน)เสาร์(วัน)อาทิตย์วันtime, daysN
NEWbeige(สี)ีเบจสีcolourN
NEWcold(อากาศ)หนาวAdj
NEWsuitcase, luggageกระเป๋าเดินทางใบtravelN
NEWto returnกลับถึงaction wordV
NEWmore thanกว่ากันcomparingAdj
NEWsightseeingการเที่ยวชม์N
NEWtalking, speechการพูดN
NEWeducation, study, learningการเรียนN
NEWteaching (the activity of)การสอนN
NEWreadingการอ่านN
NEWto keepเก็บไว้V
NEWto relate, concern, involve, connectเกี่ยวข้อง
NEWcocoaโกโก้แก้ว, ถุงfood, drinkN
NEWI’d like…ขอ … หน่อยV
NEWarrivals, inboundขาเข้าtransportation์N
NEWfair, light complexion, whiteขาวAdj
NEWdinnerข้าวเย็นมื้อfood wordN
NEWdepartures, outboundขาออกtransportationN
NEWmucus, snotขี้มูกก้อนhealthN
NEWto be dark (colour + เข้ม), darkเข้มcolour wordAdj
NEWold peopleคนแก่คนpeople
NEWsomeone else, othersคนอื่นคน
NEWhalf an hourครึ่งชั่วโมงN
NEWclinic (loanword)คลินิกแห่ง คลินิกhealth, buildingN
NEWgoodness, virtue, meritความดีN
NEWsafety, securityความปลอดภัยN
NEWhope, wish, expectationความหวัง
NEWconcert (loanword)คอนเสิร์ตวงentertainmentN
NEWstuffy noseคัดจมูกhealthN
NEWfine (monetary penalty for breach of law)ค่าปรับN
NEWsuggestion, adviceคำแนะนำอย่างN
NEWspeech, words, discourse, remark, vocable, utteranceคำพูดคำ, แบบ, อย่างN
NEWcommand, order, word of commandคำสั่งข้อ, อย่างN
NEWconversationคุยการV
NEWto have ever done somethingเคย … มาก่อนV
NEWsprainเคล็ดขัดยอกhealthV
NEWonly, just, solelyแค่นี้Adv, Adj
NEWhowever muchแค่ไหน
NEWlamp, lantern, lightโคมไฟโคม, อ้นN
NEWto be dazed, confusedงงAdj
NEWeasierง่ายกว่าAdj
NEWtraffic, movement of vehiclesจราจร
NEWintensifierจังเลย
NEWto sneezeจามhealthV
NEWto be narrow-minded, selfishใจแคบAdj
NEWpreferชอบ … มากกว่าV
NEWto be pleased, satisfiedชอบใจV
NEWfrontier, border, boundaryชายแดนN
NEWforeigner, alienชาวต่างประเทศคนpeopleN
NEWstyle of clothes (formal, casual, etc)ชุดสากลชุดN
NEWtraveller’s chequeเช็คเดินทางฉบับN
NEWcan I have the bill?เช็คบิล
NEWreasonable, acceptableใช้ได้Adj
NEWto pale, be pallid, be wanซีดAdj
NEWwith pleasure, you’re welcomeด้วยความยินดี
NEWhill, mountainดอยlocationN
NEWvery goodดีมากcomparingAdj
NEWto passเดินผ่านV
NEWcan? Is it possible?ได้ไหม, ได้มั้ยquestion phrase
NEWcome directlyตรงมาV
NEWto be funny, comical, amusingตลกAdj
NEWall night longตลอดคืนAdv
NEWfloating marketตลาดน้ำN
NEWto call up, telephone, phoneต่อโทรศัพท์V
NEWdaytime, during the day, inตอน(กลางวัน)time wordN
NEWwrong numberต่อผิดV
NEWto tailor, make or adjust clothesตัดเสื้อV
NEWabroad, overseasต่างชาติlocationN
NEWtraffic policeตำรวจจราจรคนN
NEWadjacent toติดกันlocationAdj
NEWon you, with youติดตัวV
NEWto be air-conditionedติดแอร์V
NEWto buy a ticketตีตั๋วV
NEWone o’clock in the morning; 1 a.m.ตีหนึ่งtime wordN
NEWfive o’clock in the morning; 5 a.m.ตีห้าtime wordN
NEWrubbish bin, trash canถังขยะถัง, ใบhouse wordN
NEWto photocopyถ่ายเอกสารV
NEWto have diarrhea, have diarrhoeaท้องเสียhealthV
NEWflatulenceท้องอืดhealthN
NEWboth … and …ทั้ง … และ …Adj
NEWimmediately, at once, right awayทันทีAdv
NEWtour (loanword)ทัวร์V
NEWsouthern part, southทางใต้N
NEWsidewalk, walkwayทางเท้าN
NEWby seaทางเรือlocationN
NEWby airทางอากาศN
NEWto guessทายV
NEWbus stationท่ารถแห่ง, ที่transportationN
NEWto do homeworkทำการบ้านV
NEWto farmทำนาV
NEWto make time, perform at the required timeทำเวลาV
NEWto garden, grow tree crops, plantทำสวนV
NEWto cookทำอาหารfood wordV
NEWplain, lowland, flatlandsที่ราบN
NEWhighland, plateauที่ราบสูงแห่งN
NEWthirdที่สามnumber wordAdv
NEWelsewhere, somewhere else, some other placeที่อื่นplaceN
NEW12.30 a.m.เที่ยงครึ่งtime wordN
NEWout of the cityนอกเมืองแห่ง, ที่Adj
NEWwaiter!น้องๆคนpeople, occupationPronoun
NEWinsomnia, to be sleeplessนอนไม่หลับhealthN, Adj
NEWto go by carนั่งรถV
NEWsaccharinน้ำตาลเทียมเม็ด, ชองfoodN
NEWfloodน้ำท่วมweatherN
NEWwater supply, tap water, city hydrant waterน้ำประปาN
NEWrunny nose (snot to flow)น้ำมูกไหลhealthV
NEWmineral waterน้ำแร่N
NEWa little bitนิดหนึ่งAdj
NEWfable, tale, storyนิทานเรื่องN
NEWto gossipนินทา, ซุบซิบV
NEWhere it is, here you areนี่ค่ะ/ครับ
NEWwhat’s this?นี่อะไร
NEWthis is it, here it isนี่เอง
NEWin the city, downtownในเมืองN
NEWnight-club (loanword)ไนท์คลับN
NEWto be virgin; be chasteบริสุทธิ์Adj
NEWto administrate; manage; administer; directบริหารV
NEWbungalow (loanword)บังกาโลหลังN
NEWescalatorบันไดเลื่อนตัวN
NEWsomeone, somebody, someบางคนPronoun
NEWpetrolเบนซินลิตรtransportationN
NEWto be divided into…แบ่งออกเป็นV
NEWcalendarปฏิทิน
NEWto be strange, uncommon, unusualประหลาดAdj
NEWair-conditionedปรับอากาศเครื่องN
NEWplaster, bandage (loanword)ปลาสเตอร์healthN
NEWto pee, urinateปวดฉี่healthV
NEWto poop (not too vulgar, not recommended in polite company)ปวดอึhealthV
NEWlower back painปวดเอวhealthV
NEWmoderately, middlingly, averagelyปานกลางAdv
NEWsometimes, now and then, occasionallyเป็นบางครั้งAdv
NEWto matterเป็นอย่างไร
NEWto have something wrong, have a problemเป็นอะไร
NEWPepsiเป๊ปซี่N
NEWchange clothesเปลี่ยนเสื้อผ้า
NEWpercent (loanword)เปอร์เซนต์number wordN
NEWto be strange; be odd;แปลกAdj
NEWwhat does … mean?แปลว่าอะไรV
NEWpostcardโปสการ์ดใบcommunicationN
NEWhave been…ไป … มาV
NEWwhich way is it to…?ไปทางไหนquestion phraseV
NEWa little too…ไปหน่อยAdj
NEWwhere are you going?ไปไหนquestion phrase
NEWwhere have you been?ไปไหนมาquestion phrase
NEWto have an operationผ่าตัดhealthV
NEWquiltผ้านวมผืนN
NEWto rain, rainingฝนตกV
NEWseashore, coast, coastlineฝั่งทะเลแห่งN
NEWto dream, imagineฝันV
NEWcashierพนักงานคนpeople, occupationN
NEWto turn; turn overพลิกV
NEWthereforeเพราะฉะนั้นConj
NEWto be tired, be exhausted, be wearyเพลียAdj
NEWneighbor, neighbourเพื่อนบ้านคนpeopleN
NEWto be close friend, best friendเพื่อนสนิทคนpeopleN
NEWbruisedฟกช้ำhealthAdj
NEWfast-food (loanword)ฟาสต์ฟู้ดชนิด, อย่างfood wordsN
NEWsidewalk, walkway, footpath (loanword)ฟุตบาทN
NEWfurnitureเฟอร์นิเจอร์ตัวN
NEWlighterไฟแช็กอันN
NEWtraffic light (slang, common)ไฟแดงN
NEWThai boxingมวยไทยN
NEWzebraม้าลายN
NEWmeter (on taxi) (loanword)มิเตอร์transportationN
NEWthere is, there areมี … อยู่V
NEWusefulมีประโยชน์Adj
NEWcarsickเมารถAdj
NEWseasickเมาเรือAdj
NEWpreviously, earlier, beforehandเมื่อก่อนนี้Adv
NEWrecentlyเมื่อเร็วๆนี้Adv
NEWanytime?, whenever it is!เมื่อไหร่ก็ได้Adj, Adv
NEWevenแม้แต่
NEWinsect biteแมลงกัดต่อย
NEWnot at allไม่ … หรอกAdv
NEWnot very…ไม(่ค่อย) … เท่าไหร่Adv
NEWmigrain (loanword)ไมเกรนhealthN
NEWlike thatยังงั้นAdj
NEWpainkillerยาแก้ปวดเม็ด, แผงhealthN
NEWanti-inflammatoryยาแก้อักเสบเม็ด, หลอดhealth, medicineN
NEWmuscle relaxantยาคลายกล้ามเนื้อเม็ด, หลอดhealthN
NEWantibioticยาฆ่าเชื้อเม็ด, ขวดhealth, medicineN
NEWroasted, grilled, burned,charred, bakedย่างV
NEWto throw; pitch; toss; cast; hurl; flingโยนV
NEWpick-up truckรถกระบะคันtransportationN
NEWtrollyรถเข็นคันN
NEWcar rentalรถเช่าคันtransportationN
NEWsleeper (on a train)รถนอนขบวนtransportationN
NEWto welcome, receive, entertain; to guarantee, certifyรับรองV
NEWpastry, sweet shop, bakeryร้านขายขนมร้านN
NEWfishร้านขายปลาร้านN
NEWgreengrocerร้านขายผลไม้ร้านN
NEWto be be fierce; be ferocious; be cruel; be savage; be wild; be viciousร้ายAdj
NEWresort (loanword)รีสอร์ตแห่ง, ที่N
NEWdry season (November to March)ฤดูแล้ง, หน้าแล้งseasonsN
NEWto taste, try outลองชิมfood wordV
NEWcareful, meticulous, thorough, scrupulousละเอียดAdj
NEWto drag, tow, draw, haul, tug, pullลากV
NEWgood byeลาละ ครับ/ค่ะV
NEWelevatorลิฟต์ตัวN
NEWto completely forgetลืมสนิทV
NEWstepson, stepdaughter, foster childลูกเลี้ยงคนpeople, familyN
NEWcandyลูกอมเม็ดN
NEWa little, a bitเล็กน้อยAdj
NEWtoo smallเล็กไปAdj
NEWplay in the water, swimเล่นน้ำV
NEWcarry on, go onเลยไปV
NEWtell (something) to (someone)เล่า…ให้…ฟังV
NEWoily, greasyเลี่ยนfood wordAdv
NEWnosebleedเลือดกำเดาหยดhealthN
NEWbleedingเลือดออกhealthV
NEW… yet (or not)?แล้วหรือยังAdv
NEWhow much a kilo?โลละเท่าไรphrase
NEWpalace, royalวังวัง, แห่งbuildingN
NEWper dayวันละวันN
NEWverb + ว่า = that; (never on its own)ว่าAdverb
NEWrun away, escapeวิ่งหนี
NEWappointmentเวลานัดเวลาtime wordN
NEWheadศีรษะศีรษะbody partsN
NEWmillionaire; rich man; wealthy manเศรษฐีคนpeopleN
NEWstamp (loanword)สแตมป์ดวงcommunicationN
NEWbus terminalสถานีขนส่งสถานี, แห่ง, ที่transportation์N
NEWsubway stationสถานีรถไฟใต้ดินสถานีtransportationN
NEWSkytrain stationสถานีรถไฟฟ้าสถานีtransportationN
NEWheel of feetส้นเท้าส้นpeople, body partsN
NEWtennis courtสนามเทนนิสสนาม, แห่งN
NEWlawn, turf, grassสนามหญ้าสนาม, แห่ง, ที่N
NEWhow are you?สบายดีหรือPhrase
NEWspa (loanword)สปาแห่ง, ที่buildingN
NEWtwenty -five satangs; quarter of a bahtสลึงเหรียญN
NEWcome in the opposite direction; (pass) in the opposite directionสวนV
NEWtwo or three, two times, a fewสองสามAdj
NEWto blow the noseสั่ง(ขี้มูก)health
NEWcopy, clone, counterfeitสำเนาสำเนาN
NEWto reserve, keep back, store upสำรองV
NEWsurroundings, environmentสิ่งแวดล้อมN
NEW10.00 p.m.สี่ทุ่ม์N
NEWblueสีฟ้าN
NEWend of the soiสุดซอยN, Adj
NEWclerkเสมียนคนpeople, occupationN
NEWto waste time, lose timeเสียเวลาV
NEWto paleหน้าซีดAdj
NEWto leave, abandon, desertหนีไป
NEWdark grayหมอกกลุ่มN
NEWchewing gumหมากฝรั่งชิ้น, อันN
NEWwhat does … mean? (phrase)หมายความว่าอะไร์N
NEWstop the car, stopหยุดรถV
NEWlose the wayหลงทางV
NEWfascinatingly, enticingly, alluringlyหลงใหลAdj, Adv
NEWclassifier for housesหลังclassifierClass
NEWto hope thatหวังว่า
NEWcombหวีด้าม, อันbathroom: toiletriesN
NEW… per bunchหวีละ…N
NEWdressing roomห้องลองเสื้อห้องN
NEWno entry, no admittanceห้ามเข้าV
NEWfifty (50)ห้าสิบnumberN
NEWlike, as, such as, as if, as though, likeเหมือนกับConj
NEWto dryแห้งแล้งAdj
NEWto endure, bear, stand, be patient, put up with, tolerateอดทนV, Adj
NEWDouble อยู่ๆ constructอยู่ๆ
NEWgo outออกไปV
NEWcool weatherอากาศเย็น
NEWto be unable to read, be illiterateอ่านไม่ออกV
NEWto be able to read, be literateอ่านออกV
NEWto be able to read and write, be literateอ่านออกเขียนได้V
NEWto sunbatheอาบแดดV
NEWto be in a good temperอารมณ์ดี
NEWto be upset, have a bad temperอารมณ์เสีย
NEWto live, reside, dwellอาศัยV
NEWseafoodอาหารทะเลมื้อfood word, fishN
NEWemail (loanword)อีเมลฉบับcommunicationN
NEWaccident; mishap; crashอุบัติเหตุN
NEWto takeเอา …ไปaction wordV
NEWtakeเอา …ไปให้action wordV
NEWbringเอา … มาให้action wordV
NEWoh oh (exclamation)โอ้โห้
NEWto cough, have a coughไอhealthN, V
NEWice-cream (loanword)ไอสครีมก้อนfoodN

What to Read Next

Advertisement