Basic Thai Phrases for Everyday Use

Written By: Catherine Wentworth

We try to make these Thai phrases as brief as we could make.

Spoken Thai is mostly inferred anyway so a great deal can easily be left out. Two of the most common words to be left out are ผม/ฉัน /pŏm/chăn/ (I). The polite particles can be thinned out or beefed up too – up to you.

Common Thai Phrases

Hello/goodbye/see you later.
สวัสดี /sà-wàt-dee/

How are you?
สบายดีหรือ /sà-baai dee rĕu/

(I’m) fine, thank you.
สบายดี ขอบคุณ ค่ะ/ครับ /sà-baai-dee kòp-kun/

I’m fine, and you?
สบายดี แล้วคุณล่ะ /sà-baai-dee láew kun lâ/

What about you?
แล้วคุณล่ะ /láew kun lâ/

What is your name?
คุณชื่ออะไร /kun chêu a-rai/

My name is ______.
ผม/ฉัน ชื่อ ______ /pŏm/chăn chêu/
Or just plain ‘ole…
ชื่อ _______ /chêu _______ /

Advertisement

Thank you.
ขอบคุณ /kòp-kun/

Thank you very much.
ขอบคุณมาก /kòp-kun mâak/

You’re welcome.
ไม่เป็นไร /mâi-bpen-rai/

What do you want?
รับอะไร คะ/ครับ /ráp a-rai/ [ká/kráp]

Do you want ___?
เอา ___ ไหม /ao ___ măi/

Yes please.
ค่ะ/ครับ ขอบคุณ ค่ะ/ครับ /kâ/kráp kòp-kun kâ/kráp/

Have: มี /mee/
มี /mee/ ____

(I) have a doctor.
มีหมอ /mee mo/

Do you have?
มี ____ ไหม / mee ____ măi/

Do you have a doctor?
มีหมอไหม /mee mŏr măi/

I don’t have a doctor.
ไม่มีหมอ /mâi mee mŏr/

yes: ใช่, ครับ, ค่ะ /châi, kráp, kâ/
no: ไม่ใช่ /mâi-châi/
can: ได้ /dâai/
cannot: ไม่ได้ /mâi-dâai/

Excuse me.
ขอโทษ นะคะ/นะครับ /kŏr tôht ná-kâ/ná-kráp/

I’m sorry.
ขอโทษ /kŏr tôht/

I speak Thai only a little bit.
พูดไทยนิดหน่อย /pôot tai nít-nòi/

Please speak slowly.
พูดช้าช้าหน่อย /pôot cháa-cháa nòi/
OR
ช้าช้าหน่อย /cháa-cháa nòi/
OR
ช้าช้า /cháa-cháa/

slow: ช้า /cháa/
fast: เร็ว /reo/

I don’t understand – I only speak Thai a little.
ไม่เข้าใจ พูดไทยนิดหน่อย /mâi kâo-jai pôot tai nít-nòi/

I don’t understand.
ไม่เข้าใจ /mâi kâo-jai/

I understand.
เข้าใจ /kâo-jai/

Help write (it for me) please.
ช่วยเขียนหน่อย ค่ะ/ครับ /chûay kĭan nòi kâ/kráp/

How do you say it in Thai?
ไทยพูดยังไง /tai pôot yang-ngai/

Repeat it please.
พูดอีกที ค่ะ/ครับ /pôot èek-tee kâ/kráp/

Help!
ช่วยด้วย /chûay dûay/

How: ยังไง /yang-ngai/
v + ยังไง /yang-ngai/

What: อะไร /a-rai/
What? อะไร คะ/ครับ /a-rai ká/kráp/

What happened?
อะไร คะ/ครับ /a-rai ká/kráp/

No, nothing happened.
ไม่ มี อะไร /mâi mee a-rai/
(polite for “none of your business” if asked “what happened?”)

What is this?
นี่อะไร /nêe a-rai/

What is that?
นั่นอะไร /nân a-rai/

What do you want?
รับคะ/ครับ /ráp ká/kráp/

When? เมื่อไหร่ /mêua-rài/
v + เมื่อไหร่ /mêua-rài/

When are you coming?
มาเมื่อไหร่ /maa mêua-rài/
OR
เมื่อไหร่ /mêua-rài/

Today: วันนี้ /wan-née/
Tomorrow พรุ่งนี้ /prûng-née/

Where are you going?
ไปไหน /bpai năi/
(Thai for “hello, how are you doing?”)

ไป _____ /bpai _____ /

Who? ใคร /krai/
n + ใคร /krai/
ใคร /krai/ + verb

Who is that person?
คนนั้นใคร /kon nán krai/

Who does it? Who makes it?
ใครทำ /krai tam/

Who is it?
ใคร คะ/ครับ /krai ká/kráp/

Why?: ทำไม /tam-mai/

How much, how many?: เท่าไหร่ /tâo-rài/, กี่ /gèe/

How many baht?
กี่บาท /gèe bàat/

What’s the matter?
เป็นอะไร /bpen a-rai/

What do you think?
คุณคิดยังไง /kun kít yang-ngai/

Are you sure?
คุณแน่ใจไหม /kun nâe-jai măi/

Is it possible?
เป็นไปได้ไหม /bpen bpai dâai măi/

Is it good?
ดีไหม /dee măi/

What is this?
นี่อะไร /nêe a-rai/

Really?
จริงๆเหรอ /jing jing rĕr/

It’s fine.
ดี /dee/

O.K./All right.
โอเค /oh-kay/

That’s all right, no problem, never mind.
ไม่เป็นไร /mâi-bpen-rai/

I don’t know (something).
ไม่ทราบ /mâi sâap/
ไม่รู้ /mâi róo/

I don’t know (someone, something, someplace).
ไม่รู้จัก /mâi róo-jàk/

Beautiful: สวย /sŭay/

Is it beautiful?
สวยไหม /sŭay măi/

It’s not beautiful.
ไม่สวย /mâi sŭay/

Delicious: อร่อย /a-ròi/

Is it delicious?
อร่อยไหม /a-ròi măii/

It’s not delicious.
ไม่อร่อย /mâi a-ròi/

Wonderful, very good: ดี มาก /dee mâak/
Expensive: แพง /paeng/

Is it expensive?
แพงไหม /paeng măi/

No, not expensive.
ไม่แพง /mâi paeng/

Is it ____?
_____ ไหม /măi/

Hot (temperature): ร้อน /rón/
Hot (spicy): เผ็ด /pèt/
Hot (really spicy): เผ็ดเผ็ด /pèt-pèt/
Not spicy: ไม่ เผ็ด /mâi pèt/

I’m… hungry, thirsty, full, tired, sad…
ฉัน/ผม ___ chăn/pŏm ___
OR
___

Hungry: หิวข้าว /hĭw-kâao/
Thirsty: หิวน้ำ /hĭw-náam/
Full (of food): อิ่ม แล้ว /ìm láew/
Tired: เหนื่อย /nèuay/
Unwell: ไม่ สบาย /mâi sà-baai/

Here: ที่นี่ /têe-nêe/
There: ที่นั่น /têe-nân/
There (further): ที่โน่น /têe-nôhn/

I…
ฉัน/ผม ___ chăn/pŏm ___
Like: ชอบ /chôp/
Don’t like: ไม่ ชอบ /mâi chôp/

Don’t! อย่า! /yàa/
Stop! หยุด! /yùt/
Police! ตำรวจ! /dtam-rùat/

I’ll call the police.
ฉัน/ผม จะบอกตำรวจ! /chăn/pŏm jà bòk dtam-rùat/

Help!
ช่วยด้วย /chûay dûay/

I’m sick.
ฉัน/ผม ไม่สบาย /chăn/pŏm mâi sà-baai/

I’ve been injured.
ฉัน/ผม บาดเจ็บ /chăn/pŏm bàat jèp/

I’m lost.
ฉัน/ผม หลงทาง /chăn/pŏm lŏng taang/

Where is?: ที่ไหน /têe năi/

Where is ___?
n + อยู่ที่ไหน /yòo têe năi/

Where is the toilet?
ห้องน้ำอยู่ที่ไหน /hông-náam yòo têe năi/

Where is the hotel?
โรงแรมอยู่ที่ไหน /rohng-raem yòo têe năi/

Where is the restaurant?
ร้านอาหารอยู่ที่ไหน /ráan aa-hăan yòo têe năi/

Where is the market?
ตลาดอยู่ที่ไหน /dtà-làat yòo têe năi/

How do I get to _____ ?
จะไป _____ อย่างไร /jà-bpai _____ yàang-rai/

Is it far? ไกลไหม /glai măi/
Is it near? ใกล้ไหม /glâi măi/

go straight: ตรงไป /dtrong-bpai/
turn left: เลี้ยวซ้าย /líeow sáai/
turn right: เลี้ยวขวา /líeow kwăa/
u-turn: กลับรถ /glàp-rót/
(or just say U turn (with a Thai accent)
traffic lights: ไฟแดง /fai-daeng/

(I’m) going to _____ (market, hotel, hospital, shopping…)
ไป _____
bpai _____

Stop here please.
จอดที่นี่ ค่ะ/ครับ / jòt têe-nêe kâ/kráp/

Kidding, joking: พูดเล่น! /pôot lên/

What to Read Next