Thai Alphabet Cartoon (Part 2)

Alphabet Cartoon

This article was originally posted on WomenLearnThai.com.

Yesterday in Thai Alphabet Cartoon (Part One), พ่อ ก.ไก่ (Father Chicken) ended the post with, “Excuse me! What’s wrong?”

Characters making an appearance this round: ค.ควาย (buffalo), ค.คน (serious person), ระฆัง (bell), ง.งู (snake) and ก.ไก่ (chicken).

If you are looking a good way to learn Thai online, check out ThaiPod101. Although their courses are not free, they are cheap, effective, and can quickly teach you conversational Thai. All ExpatDen readers get a 25% discount using this link.

And now to find out what’s wrong…

(ค.ควาย) “ก็ ตอน นี้ มัน ควร จะ เช้า มา ตั้ง นาน แล้ว Cartoon
(kor kwaai) “gôr dton née man kuan jà cháo maa dtâng naan láew
Mr. Buffalo says, “Dawn should have come a long time ago.

ไม่ ใช่ เหรอ พ่อ ก.ไก่Cartoon
mâi châi rŏr pôr gor gài
Shouldn’t it, Father Chicken?…

แต่ พระ อาทิตย์ ไม่ รู้ ไป มัว ทำ อะไร อยู่ ที่ไหน”Cartoon
dtàe prá aa-tít mâi róo bpai mua tam à-rai yòo têe-năi”
But I don’t know what the sun is doing now”.

(พ่อ ก.ไก่) จริง หรือ ครับ เนี่ย!! Cartoon
(pôr gor gài) “jing rĕu kráp nîa
Father Chicken says, “What! Really?

แล้ว พวก เรา จะ ทำ อย่างไร กัน ดี ล่ะ ครับCartoon
láew pûak rao jà tam yàang-rai gan dee lâ kráp”
Then what should we do?”

(ค.ควาย) “เฮ้อ… ฉัน ก็ ไม่ รู้ เหมื อน กันCartoon
(kor kwaai) “hér… chăn gôr mâi róo mĕuan gan
Mr Buffalo says, “Hmm… I have no idea either…

คุณ ก.ไก่ ลอง ไป ถาม คุณ ค.คน ดู สิCartoon
koon gor gài long bpai tăam koon kor kon doo see
Mr. Chicken, go ask the serious person.

พวก เขา เป็น เจ้านาย เรา เขา คง จะ รู้ นะ”Cartoon
pûak kăo bpen jâao-naai rao kăo kong jà róo ná”
He is our boss. He might know…

แต่ ทว่า น่า สงสาร พ่อ ก.ไก่ Cartoon
dtàe tá-wâa nâa sŏng-săan pôr gor gài
But it’s so pitiful for Father Chicken

เพราะ ค.คน ไม่ สนใจ พ่อ ก.ไก่ เลยCartoon
prór kor kon mâi sŏn-jai pôr gor gài loie
…because the serious person is not interested in Father Chicken”.

(ค.คน) “ไป ไกลๆ เลย ยุ่ง รบกวน แถว นี้Cartoon
(kor kon) “bpai glai-glai loie yôong róp-guan tăew née
The serious person says, “Get out of here, you’re bothering me…

เดี๋ยว ลง หม้อ”Cartoon
dĭeow long môr”
I’ll put you in a pot!”

พ่อ ก.ไก่ จึง ไป ตี ระฆัง เพื่อ เรียก ประชุม สัตว์ ทั้งหลายCartoon
pôr gor gài jeung bpai dtee rá-kang pêua rîak bprà-choom sàt táng-lăai
Father Chicken then rings the bell to call the animals for a meeting.

ง.งู ผู้ เป็น เจ้าของ เฝ้า ระฆัง กลับ ไม่ พอ ใจCartoon
nor ngoo pôo bpen jâao-kŏng fâo rá-kang glàp mâi por jai
Mr. Snake, the owner of the bell, is not pleased.

REDO SOUND FILES (ง.งู) “หนวกหู จริงๆ ใคร วะCartoon
(nor ngoo) “nuak-hŏo jing-jing krai wá
Mr. Snake says, “So noisy! Who is it?…

มา ยุ่ง กับ ระฆัง ของ ข้า ไป ให้ พ้น เลย ไปๆ”Cartoon
…maa yôong gàp rá-kang kŏng kâa bpai hâi pón loie bpai bpai”
…Who is ringing my bell? Get out! Get out of here!”

ตัว ก็ ไม่มี มี แต่ ตา กับ ปากCartoon
dtua gôr mâi mee mee dtàe dtaa gàp bpàak
No body, only eyes and mouth (the plate).

(จ.จาน) “เอ๊ะ อะไ รขาวๆ เฮ่ย!!” Cartoon
(jor jaan) “é à-rai kăao kăao hey
Mr Plate says, “Ehhh… What is that white thing? Hey!!

Next up is Thai Alphabet Cartoon: Part Three

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.