Thai Alphabet Cartoon (Part 3)

Alphabet Cartoon

This article was originally posted on WomenLearnThai.com.

In Part Two of the Thai Alphabet Cartoon series, จ.จาน (Mr. Plate) ended the post with “Ehhh… What is that white thing? Hey!!…

Characters making an appearance this round: ฉ.ฉิ่ง (cymbal), ช.ช้าง (elephant), ซ.โซ่ (chain), ฌ.เฌอ (trees), ญ.หญิง (Thai headdress), ฏ.ปฏัก (spear), ฐ.ฐาน (platform), มณ.โฑ (Ms. Montho), ญ.หญิง (a pretty girl)… and of course, the star of the show, พ่อ ก.ไก่ (Father Chicken).

If you are looking a good way to learn Thai online, check out ThaiPod101. Although their courses are not free, they are cheap, effective, and can quickly teach you conversational Thai. All ExpatDen readers get a 25% discount using this link.

And now to part three…

ขณะนั้น เอง พ่อ ก.ไก่ ก็ ได้ยิน เสียง ฉ.ฉิ่ง ดัง แว่ว มาCartoon
kà-nà-nán eng pôr gor gài gôr dâi-yin sĭang chor chìng dang wâew maa
Father Chicken hears the sound of cymbals coming from the distance.

จึง ออก เดิน ตาม เสียง ฉ.ฉิ่ง ไปCartoon
jeung òk dern dtaam sĭang chor chìng bpai
Then (Father Chicken) follows the sound of the cymbals.

เป็น ช.ช้าง ที ่ถูก ล่าม ไป ด้วย ซ.โซ่Cartoon
bpen chor cháang têe tòok lâam bpai dûay sor sôh
It’s the elephant tied by the chain.

ยืน อยู่ ใต้ ฌ.เฌอ ต้น ไม้ ใหญ่ นั้น เองCartoon
yeun yòo dtâi chor cher dtôn máai yài nán eng
He’s standing under the big tree.

(ช.ช้าง) “ช่วย ปล่อย ฉัน ที เถอะ นะ Cartoon
(chor cháang) “chûay bplòi chăn tee tè ná
The elephant says, “Could you please release me?…

นายพราน ใจ ร้าย จะ จับ ฉัน ไป ขายCartoon
naai-praan jai ráai jà jàp chăn bpai kăai
A heartless hunter caught me to sell…

ฮือๆ เจ็บ และ ช้ำ ต้อง จำ ทน”Cartoon
(oooh) jèp láe chám dtông jam ton”
(crying) I’m hurt but I have to put up with it.”

(พ่อ ก.ไก่) “พอ แล้ว”Cartoon
(pôr gor gài) “por láew”
Father Chicken says, “Enough!!”

ช้าง น้อย ร้องไห้ อย่าง น่า สงสาร Cartoon
cháang nói róng-hâi yàang nâa sŏng-săan
The little elephant is crying sadly.

พ่อ ก.ไก่ จึง ปล่อย ช้าง น้อย กลับ ส ู่ ป่า Cartoon
pôr gor gài jeung bplòi cháang nói glàp sòo bpàa
Father Chicken releases the little elephant back to the jungle.

Next up is Thai Alphabet Cartoon: Part Four