Thai Alphabet Cartoon (Part 4)

Alphabet Cartoon

This article was originally posted on WomenLearnThai.com.

  • Get your FREE Thailand Cheat Sheet ​by entering your email below. The ​Sheet, based on ​our experience with living and working in ​Thailand for 10+ years, shows you how to ​save time and money and ​gives you the tools the thrive in Thailand.

In Part Three of the Thai Alphabet Cartoon, พ่อ ก.ไก่ (Father Chicken) said, “For many days, the sun hasn’t shown at all”.

Characters making an appearance this round: ญ.หญิง (pretty girl), ฒ.ผู้ เฒ่า (old man), ณ.เณร (novice), ด.เด็ก (boy), ต.เต่า (turtle), ถุง (bag), ท.ทหาร (soldier) and the obligatory ก.ไก่ (chicken).

And now to part four…

(ญ.หญิง) “ฉัน คงจะ ช่วย อะไร ไม่ ได้ นะ Cartoon
(yor yĭng) “chăn kong jà chûay à-rai mâi dâai ná
The pretty girl says, “I don’t think I can help…

พร ะอาทิตย์ เป็น เทพ ที่ ใหญ่ เหนือ กว่า ฉัน Cartoon
prá aa-tít bpen têp têe yài nĕua gwàa chăn
The sun is the greater god than me…

ฉัน ไม่ สามารถ ไป สั่ง อะไรท่าน ได้” Cartoon
chan mâi săa-mâat bpai sàng tâan dâai”
I cannot tell him to do anything”.

(พ่อ ก.ไก่) “ถ้า อย่าง นั้น พวก เรา คง [ชิบหาย] กัน หมด” Cartoon
(pôr gor gài) “tâa yàang nán pûak rao kong [chíp-hăai] gan mòt”
Father Chicken says, “In that case, we are all in trouble”.

(ญ.หญิง) “อย่า เพิ่ง คิด อย่าง นั้น Cartoon
(yor yĭng) “yàa pêrng kít yàang nán see
The pretty girl says, “Don’t jump to conclusions…

สัตว์ ตัว เล็กๆ อย่าง เจ้า นี่แห ละ อาจจะ เป็น ความหวัง เดียว ของ พวกเรา Cartoon
sàt dtua lék lék yàang jâao nêe làe àat-jà bpen kwaam-wăng dieow kŏng pûak-rao
A small creature like you could be our only hope…

จง มุ่งหน้า ไป ทาง ทิศ ตะวัน ออก Cartoon
jong môong-nâa bpai taang tít dtà-wan òk
Go ahead to the East…

THIS!! เพื่อ พบ กับ พระอาทิตย์ เทพ แห่ง แสง สว่าง Cartoon
pêua póp gàp prá-aa-tít têp hàeng săeng sà-wàang
…to meet the sun, god of light…

เล่า ความ เดือดร้อน ของ บรรดา สรรพสัตว์ ให้ ท่าน ฟัง Cartoon
lâo kwaam dèuat-rón kŏng ban-daa sàp-pa-sàt hâi tâan fang
Tell him about the suffering of the animals…

บางที ท่าน อาจ เมตตา สัตว์ อย่าง เจ้า ก็ ได้” Cartoon
baang-tee tâan àat met-dtaa sàt yàang jâao gôr dâai”
Maybe he’ll have mercy on a creature like you”.

(พ่อ ก.ไก่) “ขอบ คุณ ท่าน เทพธิดา ที่ แนะนำ” Cartoon
(pôr gor gài) “kòp koon tâan têp-tí-daa têe náe-nam”
Father Chicken says, “Thanks Ms. Nymp, for your advice”.

(ญ.หญิง) “ขอ ให้ เจ้า จง ประสบ ความสำเร็จ ตาม ปรารถนา Cartoon
(yor yĭng) “kŏr hâi jâao jong bprà-sòp kwaam-săm-rét dtaam bpràat-tà-naa
The pretty girl says, “I wish you success…

เพราะ ไม่-เช่นนั้น ต้นไม่ ใน ป่า นี้ Cartoon
prór mâi-chên-nán dtôn-mâi nai bpàa née
Otherwise, the trees in this jungle…

คง ต้อง พบ กับ ความตาย เช่น กัน” Cartoon
kong dtông póp gàp kwaam-dtaai chên gan”
…will have to die.”

เมื่อ พ่อ ก.ไก่ เดินทาง ไป ทาง ทิศ ตะวันออก ได้ สัก พัก Cartoon
mêua pôr gor gài dern-taang bpai taang tít dtà-wan-òk dâai sàk pák
When Father Chicken travels to the east for a while…

ก็ ได้ พบ กับ ฒ.ผู้ เฒ่า ณ.เณร และ ด.เด็ก Cartoon
gôr dâai póp gàp thor pôo tâo nor nen láe dor dèk
…he meets with an old man, a novice, and a boy.

พวกเขา กำลัง พยายาม ช่วย ต.เต่า ตัว หนึ่ง ที่ ถูก จับ ใส่ ไว่ ใน ถุง Cartoon
pûak-kăo gam-lang pá-yaa-yaam chûay dtor dtào dtua nèung têe tòok jàp sài way nai tŏong
They’re trying to help a turtle

Next up is Thai Alphabet Cartoon: Part Five

Advertisement

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.