Thai Alphabet Cartoon (Part 5)

Alphabet Cartoon

This article was originally posted on WomenLearnThai.com.

In Part Four of the Thai Alphabet Cartoon, the ท.ทหาร (soldier) left off with, “Oh no! Mates! Run away, quick!”

Characters making an appearance this round: ภ.สำเภา (boat), ม.ม้า (horse), ย.ยักษ์ (giant) and good ‘ole ก.ไก่ (chicken).

If you are looking a good way to learn Thai online, check out ThaiPod101. Although their courses are not free, they are cheap, effective, and can quickly teach you conversational Thai. All ExpatDen readers get a 25% discount using this link.

And now to part five…

เมื่อ พ่อ ก.ไก่ ร่ำลา ทุก คน แล้วCartoon
mêua pôr gor gài râm-laa tóok kon láew
Afterwords, Father Chicken says goodbye to everybody…

ก็ ออก เดินทาง ตาม หา พระ อาทิตย์ ต่อไปCartoon
gôr òk dern-taang dtaam hăa prá aa-tít dtòr-bpai
…he sets off to look for the sun…

จนกระทั่ง มา ถึง ชาย ฝั่งทะเลCartoon
jon-grà-tâng maa tĕung chaai fàng-tá-lay
…until he reaches the seashore.

พ่อ ก.ไก่ แล เห็น ภ.สำเภา ลอย ลำ อยู่ ที่ ท่าเรือCartoon
pôr gor gài lae hĕn por săm-pao loi lam yòo têe tâa-reua
Father Chicken sees a boat at the pier.

จึง ตัดสินใจ ลง เรือ สำเภาCartoon
jeung dtàt-sĭn-jai long reua săm-pao
He decides to get on the boat

และ ขอร้อง ให้ ลม ช่วย พัด ใบเรือ เพื่อ ข้าม ทะเล ไป ยัง อีก ฝั่งCartoon
láe kŏr-róng hâi lom chûay pát bai-reua pêua kâam tá-lay bpai yang èek fang
…and asks the wind to blow the boat to the other side of the sea.

เมื่อ ถึง อีก ฝั่ง พ่อ ก.ไก่ ก็ ได้ พบ กับ ม.ม้า ใจ อารีย์Cartoon
mêua tĕung èek fàng pôr gor gài gôr dâai póp gàp mor máa jai aaree
When he reaches the other side, Father Chicken meets a kind horse

และ ได้ เล่า ให้ ฟัง ถึง ความจำเป็น ที่ จะ ต้อง เดินทาง มาCartoon
láe dâai lâo hâi fàng kwaam-jam-bpen têe jà dtông-dern taang maa
…and tells his reasons for travelling there.

(ม.ม้า) “ท่าน ช่าง กล้าหาญ ซะ จริงๆ แต่ ท่าน คงจะ ยัง ไม่ รู้ ว่าCartoon
(mor máa) “tâan châang glâa-hăan sá jing-jing dtàe tâan kong-jà yang mâi róo wâa
The Horse says, “You are really brave. But you probably don’t know…

ดินแดน ที่ ท่าน กำลัง จะ ได้ พบ เนี่ย เป็น ดิน แดน ของ เจ้า ย.ยักษ์ ใจร้าย”Cartoon
din-daen têe tâan gam-lang jà dâai póp nîa bpen din-daen kŏng jâao yor yák jairáai”
…that the land you’re coming to, is the land of the heartless giant”.

(พ่อ ก.ไก่) “ถึงยังไง ข้า ก็ ต้อง ผ่าน ไป ให้ ได้Cartoon
(pôr gor gài) “tĕung-yang-ngai kâa gôr dtông pàan bpai hâi dâai
Father Chicken says, “Whatever happens, I need to do it…

ท่าน พอ จะ แนะนำ อะไร ให้ ข้า ได้ บ้าง”Cartoon
tâan por jà náe-nam à-rai hâi kâa dâai bâang”
Do you have any suggestions?”

Next up is Thai Alphabet Cartoon: Part Six

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.