Thai Tales: Bananas, Papayas, and Angry Thai Feet

Why กล้วย is Called Banana and มะละกอ is Called Papaya

This article was originally posted on WomenLearnThai.com.

  • Get your FREE Thailand Cheat Sheet ​by entering your email below. The ​Sheet, based on ​our experience with living and working in ​Thailand for 10+ years, shows you how to ​save time and money and ​gives you the tools the thrive in Thailand.

Fruit and feet, what more can you ask for?…

Last week I introduced a new section, Thai Tales. The first story introduced Mangoes, Mangosteen and Angry Thai Feet. In the comments Carsten pointed us to the full version, ทำไมกล้วยจึงเรียก Banana มะละกอจึงเรียก Papaya (no longer live). As Carsten’s version went into more detail I took a stab at translation.

If you have anything to add, correct, whatever, please do.

Why กล้วย is called Banana and มะละกอ is called papaya…

This is the story of why กล้วย is called banana and มะละกอ is called papaya.
ทีมาของทำไมกล้วยจึงเรียก Banana มะละกอจึงเรียก Papaya
tee-maa kŏng tam-mai glûay jeung rîak Banana má lá gor jeung rîak Papaya

A long time ago
ประมาณว่านานมากแล้ว
bprà-maan wâa naan mâak láew

a farang tourist came to visit the floating market in Thailand
มี ฝรั่งนักท่องเที่ยว มาเที่ยวตลาดน้ำเมืองไทย
mee fà-ràng nák tông tîeow maa tîeow dtà-làat náam meuang tai

Advertisement

and saw various kinds of fruits.
และเห็นผลไม้มากมาย
láe hĕn pŏn-lá-máai mâak maai

The farang looked at bananas first.
ฝรั่งก็มาดูที่ กล้วย ก่อนอันอื่น
fà-ràng gôr maa doo têe glûay gòn-an-èun

And then the farang asked, “What is this?”
แล้วฝรั่งถามแม่ค้าว่า “What is this?”
láew fà-ràng tăam mâe káa wâa

The fruit seller didn’t know English so said nothing.
แม่ค้าไม่รู้ภาษาอังกฤษจึงไม่ได้ตอบอะไร
mâe káa mâi róo paa-săa ang-grìt jeung mâi dâai dtòp a-rai

The farang tried to squeeze (the banana).
ฝรั่งเห็นดังนั้นจึงลองบีบดู
fà-ràng hĕn dang-nán jeung long bèep doo

By accident, the heavy-handed farang squeezed the banana until it became soft.
บังเอิญฝรั่งมือหนักจึงบีบกล้วยเละ
bang-ern fà-ràng meu nàk jeung bèep glûay

The fruit seller saw and yelled, “baen nâe nâe!“
แม่ค้าเห็นจึงร้องโวยวายว่า “แบนแน่ๆ”
mâe káa hĕn jeung róng woi waai wâa “baen nâe nâe”

The farang heard, so answered, “Oh! Banana”
ฝรั่งได้ฟังจีงร้องอ๋อแล้วก็บอกว่า “Oh! Banana”
fà-ràng dâai fang jeeng róng ŏr láew gôr bòk wâa “Oh! Banana”

After that the farang pointed to mangosteen and asked, “Is this mango?”
หลังจากนั้นฝรั่งก็มาชี้ที่ มังคุด และถามว่า “Is this mango?”
lăng jàak nán fà-ràng gôr maa chée têe mang kút láe tăam wâa

The Thai fruit seller was angry with the farang because he made the banana mushy
แม่ค้าชาวไทยกำลังโกรธที่ฝรั่งทำกล้วยเละ
mâe-káa chaao-tai gam-lang gròht têe fà-ràng tam glûay lé

then replied “maeng goh sôn-dteen ná si”
เลยตอบไปว่า “แมงโกส้นตีน นะสิ”
loie dtòp bpai wâa “maeng goh sôn dteen ná sì”

The farang answered, “Oh Mangosteen!”
ฝรั่งก็ร้องอ๋อแล้วบอกว่า “Oh Mangosteen!”
fà-ràng gôr róng ŏr láew bòk wâa

Then the farang glimpsed a papaya.
แล้วฝรั่งก็เหลือบไปเห็น มะละกอ
láew fà-ràng gôr lèuap bpai hĕn má-lá-gor

He picked up the papaya with his dirty hands…
ก็เอามือที่เลอะกล้วยไปจับ
gôr ao meu têe lúh glûay bpai jàp

…and then asked, “What is this?”
แล้วถามว่า “What is this?”
láew tăam wâa

The fruit seller saw and was very angry that the papaya was dirty.
แม่ค้าเห็นดังนั้นก็ยัวะมากที่มะละกอเลอะเทอะ
mâe káa hĕn dang nán gôr yúa mâak têe má-lá-gor lúh túh

So she took a pestle to hit the farang.
จึงคว้าเอาสากขึ้นมาจะตีฝรั่ง
jeung kwáa ao sàak kêun-maa jà dtee fà-ràng

But another person shouted to stop her “bpâa, bpâa yàa”.
แต่มีคนตะโกนห้ามแม่ค้าว่า “ป้าๆ อย่า”
dtàe mee kon dtà-gohn hâam mâe-káa wâa “bpâa bpâa yàa”

The farang overheard, thinking someone was saying the name of the fruit má-la-gor
ฝรั่งได้ยินดังนั้นจึงนึกว่ามีคนบอกชื่อมะละกอ
fà-ràng dâai-yin dang-nán jeung néuk wâa mee kon bòk chêu má-lá-gor

…so he said, “OH! papaya!”
จึงร้องว่า “OH! papaya!”
jeung róng wâa “OH! papaya!”

Useful vocabulary…

The vocabulary is listed in the order of its appearance in the text. To help with understanding, I’ve attempted to keep both the translation and the vocabulary list as close to the actual meaning as possible.

story (implied): ทีมา /têe maa/
of: ของ /kŏng/
why: ทำไม /tam-mai/
banana: กล้วย /glûay/
then: จึง /jeung/
be called, named: เรียก /rîak/
papaya: มะละกอ /má-lá-gor/

approximately: ประมาณว่า /bprà-maan-wâa/
for a long time: นาน /naan/
very much: มาก /mâak/
already: แล้ว /láew/

have: มี /mee/
farang (westerner): ฝรั่ง /fà-ràng/
tourist, traveler: นักท่องเที่ยว /nák-tông-tîeow/
to go out: มาเที่ยว /maa tîeow/
floating market: ตลาดน้ำ /dtà-làat náam/
Thailand: เมืองไทย /meuang-tai/

and: และ /láe/
see: เห็น /hĕn/
fruit: ผลไม้ /pŏn-lá-máai/
a lot: มากมาย /mâak-maai/
then: ก็ /gôr/
come see: มาดู /มา doo/
at: ที่ /têe/
first: ก่อน /gòn/
other (kinds): อันอื่น /an èun/

and: แล้ว /láew/
asks: ถาม /tăam/
female (fruit) seller: แม่ค้า /mâe káa/
mother: แม่ /mâe/
trade, do business: ค้า /káa/
that: ว่า /wâa/

not: ไม่ /mâi/
know: รู้ /róo/
English language: ภาษาอังกฤษ /paa-săa ang-grìt/
didn’t: ไม่ได้ /mâi dâai/
answer, reply: ตอบ /dtòp/
what, anything: อะไร /a-rai/

like that: ดังนั้น /dang-nán/
try and see: ลอง … ดู /long … doo/
squeeze, press: บีบ /bèep/

accidentally: บังเอิญ /bang-ern/
hand: มือ /meu/
heavy-handed farang (westerner): ฝรั่งมือหนัก /fà-ràng meu-nàk/
hard: หนัก /nàk/
mushy: เละ /lé/

shout, yell: ร้อง /róng/
cry out loud: โวยวาย /woi-waai/
flat: แบน /baen/
certainly, surely: แน่ๆ /nâe-nâe/

listened: ได้ฟัง /dâai-fang/
say out loud: ร้อง /róng/
Oh!: อ๋อ /ŏr/
say that: บอกว่า /bòk-wâa/

after that: หลังจากนั้น /lăng-jàak-nán/
come: มา /maa/
point: ชี้ /chée/
mangosteen: มังคุด /mang-kút/

Thai people: ชาวไทย /chaao tai/
to be angry: กำลังโกรธ /gam-lang gròht/
to do, to make: ทำ /tam/

therefore: เลย
answer that (inferred): ตอบไปว่า /dtòp-bpai-wâa/
heel of the foot: ส้นตีน /sôn-dteen/
shows emphasis: นะสิ /naa-see/

glance, glimpse: เหลือบ /lèuap/

take, want: เอา /ao/
hand: มือ /meu/
dirty: เลอะ /lúh/
to catch, to hold: ไปจับ /bpai-jàp/

very angry: ยัวะมาก /yûa-mâak/
to be dirty, soiled: เลอะเทอะ /lúh-túh/

seized, grab: คว้า /kwáa/
pestle: สาก /sàak/
upwards: ขึ้นมา /kêun-maa/
to hit: จะตี /jà-dtee/

but: แต่ /dtàe/
someone: มีคน /mee kon/
shouted: ตะโกน /dtà-gohn/
forbidden!: ห้าม /hâam/
aunty: ป้าๆ /bpâa bpâa/
don’t: อย่า /yàa/

heard: ได้ยิน /dâai-yin/
like that: ดังนั้น /dang-nán/
think that: นึกว่า /néuk wâa/
name: ชื่อ /chêu/

If you too have Thai Tales please leave suggestions in the comments below or contact me.

Comments are closed.