Thai Alphabet Cartoon (Part 6)

Alphabet Cartoon

This article was originally posted on WomenLearnThai.com.

  • Get your FREE Thailand Cheat Sheet ​by entering your email below. The ​Sheet, based on ​our experience with living and working in ​Thailand for 10+ years, shows you how to ​save time and money and ​gives you the tools the thrive in Thailand.

Welcome to the last post in the Thai Alphabet Cartoon series…

The full series: Part One, Part Two, Part Three, Part Four, Part Five, Part Six.

Characters making an appearance this round: ม.ม้า (horse), ย.ยักษ์ (giant), ศ.ศา ลา (pavilion), ษ.ฤๅษี (hermit), ส.เสือ (tiger), แหวน (ring), จุฬา (kite), อ.อ่าง (basin), ฮ.นกฮูก (owl) and… ก.ไก่ (chicken).

And now for the happy ending…

Cartoon (ม.ม้า) “เอา อย่างนี้ ละ กัน ท่าน โดด ขึ้น ขี่ หลัง ข้า
(mor máa) “ao yàang-née lá gan tâan dòht kêun kèe lăng kâa
The Horse says, “Let’s do it this way. You jump on my back…


Cartoon ข้า จะ พา ท่าน หลบหนี เจ้า ย.ยักษ์ ใจ ร้าย นั่น เอง
kâa jà paa tâan lòp-nĕe jâao yor yák jai ráai nân eng…
I will take you away from the heartless giant

Advertisement


Cartoon เพราะ ข้า นี่ เป็น ม้า วิเศษ นะ เฟ้ย
prór kâa nêe bpen máa wí-sèt ná fai
…because I’m a magic horse, do you know?…


Cartoon วิ่ง เร็วที่สุด ท่าน เกาะ ข้า ไว้ ให้ มั่น ก็ แล้ว กัน”
wîng reo-têe-sòot tâan gòr kâa wái hâi mân gôr láew gan
…the fastest runner. Hang on tight.


Cartoon พ่อ ก.ไก่ จึง กระโดด ขึ้น หลัง ม้า ใจ อารีย์
pôr gor gài jeung grà-dòht kêun lăng máa jai aaree
Father Chicken jumps on the back of the kind horse


Cartoon ที่ อาสา พา ข้าม ดินแดน ของ เจ้า ยักษ์ ใหญ่ ใจร้าย มา ได้ อย่าง ปลอดภัย
têe aa-săa paa kâam din-daen kŏng jâao yák jai-ráai maa dâai yàang bplòt-pai
…who volunteers to take him across the land of the heartless giant safely.


Cartoon (พ่อ ก.ไก่) “ขอบคุณ ท่าน มาก ที่ ท่าน พา ข้า หนี เจ้า ยักษ์ นั่น”
pôr gor gài “kòp-koon tâan mâak têe tâan paa kâa nĕe jâao yák nân”
Father Chicken says, “Thank you very much for taking me away from that giant”.


Cartoon (ม.ม้า) “เฮ้อ ข้า ก็ ส่ง ท่าน ได้ เพียงแค่นี้ แหละ นะ”
(mor máa) hér kâa gôr sòng tâan dâai piang-kâe-née la na”
The horse says, “Ah… I can drop you here, ok?”


Cartoon เมื่อ ขึ้นฝั่ง ได้ พ่อ ก.ไก่ มอง เห็น ศ.ศา ลา ดู ร่มครึ้ม น่า อยู่
mêua kêun-fàng dâai pôr gor gài mong hĕn sŏr săa-laa doo rôm-kréum nâa yòo
When he reaches the shore Father Chicken sees a lovely pavilion under the shade of the tree.


Cartoon ศ.ศาลา นั้น มี ษ.ฤๅษี ห่ม หนัง ส.เสือ นั่ง อยู่
na sor săa-laa nán mee sor reu-see hòm năng sor sĕua nâng yòo
In the pavilion, a hermit, wearing a tiger skin, sits inside.


Cartoon พ่อ ก.ไก่ จึง นำ แหวน ไป มอบ ให้ ฤๅษี
(pôr gor gài) jeung nam wăen bpai moop hâi reu-see
Father Chicken then gives the ring to the hermit.


Cartoon เป็น ไก่ ไม่ ต้อง ใช้ หรอก
bpen gài mâi dtông chái ròk
A chicken doesn’t need this…


Cartoon มา เลย เอา มา เลย ทอง ยิ่ง แพงๆ อยู่ ด้วย
maa loie ao maa loie tong yîng paeng paeng yòo dûay
Give it to me, give it to me. Gold is expensive…


Cartoon สิ่ง นี้ จะ พา เจ้า ไป พบ กับ สิ่ง ที่ เจ้า ต้อง การ พบ”
sìng née jà paa jâao bpai póp gàp sìng têe jâao dtông gaan póp”
This will take you where you want to go”.


Cartoon พ่อ ก.ไก่ กระโดด ขึ้น ไป เกาะ บน ว่าว จุฬา
pôr gor gài grà-dòht kêun bpai gòr bon wâao jòo-laa
Father Chicken jumps on the kite


Cartoon ณ ที่ นั้น เอง พ่อ ก.ไก่ ก็ ได้ พบ กับ อ.อ่าง ใบ ใหญ่ ซึ่ง มี น้ำ อยู่ เต็ม
na têe nán eng pôr gor gài gôr dâai póp gàp or àang bai yài sêung mee náam yòo dtem
Father Chicken sees a large basin full of water.


Cartoon ใน อ่าง นั้น พ่อ ก.ไก่ ได้ เห็น พระอาทิตย์ กำลัง เล่น น้ำ อย่าง สนุกสนาน
nai àang nán pôr gor gài dâai hĕn pra-aa-tít gam-lang lên náam yàang sà-nòok-sà-năan
In the basin, Father Chicken sees the sun bathing happily…


Cartoon โดย มี นก ฮูก คอย นำ น้ำ มา เติม อยู่ ตลอด เวลา
doi mee nók hôok koi nam náam maa dterm yòo dtà-lòt way-laa
…an owl keeps the water full.


Cartoon พ่อ ก.ไก่ ได้ เล่า ความ ทุกข์ยาก ของ ต้นไม้
pôr gor gài dâai lâo kwaam tóok-yâak kŏng dtôn-máai
Father Chicken tells him about the suffering of the trees…


Cartoon และ บรรดา สัตว์ มาก มาย ที่ ไม่ ได้ รับ แสง อาทิตย์
lá ban-daa sàt mâak maai têe mâi dâai ráp săeng aa-tít
…and how a lot of animals haven’t received sunshine.


Cartoon “โอเช่ ข้า ไม่ นึก เลย ว่า ข้า จะ ทำ ความ เดือด ร้อน ได้ มากมาย ขนาด นี้
“ochay kâa mâi néuk loie wâa jà tam kwaam dèuat rón dâai mâak-maai kà-nàat née
The Sun says, “Oh shit! I didn’t realize I was causing trouble…


Cartoon ข้า ต้อง ขอโทษ เจ้า จริงๆ
kâa dtông kŏr-tôht jâao jing-jing
I really apologise…


Cartoon เอาล่ะ บัดนี้ สืบไป ข้า จะ ไม่ ทำ ตัว เหลวไหล อีก
ao lâ bàt-née sèup-bpai kâa jà mâi tam dtua lĕo-lăi èek
OK, from now on I won’t misbehave…


Cartoon แต่ เจ้า ต้อง ช่วย ข้า โดย การ ขัน เตือน ให้ ข้า ออกมา ทำ หน้าที่ส่องแสงทุกเช้านะ”
dtàe jâao dtông chûay kâa doi gaan kăn dteuan hâi kâa òk maa tam nâa-têe sòng săeng tóok cháo ná”
But you have to remind me by crowing every morning so I can shine”.


Cartoon (พ่อ ก.ไก่) “ขอบคุณ ท่าน พระอาทิตย์ ที่ วาง ใจ มอบหมาย หน้าที่ สำ คัญ นี้ ให้ ข้า
(pôr gor gài) kòp-koon tâan prá-aa-tít têe waang jai môp-măai nâa-têe săm-kan née hâi kâa
Father Chicken says, “Thank you, Sir Sun, to trust me to do this important duty…


Cartoon ข้า รับรอง ว่า ข้า จะ ปลุก ท่าน ทุก เช้า ไม่ เว้น แม้ แต่ วัน เดียว”
kâa ráp-rong wâa kâa jà bplòok tâan tóok cháo mâi wén máe dtàe wan dieow”
I promise to wake you up every morning. I won’t miss even one day”.


Cartoon เช้า วัน ต่อมา พ่อ ก.ไก่ ก็ ออก มา ส่ง เสียง ขัน เตือน พระอาทิตย์ ตั้งแต่ ตอน รุ่งสาง
cháo wan dtòr-maa pôr gor gài gôr òk maa sòng sĭang kăn dteuan prá-aa-tít dtâng-dtàe dton rôong-săang
The next morning, Father Chicken came out to wake up the sun before dawn by crowing.


The end…

And as it’s the end, again I’d like to give thanks to the talented Khun Pairach (designer, animator, script writer at Idiom Co.,Ltd), Khun Prapaporn Gonchouratana (story originator), Idiom Co.,Ltd (footing the bill), Khun Jessi Cotterill (translator, sound twiddler, answerer of many questions), Khun Phairoa (long suffering Thai teacher), Khun Niwat and Khun Belle (YouTube transcribers), thai2english.com (handy dictionary), and my buddy Khun Lynn (she knows… she knows…)

3 thoughts on “Thai Alphabet Cartoon (Part 6)”

  1. Thanks! It was a ton of work to get this out (I couldn’t have done it so quickly without you). The process helped me to understand just a nibble of what’s being said in Thai, and what’s not being said.

    My next trick will be Heart Words (goes live on Wednesday). Then I have fun posts with Thai bumper stickers coming after.

    I hope your new project is going great guns Jessi. I so know what it’s like to have to keep on top that sort of thing. Like my series, it’s a lot of work.

    Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.