Read More

วิธีที่ดีที่สุดในการส่งเงินไปประเทศไทยจากต่างประเทศ

(ดูบทความต้นฉบับในภาษาอังกฤษ) การส่งเงินไปประเทศไทยนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย มีค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศและยังมีค่าธรรมเนียมที่ซ่อนอยู่ในอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากต่างประเทศไปที่ไทย บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจในเรื่องนี้และช่วยให้โอนเงินได้เร็วขึ้นพร้อมกับค่าธรรมเนียมที่ถูก นอกการการโอนเงินทางธนาคารแล้วยังมีหลายทางที่สามารถส่งเงินจากต่างประเทศไปที่ประเทศไทยได้ เป็นทางเลือกที่เร็วขึ้น จ่ายค่าธรรมเนียมน้อยลง แต่ก็มีข้อเสียด้วยเช่นกัน ข้อมูลในบทความนี้มาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเอง หากกรณีของคุณแตกต่างกับผม ผมแนะนำให้สอบถามกับทางธนาคารหรือบริษัทที่คุณเลือกใช้บริการเพื่อรับทราบเงื่อนไขเสียก่อน และไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีไหนก็ย่อมมีบางอย่างที่คุณต้องใส่ใจ ค่าธรรมเนียมการโอน หลายบริษัทมีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินไปต่างประเทศ เช่น ถ้าเป็นธนาคารจะมีอัตราค่าธรรมเนียมจะคงที่ ถ้าเป็นบัตรเครดิตจะเป็นอัตราร้อยละ แล้ะถ้าเป็น…